Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oficiální rozvojová spolupráce a Světová banka

Oficiální rozvojová spolupráce a Světová bankaKategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje a klasifikuje oficiální rozvojovou spolupráci a nastiňuje její historii. Jádro práce se pak věnuje roli Světové banky v pomoci rozvojovým zemím. Popisuje činnosti a programy organizace spjaté s rozvojovou pomocí a věnuje se rovněž financování těchto aktivit. Nakonec zmiňuje další organizace zapojené do pomoci rozvojovým zemím.

Obsah

1.
Oficiální rozvojová spolupráce (ODA)
2.
Role Světové banky
2.1.
Světová banka a pomoc rozvojovým zemím
2.2.
Světová banka ve 21. století
3.
Programy Světové banky
3.1.
Investice do lidského rozvoje
3.2.
Ochrana životního prostředí
3.3.
Podpora růstu soukromého sektoru
3.4.
Podpora ekonomických reforem
3.5.
Potírání korupce
3.6.
Pomoc zemím postiženým konflikty
3.7.
Stimulace investic
4.
Kde Světová banka získává peníze?
4.1.
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
4.2.
Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)
5.
Partneři v oblasti rozvoje
5.1.
Partneři
5.2.
Závazky zemí OSN

Úryvek

"Oficiální rozvojová spolupráce (ODA) pomáhá rozvojovým zemím na cestě ke stabilnímu, udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji. Rozvojová pomoc je jedním ze způsobů, jak se efektivně bránit světové nestabilitě a konfliktům, které snadno a často vznikají z důvodu chudoby, negramotnosti, hladu a nemocí. Poskytování rozvojové pomoci započalo v závěru 2. světové války, která přinesla světu nevídanou devastaci. Základní vytyčené cíle rozvojové pomoci jsou odstranit extrémní chudobu a hlad, zpřístupnit základní vzdělání pro všechny, prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen, omezit dětskou úmrtnost, zlepšit zdraví matek, bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem, zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí a vytvořit globální partnerství pro rozvoj.

Zrod zahraniční pomoci můžeme hledat ve třech událostech:
1. založení OSN (1945)
2. počátek a vývoj studené války
3. vznik osvobozeneckých hnutí v bývalých koloniích
ODA dnes můžeme rozdělit na tzv. bilaterální zahraniční rozvojovou spolupráci (poskytována konkrétním státem konkrétnímu státu) a tzv. multilaterální zahraniční rozvojovou spolupráci (poskytována mezinárodní organizací konkrétnímu státu). Z tohoto rozdělení můžeme vyčíst, že bilaterální pomoc je více zavazující (bývá nazývána neokolonialismem) pro obdarovanou stranu a často bývá státy užívána jako taktika zahraniční politiky.
Podle jiných kritérií můžeme ODA rozdělit na rozvojovou pomoc a humanitární pomoc. Rozvojová pomoc je poskytována potřebnému státu pro účely dlouhodobých projektů v sociální oblasti nebo v hospodářské infrastruktuře.
Podle typu dárce rozdělujeme zahraniční pomoc na vládní, nevládní nebo kombinace těchto obou typů. Další typologií může být dělení na pomoc formou grantu (nenávratné dotace) či pomoc formou půjčky (vratná finanční pomoc, u které je příjemce zvýhodněn ať již nízkými úroky, dlouhodobou splatností či kombinací obou výhod).
Průběh zahraniční pomoci můžeme od jejího počátku podle Petra Halaxy rozdělit na čtyři hlavní období:
1. 1950-1965: rozvoj prostřednictvím kapitálu a růstu
2. 1965-1980: koncept vzájemné závislosti
3. 1980-1990: programy strukturální adaptace a zvyšování úlohy nevládních organizací
4. 1990-2000: konec studené války

Role Světové banky
Světová banka jako hlavní světový zdroj pomoci pro rozvoj každoročně poskytuje zemím, jež jsou jejími klienty, úvěry a půjčky v hodnotě téměř 30 miliard USD. Svými finančními prostředky, vysoce kvalifikovanými odborníky a rozsáhlou vědomostní základnou banka individuálně pomáhá každé rozvojové zemi na cestě ke stabilnímu, udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji. Banka se zaměřuje zejména na pomoc nejchudšímu obyvatelstvu a nejchudším zemím, ale následující potřeby zdůrazňuje pro všechny své klienty:
- investovat do lidského rozvoje, zejména do zdraví a vzdělání,
- chránit životní prostředí,
- podporovat a podněcovat rozvoj soukromého podnikání,
- posilovat schopnost vlády poskytovat kvalitní služby, a to účelně a transparentně,
- podporovat reformy, jež povedou k vytvoření stabilního makroekonomického prostředí, které bude příznivé pro investice a dlouhodobé plánování,
- zaměřit se na sociální rozvoj, plnohodnotnou integraci, způsob vlády a vytváření institucí jako na hlavní nástroje vedoucí ke snížení chudoby."

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c4f26fc6d6b.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Oficialni_rozvojova_spoluprace_Svetova_banka.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse