Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 1/2

Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 1/2


Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění, Brno

Charakteristika: Dokument obsahuje 12 vypracovaných otázek ke státní zkoušce z dějin umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V jednotlivých otázkách věnovaných umění pravěku až konce 19. století je vždy jeden dílčí okruh zpracován podrobně a zbylé stručně. Zahrnuty jsou informace o historickém kontextu a periodizaci směrů a epoch, jejich charakteristické znaky, významní autoři a díla a nechybí stručné zmínky i o pozdější reflexi v umění. Následující část otázek naleznete zde Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 2/2.

Obsah

1.
Umění pravěkých kultur
1.1.
Historický kontext
1.2.
Umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě
1.3.
Neolit
1.4.
Reflexe v současném umění
2.
Umění starověkých kultur
2.1.
Historický kontext
2.2.
Mezopotámie
2.3.
Egypt
2.4.
Reflexe v pozdějším umění
3.
Antické umění
3.1.
Umění na Krétě a kultura mykénská
3.2.
Umění archaického a klasického Řecka
3.3.
Umělecké osobnosti
3.4.
Helénismus
3.5.
Etruská kultura a umění římského císařství a římské republiky
3.6.
Reflexe v pozdějším umění
4.
Křesťanské umění a počátky středověké kultury
4.1.
Pojem středověk, periodizace, geografické vymezení, umělecká centra
4.2.
Předkřesťanské a raně křesťanské umění, funkce, ikonografie
4.3.
Byzanc, karolinská a otonská renesance, christianizace v českých zemích
4.4.
Románské umění
5.
Gotické umění
5.1.
Pojem gotika, periodizace, historický kontext
5.2.
Původ, vznik a vývoj gotické katedrály, kulturní geografie a charakteristika slohu, základní principy, památky
5.3.
Význam pojmu umění ve středověku
5.4.
Status umělce, identita autora, signatura
6.
Středověké umění v českých zemích
6.1.
Mistr Vyšebrodského oltáře, Matyáš z Arrasu, Petr Parléř, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře
6.2.
Umění za vlády Přemyslovců
6.3.
Umění doby Lucemburků
6.4.
Pozdně gotické umění jagellonské doby
7.
Kultura a umění renesance, manýrismus
7.1.
Renesance, humanismus, principy umění
7.2.
Raná renesance a její hlavní principy v architektuře, plastice a malbě
7.3.
Vrcholná renesance, hlavní osobnosti
7.4.
Zaalpská renesance
7.5.
Manýrismus, specifikace českých zemí
8.
Umění baroka
8.1.
Charakteristiky slohu
8.2.
Barokní umění v Itálii
8.3.
Barokní umění mimo Itálii, barokní malířství ve Španělsku, Flámsku a Holandsku
8.4.
Rokoko – centra, periodizace, charakter, představitelé
9.
Umění baroka v českých zemích
9.1.
Architekti českého baroka
9.2.
Sochařství českého baroka
9.3.
Malířství
9.4.
Česká barokní gotika
10.
Umění doby klasicismu a romantismu
10.1.
Klasicismus
10.2.
Podoby romantismu ve Francii
10.3.
Podoby romantismu v Německu a Rakousku
10.4.
Podoby romantismu v Anglii
11.
Umění druhé poloviny 19. století a počátky moderní kultury
11.1.
Historické souvislosti
11.2.
Realismus ve Francii a v Čechách
11.3.
Generace národního divadla
11.4.
Rozvoj krajinomalby
11.5.
Akademismus a historismus v malířství a sochařství
12.
Sochařství od klasicismu po secesi
12.1.
Sochařství klasicismu a romantismu
12.2.
Funerální plastika a pomník
12.3.
Rodin
12.4.
Sochařství v českých zemích v kontextu střední Evropy

Úryvek

"1. Umění pravěkých kultur
základní charakteristika, periodizace
- umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě (Věstonice, Předmostí, malby franko-kantaberské skup.)
- neolitická kultura v Malé Asii a v Evropě
- reflexe umění pravěkých a "primitivních"kultur v současném umění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úvod;
Prostředí vývoje člověka: oblast: východoafrická příkopová propadlina, ústup pralesů, nástup savany, mizí stromy, vynucená změna chování lidoopů, napřimování postavy, vynucená změna stravy (tvrdá) změna chrupu; opozice palce. Australopithecus: nástroje užívá, avšak cíleně nevyrábí, vyčleňuje se z přírody
Homo habilis: vytlačil ostatní druhy, vyrábí a používá nástroje, je schopen pracovat společně
Homo erectus: člověk vzpřímený, přímý předchůdce člověka, vyspělý sociální život, hierarchie, obřady, rituály, - ukončil existenci H. habilis a australop., dále je to jediný druh. Homo erectus jediný přechází z Afriky do ostatních kontinentů, počátky estet. cítění: sběratelství věcí, připomínajících cosi, či z hezčího materiálu ze vzdálenějších lokalit Pěstní klín = nejstarší kvalitně zpracovaný nástroj, tvar z hlediska funkčního je zcestný, ale smysl pro symetrii. Člověku jako sběrači stačí 2h práce denně, zbytek: rozvoj vztahů – řeč!
Homo sapiens sapiens: z vlastní představy obraz zvířete nebo člověka. Umění jako prostředek komunikace či poselství. Důležité: Dva okruhy: Západoevropský (realistický) a východoevropský (včetně střední Evropy) tíhne ke geometrické abstrakci. Už se objevují dva hl. principy, které budou v dále historii (hlavně v malířství a sochařství) až do současnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1A Umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě (Věstonice, Předmostí, malby franko-kantaberské skupiny)
Mladý paleolit:
Szeletien - [šeletién] funkční předměty s estetickým momentem: umění v pravém slova smyslu
Aurignacien - [oriňasen] chápání času, vnímání přírodních jevů v cyklech, dálkový obchod, umění ve vyspělé podobě
Gravetien - u nás zastoupena lokální kulturou – Pavlovienu (Morava), lokality, sídliště: Willendorf (dolní Rakousko), Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí u Přerova, Petřkovice (severněji ve Slezsku), komplexní lovecká společnost

Magdalenien: ( přibližně 22 000 - 8 000 př.n.l.)
Frankokantaberské jeskynní malby
Dnes známe přes 50 jeskyní po obou stranách Pyrenejí, v Jižní Francii a severním Španělsku.
Jeskyně posvátné místo – chodilo se kreslit s loučemi a provádět obřady, neobydleny. Lovecká magie.

Lascaux lze datovat do doby 16 000 - 14 000 př. n.l. a Altamiru do doby kolem 14 000 př. n.l., malby v jeskyni
Chauvet [šóve] (Francie) z doby kolem r. 25 000 př. n.l. (přes 300 maleb)

Náměty: Divocí koně, mamuti, sobi, bizoni, medvědi, šelmy i drobnější zviřata. Člověk, zpravidla šaman ( rytina Kouzelníka ukrytého v jelení kůži i s parohy z jeskyně Les Trois Frères, rytina Očarovaný bizon napadá muže s ptačí hlavou a náčelnickou holí z Lascaux ), byl zobrazován jen zřídka.
Způsob: Vznikaly rytím křemenovýni rydly a nátěry minerálními barvami pojenými vodou a tukem, krví či močí. (jen žluté červené a hnědé odstíny). Využívání vypuklin – iluze plastického dojmu. Kresby bez kompozičního záměru, často se překrývaly. Vyjimečněji vlys, pokusy o vyobrazení děje. Otisky rukou – barevné pozadí.
Později: tvorba linky (rytí pak barva) + kolorování. V poslední fázi docházelo i k pokusům o modelaci tvaru a používání odstínů. (větší znalost anatomie i zachycení pohybu, zvířecí detaily) ...paleolitický realismus..., první kompoziční záměry. Ojediněle se vyskytují i zvířata modelovaná z hlíny (dva páry bizonů z Tuc d´Audoubert, Fr)

Altamira (ŠP) 180 zvířat, většinou bizoni, Velký sál 14m dlouhá malba černí bizoni, červ. kůň, divocí vepři a laně. Pech Merle: (FR)[pešmerl], malby a otisky rukou (ruka jako šablona, barvivo nanášeno přes ni), skvrnití koně Lascaux (FR) až 6 metrů velké obrazy, výjev zápasu dvou kouzelníků. Zbytky malířského ateliéru. Síň býků – lovec napadený bizonem, ohromné postavy býků, bizonů, jelenů
Rouffignac (Fr.) jeskyně „sta mamutů“.

Sochařská díla neolitu: kultovní sošky ženské postavy (venuše – kult plodnosti), drobné sošky zvířat. Měkký kámen, slonová kost, hlína. Venuše Věstonická, Wilendorfská, z Lespugue...
Rytiny: náčelnické hole (rytiny zvířat), "vrhače oštěpů"
První šperky s abstraktními ornamenty. Kamínky, zuby, jantar, mušle, kosti..."

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25659
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse