Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Okruhy z pedagogiky - slovensky 1/2

Okruhy z pedagogiky - slovensky 1/2Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 11 ve slovenštině zpracovaných otázek z pedagogiky. Následující část otázek naleznete zde Okruhy z pedagogiky - slovensky 2/2.

Obsah

1.
Základní otázky didaktiky
2.
Model školního (vzdělávacího) prostředí a jeho základní determinanty. Edukační procesy v kontextu společnosti
3.
Cíle výuky a jejich taxonomie
4.
Kurikulum školního vzdělávání
5.
Systém edukačních zásad
6.
Metody výuky v historickém vývoji a celistvém pojetí
7.
Organizační formy výuky, jejich vývoj a variabilní systém
8.
Vyučovací hodina – základní organizační forma vyučování, typy vyučovacích hodin a jejich charakteristika
9.
Pedagogická diagnostika a hodnocení ve výuce
10.
Vzdělání v didaktickém systému a koncepce edukace
11.
Učitel a učitelská profese – učitel jako nositel progresivních změn ve výuce; pedagogické kompetence v systému učitelských kompetencí. Profesní rozvoj pedagogů – kontinuální a další vzdělávání pedagogických zaměstnanců

Úryvek

"12.Základné otázky didaktiky (etymológia, história, súčasné východiská ponímania didaktiky, didaktika v štruktúre pedagogickej vedy a metódy jej výskumu, didaktika všeobecná a predmetové didaktiky).

DIDAKTIKA – etymologicky pochádza z gréčtiny – didaktikos, didasko - zanmená učiť sa, vyučovať, poučovať, učiť sa, nechať sa poučiť
Didaktika je veda, ktorá nám odpovedá na otázku ako a čo sa učiť.
1. čo vyučovať (kvôli obsahu) vzdelávanie
2. ako vyučovať – vyučovanie
Dnes je často nazývaná aj ako psychodidaktika. Prepája poznatky všeobecnej didaktiky so psychológiou. Podstatným východiskom tejto skutočnosti je to, že edukačné procesy je nevyhnutné vysvetľovať z hľadiska:
obsahového – didaktického
procesuálneho - psychologického
Predmet: didaktika je veda o obsahu vzdelania a o procese vyučovania
Pojem didaktika sa začína užívať až v 17. storočí, počiatky tvorby didaktických teórii sú späté s menami W.Ratke a J.A.Komenský.V dejinnom kontexte rozoznávame štyri, po sebe nasledujúce, ale nenadväzujúce východiská didaktiky :
- ako umenie učiť
- ako veda o vyučovaní
- ako veda o vzdelávaní
- ako program
Didaktika ako umenie učiť (Ratke a Komenský)
- v popredí záujmu je žiak – učiaci sa
- učivo má byť prepracované v závislosti od psychického vývoja detí
Didaktika ako veda o vyučovaní (Herbart)
- poníma didaktiku ako vedu o vyučovaní
- odvodil ju od výchovného vyučovania
- výchovná forma výučby spočíva v tom, že medzi žiaka a učiteľa sa kladú vyučovacie predmety, cez ktoré sa medzi nimi vytvára sprostredkovaný vzťah
- jeho predstava „artikulovať“ celé učenie a učenie sa viedlo v školách k stereotypu
- priebeh výučby prechádzal štyrmi štádiami, Herbart ich nazýva formálnymi stupňami výučby
1. Jasnosť – veci sú v pokoji, celistvý rámec
2. Asociácia – spoznanie
3. Systém – nový poznatkový a vedomostný systém
4. Metóda – aplikácia
Súčasné východiská vymedzenia predmetnej oblasti skúmania didaktiky
- didaktiku orientovanú na vzdelávanie
- didaktiku orientovanú na učenie
- didaktiku orientovanú na informatiku
- didaktiku kriticko – komunikatívnu
- curriculárne hnutie
Didaktika orientovaná na vzdelávanie:
- kontakt žiaka s kultúrnym prostredím
- akcentuje obsah výučby
Didaktika orientovaná na učenie:
- ústredným pojmom je učenie
- učením sa zaoberá vo všetkých jeho formách a vyučovaním každého druhu bez ohľadu na obsah
Didaktika orientovaná na informatiku:
- odvodený z pojmov vedecko-technickej civilizácie
- nájsť optimálne stratégie výučby
Didaktika kriticko – komunikatívna:
- výučba je interaktívnym procesom, v popredí záujmu didaktiky by mal byť sociálny, ľudský aspekt interakcie vo výučbe

Curriculárne hnutie:
- sústredenosť sa na učebný cieľ
- určuje cieľové predstavy, ich hierarchiu a požiadavky kontroly
Vzťah k iným disciplínam:
Didaktické problémy sú veľmi komplexné, pri ich riešení sa uplatňujú tesné vzťazhy k ostatným pedagogickým disciplínam (všeobecnej pedagogike, dejinám pedagogiky, filozofii výchovy, sociológii výchovy, pedagogickej psychológii, špeciálnej pedagogike, teórii výchovy).
Všeobecná didaktika či psychodidaktika študujú všeobecné otázky obsahu a procesu výučby, ktoré sú spoločné pre všetky predmety.
Didaktika predmetová, či odborová sú samostatné vedné disciplíny a rozpracúvajú celý rad didaktických problémov v jednotlivých predmetoch výučby ( od výberu učiva v ňom, cez spracovanie učebníc, formulácie štandardov vzdelávania ...)
Vysvetlite vzťah všeobecnej didaktiky a predmetových didaktík
Vš didaktika skúma všeobecné otázky kt sa týkajú obsahu vzdelávania a procesu vyučovania. Predmetové didak sa zaoberajú cieľmi, formami a procesmi vyuč predmetov. Popri všeobecnej dikak sa vyvinuli predmetové didak, kt sú nazývané aj metodiky predmetov. Medzi nimi existuje vzájomné prepojenie a dopĺňajú sa navzájom. Všeobecná didak im poskytuje základné informácie, predmetová didak čerpá z všeobecnej a upresňuje jej didak závery."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením. Součástí práce je schéma. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee2269212d4.zip (66 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_okruhy_sj.doc (240 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse