Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Osobnost a vývoj osobnosti

Osobnost a vývoj osobnosti

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z psychologie na téma osobnost a vývoj osobnosti. Nejprve vysvětluje co to je osobnost a strukturu osobnosti. Dále se zabývá ontogenetickou psychologií, která periodizuje vývoj lidského jedince.

Obsah

1.
Co to je osobnost
2.
Ontogenetická psychologie
2.1.
Prenatální období
2.2.
Novorozenecké období
2.3.
Kojenecké období
2.4.
Batolecí období
2.5.
Předškolní věk
2.6.
Mladší školní věk
2.7.
Období pubescence
2.8.
Období adolescence
2.9.
Časná a střední dospělost
2.10.
Pozdní dospělost
2.11.
Stáří

Úryvek

"Psychologie osobnosti se zab˘vá procesem utváfiení
a zákonitostmi du‰evního Ïivota, kter˘ se projevuje
v individuálních vlastnostech osobnosti a v
charakteru její ãinnosti.
Zamûfiuje se na studium individua jako aktivní bytosti,
která se ãinnû vyrovnává s pfiírodním i spoleãensk
˘m prostfiedím a mûní sebe i prostfiedí.
Zkoumá zákonitosti utváfiení lidské psychiky za dan
˘ch konkrétních podmínek v závislosti na zmûnû
pozice ãlovûka ve spoleãnosti.
Zab˘vá se schopnostmi, temperamentem, charakterem,
strukturou ãlovûka, motivací, postoji a volními
vlastnostmi ãlovûka.
Pojem osobnost v psychologii vyjadfiuje ãlovûka jako
jeho existenciální, ontologickou podstatu.
Osobnost není hotova pfii narození, ale formuje se
bûhem individuálního Ïivota, bûhem individuálního
ontogenetického v˘voje (genetika).
ZároveÀ je ovlivnûna spoleãensk˘m pÛsobením.
Bez spoleãenské ãinnosti, spoleãensk˘ch vztahÛ
a spoleãenského vûdomí se nemÛÏe utváfiet (socializace).
Osobnost je individuální jednota ãlovûka - jednota
chování a proÏívání, jednota psych. a fyzick˘ch
vlastností, vlastností vrozen˘ch a získan˘ch - utváfiené
a projevující se v jeho spoleãensk˘ch
vztazích.
Osobnost je individuální jednotou biologick˘ch,
psychologick˘ch a sociálních aspektÛ. Je utváfiena
ve vztazích mezi lidmi a ve spoleãnosti
a v nich se také projevuje.
Struktura osobnosti je uspofiádan˘ celek dispozic,
které podmiÀují zpÛsoby psychického reagování,
tj. proÏívání a chování. Tvofií ji:
• schopnosti
• temperament
• rysy
• charakter
ONTOGENTICKÁ PSYCHOLOGIE
Ontogenetická psychologie se zab˘vá psychick
˘m v˘vojem jedince a základními biologick˘mi
mezníky jeho Ïivota (poãetí a smrt).
Periodizace v˘voje lidského jedince
1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ
Prenatální období zaãíná samotn˘m poãetím (splynutí
muÏské a Ïenské zárodeãné buÀky). Pokraãuje
v˘vojem plodu v matãinû tûle a konãí narozením.
• embryonální - od poãetí do 2 mûsícÛ
• fetální (plod) - od 3 mûsícÛ do narození
JiÏ v tomto období jsou patrné urãité psychické funkce
a reakce.
Matka by se po dobu tûhotenství mûla vyhnout koufiení,
alkoholu a drogám. Psychick˘ stav matky má
na plod také vliv (pozitivní je chtûné tûhotenství,
podpora okolí, harmonick˘ vztah s otcem dítûte,
atd.)
2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ
Novorozenecké období zahrnuje prvních ‰est t˘dnÛ
po narození.
Porodem dítû pfiechází z nitrodûloÏního prostfiedí,
coÏ zpÛsobuje ‰ok - samo d˘chá, je mu zima, atd.
DÛleÏité jsou první okamÏiky po porodu (porodní
trauma zpÛsobuje pozdûj‰í neurózy). Velmi dÛleÏit
˘ je poporodní kontakt s matkou (tzv. „rooming
in“)
Normální porodní váha dítûte je 3-3,5 kg, v˘‰ka kolem
50 cm. Dítû se vyÏivuje matefisk˘m mlékem a
stfiídají se u nûj krátké úseky mezi bdûním a spánkem.
Psychickému v˘voji napomáhá tzv. biologické zrcadlo
napodobování dûtí dospûl˘mi.
3. KOJENECKÉ OBDOBÍ
Kojenecké období trvá do konce prvního roku Ïivota.
Z hlediska tûlesného v˘voje dítûte dojde ke ztrojnásobení
poãáteãní váhy, zvût‰ení hlavy, vyroste
asi o polovinu své porodní délky.
Dítû se rychle rozvíjí po stránce motorické (sezení,
lezení, uchopování pfiedmûtÛ).
Rozvoj psychiky dítûte:
• rozvoj vnímání (smysly - zrak, sluch, hmat)
• pfiíprava na osvojení fieãi - pfiedfieãové období
(broukání, Ïvatlání, jednoslovná fieã)
• diferenciace emocí a citÛ
• formování prvních trvalej‰ích sociálních vztahÛ (s
tûmi, ktefií o dítû peãují, vãetnû biosociálního kontaktu
s matkou
4. BATOLECÍ OBDOBÍ
Batolecí období zahrnuje druh˘ a tfietí rok.
Pokraãuje v‰estrann˘ rozvoj dítûte (osvojení lokomoce
- chození, bûhání, skákání). Rozvíjí se jemná
motorika - motorika rukou (samoobsluha), tvofiivost
(kreslení).
Rozvíjí se fieã (ve 2 letech aÏ 300 slov, ve tfiech letech
aÏ 1000 slov a spojování do vût). Dítû dokáÏe
vyjádfiit své pfiání a zaãíná klást otázky - rozvoj
logického my‰lení.
Dítû si uvûdomuje svoje „já“ (jáství) a zároveÀ rozvíjí
sociální vztahy - postupnû se odpoutává od
matky a navazuje vrstevnické vztahy. Dítû zaãíná
spolupracovat s okolím.
5. P¤ED·KOLNÍ VùK
Pfied‰kolní vûk konãí vstupem do ‰koly.
Dítû rychle roste a ze‰tíhluje. Rychle se rozvíjí pohybová
koordinace a zruãnost.
DokáÏe pouÏít 3-4000 slov.
Dítû se vyvíjí k samostatnosti a udrÏování pozornosti.
Má velmi bohatou pfiedstavivost (dûtské lÏi). Umí
kreslit, pfievaÏuje konkrétnû názorné a pojmové
my‰lení, formuje se svûdomí.
Dítû proÏívá rychl˘ spoleãensk˘ v˘voj, pociÈování
Ïenské a muÏské role. Poprvé v˘raznûji pfiekraãuje
rámec své rodiny a se sv˘mi vrstevníky dokáÏe
realizovat hry (manipulaãní, pohybové, tematické -
„hraní rolí“, konstruktivní, didaktické - v˘chovné).
Hry jsou dÛleÏité pro v˘voj.
6. MLAD·Í ·KOLNÍ VùK
Mlad‰í ‰kolní vûk zahrnuje období od vstupu do ‰koly
po jedenáct˘ aÏ dvanáct˘ rok, kdy se objevují
první známky pohlavního dospívání.
Postupuje rozvoj my‰lení, veliká zmûna - dítû má urãitou
úroveÀ ‰kolní zralosti - biologické a psychosociální.
• biologická - nesmí se zaãít moc brzy, ani moc pozdû
- v 6. - 7. roce se dítû uãí ãíst, psát, poãítat
(nejvhodnûj‰í doba - tzv. „kritické období“)
• psychosociální - rozumová vyspûlost, citová, motivaãní
a sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení
schopností, men‰í závislost na rodiãích (stát se
Ïákem)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29226
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse