Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Orientální despocie

Orientální despocie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje starověkým státům jako je Egypt, Babylonie, Mezopotámie, Čína a Indie. Maturitní otázka je podroně zpracována. Naleznete zde základní charakteristiku jednotlivých kultur, jejich důležité vynálezy a také informaci o historickém vývoji.

Obsah

1.
Přiblížení světa Sumerů, semitská Mezopotámie
2.
Vývojové etapy starověkého Egypta, charakteristika egyptské společnosti a kultury
3.
Nárazníkové státy, geneze antisemitismu, židovské kulturní dědictví
4.
Civilizace dálného východu- Indie, Čína

Úryvek

"1) Přiblížení světa Sumerů, semitská Mezopotámie

STAROVĚK
-od vzniku písma
-období prvních civilizací
-První starověké státy se vytvořily v blízkosti řek Eufrat a Tigris,v Přední Asii, v údolí Nilu a S Africe
-PŘEDPOKLADY PRO VZNIK CIVILIZACE- a)Přítomnost řek(= říční civilizace)
b)Příznivé klima (dostatek tepla a slunečního svitu)
c)dostatečná koncentrace lidí
-CIVILIZACE: a) usedlý způsob života
b) dělba práce
c) rozvoj duchovního života
d) tvorba hmotná a nehmotná
-ZÁKL. ZNAKY STÁTU:- a) centralizovaný stát
b) písmo (písemné památky)-doba historická
c) rozvíjí se řemeslo, obchod
e) armáda
f) vládnoucí vrstva-zpočátku chrámové hospodářství( vláda kněží)
- později palácové hospodářství( vládne panovník=
nejsilnější bojovník)
-panovník vládne absolutně- tzv. Orientální despocie
j) zákony- první zákoník měli Sumerové- tzv. Ibid Ištar
NÁRODY: a) Semité – Arkádové, Asyřané, Babyloňané, Féničané, Aramejci, Židé, Arabové,
b) Indoevropané – Chetité, Lýdové, Frýzové, Médové, Peršané, Řekové, Italikové
c) neznámí – Chétité, Sumerové
SUMMER
-4.-2. tis. př.n.l.
-Nejstarší civilizace v Mezopotámii(=meziříčí)- oblast mezi řekami Eufrat a Tigris
-dnešní Irák
-původ neznámý
-vytvořili písmo
-MĚSTSKÉ STÁTY: Uruk, Ur, Lagaš, Kiš, Eridu, Nipur
-sváděly mezi sebou časté boje o hegemonii- vyčerpávaly je
-zpočátku chrámové, později palácové hospodářství
-zákoník Ibid Ištar
NEPŘÁTELÉ: -ELAMITÉ- Severozápad (Pohoří Zagros)
-GUTEJCI-tzv. Draci z hor
-AMOREJCI- semité, pastevci, beduíni.
-AKKADSKÁ ŘÍŠE: Sumeřané se sjednotili až za Sargona I.
-převzali od Sumerů- písmo, kulturu, jazyk, zavlažování…
-Sargon ovládl celou Mezopotámii- pronikl i do Sýrie, Fénicie, ke Středozemnímu
moři a snad i na Kypr = vytvořil tak první říši v dějinách!!!
-r. 2200 př.n.l vyvrácena Gutejci
-SUMMERSKÁ RENESANCE- na Jihu nebyla moc Gutejců příliš velká a docházelo k povstáním (např.
Lagaš- soška krále Gudea- zbožný, stavěl chrámy)
-do r.2000 př.n.l- přichází Elamité a Amorejci. Elamité vyvrátili Sumerská
města.
-po odchodu Elamitů se zde opět usazují sumerské kmeny= babyloňané
-`KULTURA- LITERATURA- Epos o Gilgamešovi
- Nářky (Nářek nad zkázou města Uru)
-KALENDÁŘ- 365 dní, 12 měsíců, 52 týdnů, 7 dní, 24 hodin, 60 minut
-ŘEMESLA- znali hrnčířský kruh,přírodní asfalt
-cihla- základ stavitelství do dnes ( 30x18)-nepálená
-PÍSMO -psalo se na hliněné destičky seříznutým rákosem
-jejich písmo převzali Chetité a Akkádové
-VĚDY -matematici- šedesátková a desítková soustava
-násobení, dělení,mocniny
-znalost Pythagorovy a Euklidovy věty
-astronomie- dokázali předpovídat záplavy
-CHRÁMY- Zikkuraty= stupňovitý chrám (na vrchu velká plošina-úkryt před povodní)
- obydlí kněží, výběr daní, rozdělování potravin
-NÁBOŽENSTVÍ- polyteismus
- např. Enlil"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54be29f0b11a3.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Orientalni_despocie.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse