Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Oceňování na trzích dokonalé konkurence

Oceňování na trzích dokonalé konkurenceKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám je věnována tématu oceňování na trzích dokonalé konkurence.

Obsah

1.
Dokonalá konkurence, ekonomický zisk, převrácená elasticita
2.
Dokonalá konkurence v krátkém období
2.1.
Rozhodování firmy o výstupu v krátkém období
2.2.
Nabídka DK firmy v krátkém období
2.3.
Nabídka DK odvětví v krátkém období
2.4.
Rovnováha DK odvětví v krátkém období
3.
Dokonalá konkurence v krátkém období
3.1.
Rozhodování firmy o výstupu v dlouhém období
3.2.
Nabídka DK odvětví v dlouhém období
3.2.1.
Křivka LIS v případě konstantních cen vstupů
3.2.2.
Křivka LIS v případě rostoucích cen vstupů
3.2.3.
Křivka LIS v podmínkách klesajících cen vstupů
4.
Elasticita tržní nabídky v dlouhém období
5.
Efektivnost mechanismu dokonalé konkurence
6.
Dynamizace modelu
7.
Pavučinový teorém

Úryvek

"OCEŇOVÁNÍ NA TRZÍCH DOKONALÉ KONKURENCE
Předpoklady dokonalé konkurence:
 velký počet prodávajících a kupujících (nejsou schopni ovlivnit cenu)
 statky jsou homogenní
 volný vstup a výstup z odvětví (trhu)
 dokonalé informace o cenách o množství
 firmy maximalizují zisk a spotřebitelé užitek
 existuje dokonalá mobilita (zaměnitelnost) výrobních faktorů (L a K).

Ekonomický zisk je rozdíl mezi účetním ziskem a příjmem z alternativního užití zdrojů. Nulový ekonomický zisk znamená, že vstupy svým fungováním přinášejí tolik, kolik by přinášely svým nejlepším alternativním užitím. Ekonomický zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady (explicitními i implicitními), účetní zisk je rozdíl mezi TR a explicitními náklady (nerozlišuje normální míru zisku jako minimální úroveň zhodnocení vloženého kapitálu).


Ekonomický zisk bude maximální při výrobě takového objemu produkce, kdy dodatečný přírůstek výstupu nepovede ke změně dodatečného zisku. Tzn. nutnou podmínkou optimálního výstupu, je položení první derivace funkce zisku rovnou nule  MR = MC … tzv. zlaté pravidlo maximalizace zisku – aby firma maximalizovala zisk, měla by zvolit takový výstup, aby se při jeho výrobě rovnaly mezní příjmy mezním nákladům. Postačující podmínkou je záporná hodnota druhé derivace funkce zisku podle množství odrážející se v požadavku na rostoucí charakter fce MC. (pro výstup, který je menší než optimální, musí být zisk rostoucí, pro výstup větší než optimální musí být zisk klesající).
Nutná podmínka: Postačující podmínka:

Pravidlo převrácená elasticity – čím elastičtější bude poptávka po produkce fy, tím menší můžeme očekávat rozdíl mezi cenou a MC. Fa maximalizující zisk by měla vyrábět takový výstup, který pro ni znamená pohyb podél elastické části individuální poptávkové křivky.

V DK existuje velký počet malých firem, každá tvoří jen minimální část celkového produktu, takže její vlastní činnost nemůže ovlivnit tržní cenu, Tzn. že poptávka po její produkci je dokonale elastická (rovnoběžka s osou x)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515460a1d0d27.zip (100 kB)
Nezabalený formát:
Ocenovani_na_trzich_dokonale_konkurence_SZZk.doc (331 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse