Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné moci - 19/33

Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné moci - 19/33


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje se zvláštní úpravou v zákoně O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Zabývá se samotnou kodifikací, definicí pojmů a typy škody, jejich postihem, promlčením a uplatněním nároku za tyto škody. Předchozí část naleznete zde Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - 18/33, následující Spotřebitelské smlouvy - 20/33.

Obsah

1.
Kodifikace
2.
Předpoklady
3.
Nezákonné rozhodnutí
4.
Nesprávný úřední postup
5.
Přísná objektivní odpovědnost
6.
Postih/ regres
7.
Promlčení
8.
Uplatnění nároku

Úryvek

“- zvláštní právní úprava-lex specialis z.č. 82/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
• nebo nesprávným úředním postupem
- subsidiárně se použije OZ jako lex generalis

Předpoklady
a) individuální nezákonné rozhodnutí anebo nesprávný úřední postup
b) škoda
c) příčinná souvislost

- nezákonné rozhodnutí- zákon pojem používá, ale nevysvětluje
- rozhodnutí, které je v rozporu s objektivním právem nebo je nezákonné z důvodu špatné aplikace právní normy
- rozhodnutí vydána v občanském soudním řízení, v řízení správním a v řízením trestním
- nezákonné rozhodnutí musí vydat státní orgán či úřední osoby (FO a PO pověřeny k výkonu státní správy- notář, exekutor) a dále Územní samosprávné celky v přenesené působnosti
- nezákonnost musí být určena příslušným orgánem, který rozhodnutí zruší či změní -> tímto rozhodnutím je soud rozhodující o NŠ vázán
- právo na NŠ lze přiznat pouze tehdy, pokud poškozený vyčerpal možnosti opravných prostředků, v případech zvlášť zřetele hodných, lze z toto prominout

- nesprávný úřední postup
- státní orgán nepostupoval dle postupu předepsaného právní normou
- může spočívat v konání i nekonání

- přísná objektivní odpovědnost
- není zde žádný liberační důvod

Odpovědné subjekty
- stát ČR – jeho jménem jedná :
a) ministerstvo spravedlnosti– v případě nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu
- soudu, notáře, soudního exekutora
b) příslušný úřad – ke škodě došlo v státní správě
a. není li možné úřad určit, jedná ministerstvo financí
c) NKÚ a ČNB"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c3c4d7a55ad.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Odp_skoda_vyk_moc.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse