Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - 18/33

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - 18/33


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s odpovědností za škodu vzniklou vadou výrobku. Nejprve seznamuje se zákonem, který tuto problematiku upravuje a se základními pojmy. Poté se zabývá tím, co je výrobek, kdo je výrobce, liberačními důvody, promlčením a typy vzniklých škod. Předchozí část naleznete zde Výklad právních úkonů - 17/33, následující Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné moci - 19/33.

Obsah

1.
Kodifikace
2.
Předpoklady
3.
Výrobek
4.
Výrobce
5.
Liberační důvody
6.
Promlčení práv vzniklých z vady výrobku
7.
Škoda
7.1
Majetková újma
7.2
Nemajetková újma
7.3
Újma na zdraví
7.4
Usmrcení FO

Úryvek

“Zákon č. 59/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – lex specialis + podpůrné užití OZ
- tento zákon představuje implementaci směrnice EU
- rozšíření dosavadní soukromoprávní ochrany spotřebitele jako slabší strany

- princip přísné mimosmluvní (deliktní) objektivní odpovědnosti výrobce
- předpoklady a) vada výrobku
b) škoda
c) příčinná souvislost
- výrobce odpovídá za škodu způsobenou na zdraví, za usmrcení či škodě způsobené na jiné věci v důsledku vady výrobku, pokud spotřebitel prokáže vadu výrobku, škodu, a souvislost mezi vadou výrobku a škodou
- náhradu škody nelze vyloučit předem
- škoda se hradí jen v částce převyšující 500 EURo – pouze případy závažnějších škod
- v případě škody na zdraví, či smrti se užijí příslušné ustanovení OZ

Výrobek
- jakákoli věc movitá, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň zpracování a která je určena k uvedení na trh
- výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i nemovité
- výrobkem je i ovladatelná přírodní síla – elektřina, plyn, odpad, dodání tepla

Výrobce
- odpovědný subjekt
- způsobí li vadu více výrobců, odpovídají solidárně
a) ten kdo v konečné (finální) podobě výrobek či dodanou surovinu skutečně vyrobil, tzn. ten kdo se na jeho vzniku bezprostředně podílel
b) kvazivýrobce- ten, kdo se sice na výrobě výrobku sám nepodílel, ale uvedl jej na trh pod svým obchodním jménem (tj. i každá osoba, která výrobek doveze do ČR- importér)
c) každý dodavatel výrobku, pokud nemůže být určen výrobce nebo osoba, která věc dovezla či uvedla pod svým obchodním jménem, případně pokud dodavatel nesdělí jeho totožnost do 1 měsíce od uplatnění nároku na NŠ"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c3c466dc113.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odpov_za_skodu_vada_vyr.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse