Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky ke zkoušce z marketingu

Otázky ke zkoušce z marketingu

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Marketingový výzkum

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 11 přehledně a srozumitelně zpracovaných otázek ke zkoušce z marketingu. Úvodní otázka se zaměřuje na vymezení marketingu a složek marketingového mixu a následují ji okruhy seznamující s principy a formami marketingové analýzy a výzkumu. Dále jsou sledovány otázky segmentace trhu a skupin a životního cyklu výrobku. Samostatná část patří tvorbě ceny a distribuci a závěrečné okruhy zachycují problematiku marketingové komunikace a souvisejícího využití médií.

Obsah

1.
Podstata marketingu, marketingový mix
1.1.
Vymezení marketingu
1.2.
Marketingový mix
1.2.1.
Výrobek
1.2.2.
Cena
1.2.3.
Propagace
1.2.4.
Distribuce
2.
Východisko marketingového systému řízení
2.1.
Okolí trhu
2.2.
STEEP faktory
2.2.1.
Sociální, kulturní faktory
2.2.2.
Technické a technologické faktory
2.2.3.
Ekologické faktory
2.2.4.
Ekonomické faktory
2.2.5.
Politické a právní prostředí
2.3.
Trhy a zákazníci
2.4.
Konkurence
3.
Marketingová situační analýza
3.1.
Sledované veličiny
3.1.1.
Tržní potenciál
3.1.2.
Kapacita trhu
3.1.3.
Tržní podíl firmy
3.2.
SWOT analýza a její otázky
3.3.
Portfoliová analýza
3.3.1.
Portfolia
3.3.2.
Kategorie
4.
Marketingový výzkum trhu
4.1.
Etapy
4.1.1.
Definování problému a cíle výzkumu
4.1.2.
Analýza situací a určení zdrojů informací
4.1.3.
Sběr informací
4.1.3.1.
Kvantitativní výzkum a jeho metody
4.1.3.2.
Kvalitativní výzkum a jeho metody
4.1.4.
Analýza a interpretace informací
4.1.5.
Závěrečná zpráva a návrh řešení problému
4.2.
Marketingový výzkum na internetu
4.3.
Etické zásady marketingového výzkumu
4.4.
Metody a techniky marketingového výzkumu
5.
Trh a jeho segmentace
5.1.
Segmentace a segment
5.2.
Základní kritéria segmentace
5.3.
Základní strategie pokrytí trhu
5.4.
Význam segmentace
6.
Výrobek a jeho životní cyklus
6.1.
Skupiny výrobků
6.1.1.
Spotřební výrobky
6.1.2.
Kapitálové statky
6.2.
Životní cyklus výrobku
6.3.
Otázky spjaté s vývojem výrobku
7.
Vývoj nového výrobku, značka a obal
7.1.
Úrovně marketingového produktu
7.2.
Stádia cyklů tržní životnosti produktů
7.2.1.
Zaváděcí etapa
7.2.2.
Etapa růstu
7.2.3.
Etapa zralosti
7.2.4.
Etapa útlumu
7.3.
Jakost
7.4.
Analýzy ABC
7.5.
Doprovodné služby
7.6.
Značka výrobku a její cíle
7.7.
Obal výrobku, jeho funkce a tvorba
8.
Cena, metody stanovení ceny
8.1.
Faktory ovlivňující tvorbu ceny
8.2.
Cenové cíle firmy
8.3.
Omezující faktory cenových cílů
8.4.
Strategie stanovení ceny
8.5.
Cenové úpravy
8.6.
Druhy slev
9.
Distribuce
9.1.
Přímá distribuce, její výhody a nevýhody
9.2.
Nepřímá distribuce, její výhody a nevýhody
9.3.
Velkoobchod
9.3.1.
Výhody a nevýhody
9.3.2.
Typy
9.4.
Maloobchod
10.
Marketingová komunikace a její nástroje – komunikační mix
10.1.
Reklama
10.1.1.
Funkce a cíle
10.1.2.
Média
10.1.3.
Styl reklamního sdělení
10.1.4.
Televize: výhody a nevýhody
10.1.5.
Rozhlas: výhody a nevýhody
10.1.6.
Tisk: výhody a nevýhody
10.2.
Podpora prodeje
10.2.1.
Nástroje při prodeji koncovým zákazníkům
10.3.
Podpora prodeje do distribuční sítě
10.4.
Styk s veřejností
10.4.1.
Výhody a nevýhody
10.5.
Přímý marketing
11.
Média a jejich využití v marketingu
11.1.
Kritéria při výběru média
11.2.
Styl reklamního sdělení
11.3.
Televize: výhody a nevýhody
11.4.
Rozhlas: výhody a nevýhody
11.5.
Tisk: výhody a nevýhody

Úryvek

"1 Podstata marketingu, marketingový mix

Marketing :

- Nauka o trhu, která ovlivňuje všechny firemní činnosti (zásobování, výroba, prodej, řízení firmy…)

Definice marketingu:

- Marketing znamená mít správný výrobek nebo službu za odpovídající cenu na správném místě ve správný okamžik a dosáhnout toho všeho se ziskem

- Základním heslem marketingu je orientace na zákazníka, uspokojování jeho potřeb a přání a tvorba zisku
- Marketing je investici do budoucího podnikání každý podnikatel by měl mít svůj vlastní marketingový plán
- Jedním ze základních nástrojů marketingu je tzv. marketingový mix, pomáhá nám rozčlenit na co se při tvorbě marketingového plánu zaměřovat – cílem firmy je poznat svého zákazníka pochopit jaké jsou jeho potřeby a na základě toho připravit správnou kombinaci jednotlivých částí marketingového mixu, všechny části jsou využívány k vytvoření určité pozice výrobku na trhu.

- Ke správnému rozhodnutí potřebuje management firmy dostatek přesných informací. Částí marketingu zabývající se získáváním těchto informací je marketingový výzkum. Jednou z částí marketingového výzkumu je i zkoumání chování zákazníků, řeší proč zákazník kupuje určitý druh zboží a které vlivy jej přitom ovlivňují.

- Existují skupiny zákazníků s podobnými potřebami a přáními, musí být dostatečně veliké a čitelné, nazývají se tržní segmenty nebo cílové trhy – tomuto procesu říkáme tržní segmentace

Marketingový mix – 4P :

1.) Výrobek:

- Jakýkoliv statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu.
- Životní cyklus výrobku:

a) uvedení na trh – fáze kdy je firma ztrátová. Má velké investice. Výrobkům se říká otazníky

b) fáze růstu – zvyšuje se objem prodeje. Firma začíná dosahovat růstu. Výrobkům se říká hvězdy

c) fáze zralosti – nejvyšší prodej a zisk. Výrobkům říkáme dojné krávy

d) fáze poklesu – zájem zákazníků slábne, jestli chce firma přežít musí přijít s něčím novým. Výrobkům říkáme bídní psy

Marketingově uvažující firma, která chce začít s vývojem a výrobou určitého výrobku musí mít následující předsudky:

-
- jak se bude výrobek jmenovat
- jakou image by měl výrobek mít
- jaké by měl mít vlastnosti
- v jakých variantách by měl být na trhu
- jaké služby se v souvisloti s jeho prodejem budou poskytovat
- v jakém obalu a velikosti balení by měl být prodáván
- jaký bude asi jeho životní cyklus, kdy bude zapotřebí vyvíjet a vyrábět výrobek nový"

Poznámka

Oddíl o využití médií v marketingu se v práci dvakrát opakuje.
Rozsah otázek se pohybuje cca od 1 do 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse