Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 1

Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 1

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu první část. Jedná o vypracované otázky podle obsahu.

Obsah

1.
Vnitřní stavba atomu. Vazby atomů v molekule a krystalu.
2.
Pásová teorie krystalu – vodivost materiálů. Magnetické vlastnosti.
3.
Krystalové mřížky (dělení a charakteristika), Millerovy indexy rovin a směrů v kubické mřížce.
4.
Poruchy krystalové mříže (typy poruch, charakterizace).
5.
Význam poruch pro chování a vlastnosti materiálu.
6.
Difúze v kovových soustavách, Fickovy zákony.
7.
Kovy a slitiny za působení vnějších sil. Pružná a plastická deformace.
8.
Principy zpevnění materiálů. Odpevňovací procesy (zotavení, rekrystalizace).
9.
Základní termodynamické pojmy. Stav a energie soustavy. Fázové pravidlo.
10.
Základní fáze kovových soustav. (Tuhé roztoky a intermediální fáze – rozdělení a charakterizace.)
11.
Fázové přeměny v kovových soustavách. Krystalizace a přeměny v tuhém stavu. Alotropie a polymorfie.
12.
Rovnovážné diagramy s úplnou rozpustností, úplnou nerozpustností a s omezenou rozpustností v tuhém stavu, s peritektickou přeměnou – podrobný rozbor.
13.
Rovnovážné diagramy binárních soustav s překrystalizací a intermediální fází – podrobný rozbor.
14.
Nerovnovážné stavy binárních soustav, De-Jeanovy diagramy.
15.
Čisté železo, technické slitiny železa a vliv prvků na vlastnosti těchto slitin. Feritotvorné a austenitotvorné prvky.
16.
Fázový a strukturní rozbor slitin Fe s C. Binární diagram metastabilní soustavy Fe-Fe3C a stabilní soustavy Fe-C. Podrobný rozbor typických koncentrací.
17.
Litiny – dělení, základní charakteristika, struktury, použití
18.
Základy tepelného zpracování ocelí- žíhání, kalení– metody, podmínky, použití, výsledné mikrostruktury).
19.
Základy tepelného zpracování ocelí- popouštění –podmínky, použití, změny mikrostruktury během popouštění).
20.
IRA a ARA diagramy rozpadu austenitu a výsledné struktury - perlit, bainit, martenzit.
21.
Chemicko tepelné zpracování ocelí (metody, podmínky, principy).
22.
Mechanicko tepelné zpracování ocelí (metody, podmínky, principy).
23.
Úvod do lomové mechaniky. Lomy, základní dělení a charakteristika.
24.
Zkouška tahem pro tvárný a křehký materiál (zkušební vzorky a zařízení, rozbor pracovního diagramu, vyhodnocení zkoušky, smluvní hodnoty napětí, základní vztahy).
25.
Zkouška tlakem (základní vztahy, pracovní diagram, rozložení napětí v průřezu)
26.
Zkouška ohybem (základní vztahy, pracovní diagram, rozložení napětí v průřezu).
27.
Zkouška krutem (základní vztahy, pracovní diagram, rozložení napětí v průřezu, vztah mezi moduly pružnosti E a G).
28.
Zkouška rázem v ohybu (zkušební vzorky a zařízení, základní vztahy, přechodová teplota, křehký a tvárný lom, vlivy na vrubovou houževnatost a přechodovou teplotu)
29.
Zkouška tvrdosti (druhy zkoušek, princip, význam a použití zkoušek podle Brinella, Rockwella a Vickerse, makro a mikrotvrdost).
30.
Defektoskopie (metody, principy, význam a použití zkoušek).
31.
Termální analýza (zařízení, metody, vyhodnocení a použití).
32.
Technolog.zkoušky (druhy zkoušek, principy, vyhodnocení a použití zkoušek).
33.
Zkoušky únavy (princip, mez únavy, únavový lom, Wohlerova křivka).
34.
Zkoušky tečení (princip, křivka tečení, změny struktury a mez pevnosti při tečení).
35.
Základy metalograie (základní mikroskopické techniky - principy, příprava vzorků, použití).

Úryvek

"3) PARAMAGNETISMUS
- Původ v elektronovém spinu. Uvnitř jednoho atomu se magnetické momenty spinů navzájem neruší. Každý atom (iont, molekula) má jsou nositeli vlastního magnetického momentu. Tyto momenty na sebe nepůsobí a v nepřítomnosti pole jsou náhodně orientované. Látka se tedy jeví jako nemagnetická. Když se látka dostane do magnetického pole, dojde k mírnému natočení dipólů ve směru vnějšího pole a vzniká poměrně slabý celkový magnetický moment, který je orientován ve směru působení vnějšího pole.
- Je to forma magnetismu, která se objevuje pouze v přítomnosti vnějšího mag. pole. Na rozdíl od feromagnetických látek nedokážou udržet magnetismus bez přítomnosti vnějšího pole.
3. Krystalové mřížky (dělení a charakteristika), Millerovy indexy rovin a směrů v kubické mřížce
Krystalová mřížka:
x, y, z - krystalografické osy
A, B, C - uzlové body
Základní buňka:
mřížkové parametry: a, b, c
a,b,g
Parametr mřížky [Å] = 0,1nm - vzdálenost uzlových bodů ve směru osy
Krystalová mřížka - soustava uspořádaných buněk v prostoru
Krystalové soustavy a základní mřížky:
Millerovy indexy směrů:
1. Od souřadnic koncového bodu odečteme souřadnice bodu počátečního.
2. Upravíme na nejmenší celá nesoudělná čísla.
3. Uzavřeme do hranatých závorek.
Příklad: směr OP
- souřadnice bodu P: [111]
- souřadnice bodu 0: [000]
- celá nesoudělná čísla: [111] = Millerovy indexy
Když vyjde index záporný píšeme místo před číslo dáme minus nad číslo.
Millerovy indexy rovin (h k l):
1. Určení délky úseků na osách: 1/2 2 1
2. Převrácené hodnoty: 2 1/2 1
3. Celá nesoudělná čísla 4 1 2 = Millerovy indexy (4 1 2)
Čím menší je číselná hodnota indexů roviny, tím více atomů rovina obsahuje.
Roviny a směry stejných vlastností a významu:
Krystalograficky sjednocené (ekvivalentní) roviny v kubické mřížce - roviny pláště krychlové soustavy {100}:
Krystalograficky sjednocené (ekvivalentní) směry v kubické mřížce

Rovina a směr na ní kolmý majá u krychlové mřížky stejné indexy, tj. na rovinu (122) je kolmý směr [122].
Značení ploch u hexagonální mřížky:
Millerovy - Bravaisovy indexy (h k i l) - přidání indexu i = - (h+k)Přidaný index i se vztahuje k ose x3 = -(x1+x2) = -(x+y)
Není nezávislý : i = -(h+k)
názorněji vystihuje symetrické ekvivalentní roviny:"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a obrazce o rozsahu cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29303
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse