Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ontogenetický vývoj (ontogeneze) lidské psychiky

Ontogenetický vývoj (ontogeneze) lidské psychiky


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá ontogenetickým vývojem lidské psychiky. V heslech shrnuje vývoj člověka od početí přes důležité mezníky až po stárnutí a smrt. Definuje základní pojmy jako je ontogeneze, zrání, učení, hra, práce, nebo volný čas.

Obsah

1.
Zrání
2.
Učení
2.1.
Hra
2.2.
Učební proces
2.3.
Práce
2.4.
Volný čas
3.
Fáze vývoje
3.1.
Prenatální období
3.2.
Rané dětství
3.3.
Předškolní věk
3.4.
Mladší školní věk
3.5.
Dospívání
3.6.
Dospělost
3.7.
Stáří

Úryvek

"1)PRENATÁLNÍ OBDOBÍ - početí až narození( 39-41 týdnů)
spojení-vývoj v matčině těle-porod; vliv zážitků z tohoto období důležitý-možnost po-škození-drogy, stres, strach,..
2)RANÉ DĚTSTVÍ 0-3 roky
a) NOVOROZENEC 0-1 měsíc-přechod do vnějšího prostředí-adaptace
-základní nepodmíněné reflexy(hledací, sací, polykací, vyměšovací,..)
-motoricky značně pasivní, pocity hladu, bolesti
-negativní reakce na vnější podněty(křik, pláč)
b) KOJENEC- do konce 1.roku-prudký růst, růst hmotnosti
-intenzivní vývoj CNS-vytváří se podmíněné reflexy
-dítě sedí, chodí, uchopuje a pouští věci, emočně projevuje spokojenost
c) BATOLE 2-3 roky, rozvíjí se jemná motorika, navazuje vrstevnické vztahy a kontak-ty, komunikace ( 2leté 200-300 slov), rozvoj poznávacích schopností
-existence „prvního vzdoru„- ( To je moje...) -sebeuvědomování, sebeprosazování, ne-existence logického myšlení
3)PŘEDŠKOLNÍ VĚK 4-6 let, postupný rozvoj, změny už méně patrné
-názorné, konkrétní myšlení; pohybová koordinace, zručnost ( malování )
-formování svědomí, diference mužských a ženských rolí
4)MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 6-11/12 let, rozvoj sbepojetí, sebehodnocení
-schopnost podřídit se cizí autoritě, sebeovládání, společné řešení úkolů
-psychosociální (rozumová vysp., citová,motiv.zralost) a biologická( těles.) zdatnost
5)DOSPÍVÁNÍ 12-20let
a) PUBERTA 11-15 let- biolog., psych., sociální změny
-biologické- prudký růst, tělesné proporce, sek. pohl. znaky
-fyziologické dozrávání pohl. org. ( dříve u dívek)
-zdokonalení vnímání, paměť, fantazie, přechod od konkrétního
k abstraktnímu myšlení; citová labilita, bezprostřednost, spory s rodiči
-vztahy s vrstevníky, oslabení emocionální vazby k rodičům, sklon k negativismu
b) ADOLESCENCE do 20-22 let-dosažení psych. dospělosti- nekryje se s biolog. či právní
-Psych.dospělost=osamostatnění se z rodičovské kontroly, přechod k sebekontrole a zodpovědnosti za své konání, spoléhání na sebe sama, samostatnost
-dosažení emocionální rovnováhy-převaha pozitiv. citů
-partnerské vztahy a tendence k volbě živ. partnera, racionální řešení problémů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0037.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ontogeneze_vyvoje.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse