Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Orea Hotels Tábor s.r.o - hodnocení pracovníků

Orea Hotels Tábor s.r.o - hodnocení pracovníků


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato práce ze zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců. V teoretické části podrobně seznamuje s tím, co vlastně hodnocení zaměstnanců je, v čem spočívá, a jaké mohou nastat problémy při nehodnocení. Praktická část popisuje způsob hodnocení zaměstnanců ve firmě Orea Hotels Tábor s.r.o., začleněnou do skupiny Orea Group. Výsledky byly získány na základě řízeného rozhovoru s jedním z manažerů společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přehled literatury
2.1
Proces hodnocení pracovníků
2.2
Problémy, které nastávají při nehodnocení nebo nesprávném hodnocení
2.3
Zpětná vazba
3.
Cíl práce
4.
Vlastní práce
5.
Diskuze
6.
Závěr

Úryvek

"4. VLASTNÍ PRÁCE
Jak jsem se již zmínila, pro informace nezbytné k vypracování této seminární práce, jsem použila řízený rozhovor s panem Pavlem Hrozkem, F&B managerem výše zmíněného hotelu.

Otázka č. 1.: Jak ve vaší firmě hodnotíte své podřízené?
Odpověď: Na každém meetingu naplánujeme přesný časový harmonogram jednotli-vých úkolů, které zaměstnancům zadáme. Pro příklad můžeme uvést zadání posledního úkolu provoznímu naší restaurace La Cave, který zněl, že má 18 měsíců na to, aby se naše hlavní hotelová restaurace zapsala na žebříček Top 100 v České republice.
Otázka č. 2.: Jaké máte časové rozpětí pro zadané úkoly či pro hodnocení?
Odpověď: No to záleží na tom, jaký čas jsme poskytli našim zaměstnancům na spl- nění úkolu. Tzv. meeting s managementem se koná každý měsíc, takže každý měsíc požadujeme od našich podřízených podrobné zprávy o stavu zadaného úkolu. Výsledky rozebíráme a konzultujeme. Samozřejmě podle nich i zaměstnance hodnotíme a v případě kladného ohodnocení může být i finančně ohodnocen.
Otázka č. 3.: Hodnotíte zaměstnance pomocí nějakého personálního systému či je hodnotíte osobně? Tím osobně mám na mysli, že k vlastnímu hodnocení nepoužíváte žádný počítačový software, sloužící k tomuto účelu.
Odpověď: Ne, naše společnost již dlouhou dobu používá speciálně navržený program, který podle zadaných kritérii hodnotí jednotlivé zaměstnance. Toto hodnocení nám poté pomáhá například při rozdělování odměn či při napravování nedostatků.
Otázka č. 4.: Jakou metodu hodnotící škály jste zvolili?
Odpověď: Pokud zadáváme úkol jednotlivci, tak jej potom hodnotíme v podstatě jako ve škole. Pokud dostane známku 1 znamená to, že se zadaného úkolu dobře zhostil a tento údaj je zanesen do programu, který jej potom přepočítá na body. Pokud se vedení shodne a udělí známku 5, pracovník úkol nevypracoval a i tento výsledek je poté zanesen do systému. V případě, že však zadáváme skupinový úkol, hodnotíme pracovníky, podle toho, jak vidíme jejich přínos při plnění úkolu, procentuálním vyjádřením.
Otázka č. 5.: Je všeobecně známo, že při probíhajícím hodnotícím cyklu nelze měnit ani zavedené hodnotící škály ani metody hodnocení. Ráda bych se zeptala, kdy ve vaší firmě skončí hodnotící cyklus a zda jste vy, jako výkonný ředitel hotelu, spokojen s metodou hodnocení.
Odpověď: Náš hodnotící cyklus končí vždy 31.12. To znamená, že počátkem každého nového roku začínáme nový cyklus. V tomto období se také vyhodnocují získané informace naším počítačovým systémem za uplynulý rok a nastává doba rozdělování odměn. Co se týká mé vlastní spokojenosti s hodnocením mých podřízených, musím přiznat, že zatím nevidím větší nedostatky, které by bylo nutné řešit.
Otázka č. 6.: Jak chápete zpětnou vazbu při hodnocení zaměstnanců?
Odpověď: No, myslím, že se zpětnou vazbou myslí to, jestli je zaměstnance upozor-ňován na chyby, které v práci udělal a jestli se z nich poučil, tedy zda je dál neopakuje. Myslím si, že účelem zpětné vazby je pomoci zaměstnanci, aby neopakoval své chyby a mohl tak do-sáhnout lepšího ohodnocení. Mám pocit, že to se v naší firmě podařilo.
Otázka č. 7.: V odpovědi na otázku č. 4. jste se zmínil o bodech. Mohl byste mi to vysvětlit? Mám tomu rozumět tak, že zde máte bodový systém na základě kterého hodnotíte své pracovníky?
Odpověď: Ano. Náš personální systém každé naše ohodnocení přepočítá podle urči-tého koeficientu na body. Maximálně možný počet bodů není stanoven a to z důvodu toho, že ne všichni zaměstnanci dostávají úkoly takového rozsahu, jako například náš pan provozní.
Otázka č. 8.: Jak tedy potom hodnotíte své zaměstnance. Myslím tím celkově.
Odpověď: Program sečte nebo odečte určité body a poté udělá jakýsi průměr a další matematické operace, které Vám momentálně nejsem schopen detailně popsat. Co je však důležité je to, že úplně konečné číslo je v procentním vyjádření finanční odměna, kterou má daný pracovník získat.

5. DISKUZE
Ze zjištěných poznatků mám pocit, že systém hodnocení pracovníků je v této firmě velice propracovaný a důkladný. Myslím, že vedoucím pracovníkům nic neunikne a že mají spoustu možností, jak své podřízené hodnotit. Naopak podřízení mají možnost, ukázat svým nadřízeným svůj potenciál při řešení zadaných úkolů, které mají vést k všeobecnému zlepšení kvality poskytovaných služeb v hotelu.
Samozřejmě jsem se ptala na systém hodnocení pracovníků i těch, kterých se to nej-více týká, tudíž samotných pracovníků. Ti byli většinou se systémem hodnocení spokojeni a neměli větší výhrady. Toto považuji za docela dobré znamení. Bylo mi řečeno, že dokonce sami mohou na setkáních s manageři navrhnout nějaké zlepšení služeb a pokud je managementem schváleno, mají možnost sami se ujmout realizace a získat tak navíc nějaké bodíky, které jim poté zaručují větší finanční odměnu.
Dle mého názoru je toto dobrý způsob jak motivovat své pracovníky k činnosti navíc. Tento způsob také pokládám za nejjednodušší. Celý princip v podstatě je: Zde je úkol, vy-pracuj, realizuj a já ho potom ohodnotím. Pokud jsi pracoval dobře, dostaneš body navíc, ze kterých plynou peníze. V případě, že jsi pracoval špatně, o peníze přijdeš.
Jediné, k čemu mám připomínku je to, že celé toto hodnocení v podstatě provádí jeden člověk a záleží výhradně na něm, zda přidělí plusové či minusové body. Zde by to občas mohlo vyznít jako určité protěžování oblíbených pracovníků a naopak. Proto bych doporučovala, aby se na tomto hodnocení podíleli všichni vedoucí pracovníci."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.vema.cz/ftproot/pub/Dokumenty/hodnoceni_zamestnancu.pdf.; http://books.google.cz/books?id=fdEEy4pacS8C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%22Na+zp%C4%9Btnou+vazbu+se+m%C5%AF%C5%BEeme+pod%C3%ADvat+i+z+psychologick%C3%A9ho+hlediska.+K+%C4%8Demu+je+n%C3%A1m+%22&source=web&ots=4PAUCxTu6y&sig=rzIfjZE-As0cBn7QwMxTNtM9xXg&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15333
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse