Otázky z sociológie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky ze sociologie. Nejprve popisuje vývoj osobnosti, strukturu osobnosti z pohledu dimenzí výkonových charakteristik, z pohledu motivačních dimenzí nebo z pohledu profilujících vlastností. Dále se zabývá postupy efektivního řešení konfliktu, fáze vývinu konfliktu nebo podstatu významu řízení kariéry. Nakonec popisuje hodnocení na základě kompetencí nebo postup hodnotícího rozhovoru.

Obsah

1.
Vývoj osobnosti
2.
Štruktúra osobnosti z pohľadu dimenzie výkonových charakteristík
3.
Štruktúra osobnosti z pohľadu motivačnej dimenzie
4.
Štruktúra osobnosti z pohľadu profilujúcich vlastností
5.
Manažérska kompetencia a jej zložky
6.
Identifikácia manažérskych kompetencií – metódy
7.
Rozvoj manažérskych kompetencií
8.
Ktoré právne akty definujú individuálny vzťah zamestnanec-zamestnávateľ?
9.
Kto sú účastníci pracovnoprávnych vzťahov a ako do nich vstupujú alebo sa na nich podieľajú?
10.
Ktoré sú podstatné a ktoré pravidelné zložky pracovnej zmluvy? Popíšte ich
11.
Ako možno skončiť pracovný pomer? Z akých dôvodov môže dať zamestnancovi zamestnávateľ výpoveď?
12.
Čo je to pracovný poriadok, čo býva jeho obsahom a ako sa vydáva?
13.
Ktoré právne akty definujú kolektívne vzťahy zamestnanec-zamestnávateľ a kto sú zástupcovia zemestnancov v týchto vzťahoch?
14.
Čo je kolektívna zmluva, kto ju uzatvára a ktoré druhy KZ poznáte?
15.
Akým spôsobom sa riešia kolektívne spory?
16.
Formalny a neformalny charakter pracovnych vztahov na pracovisku, co rozumiete pod pojmom psychologicka zmluva?
17.
Uvedte priklady ocakavani, ktore zamestnanec a zamestnavatel premietaju do psychologickej zmluvy?
18.
Aky je rozdiel medzi motivom a stimulom a napiste zakladne stimulujuce prostriedky, ktore prispievaju k stabilizacii zamestnancov
19.
Ktore su prejavy pracovnej spokojnosti a nespokojnosti zamestnancov?
20.
Zmena a subsystémy ovplyvnené zmenou
21.
Princíp ťahu a tlaku
22.
Princípy prekonávania skupinovej a individuálnej rezistencie
23.
Etapy zmeny
24.
Dynamický model prežívania zmeny a charakteristika jeho jednotlivých fáz.
25.
Intervencie manažérov v jednotlivých fázach krivky prežívania zmeny
26.
Typy postojov jednotlivcov ku zmene a intervencie manažérov pri jednotlivých typoch zamestnancov
27.
Konflikt a najčastejšie zdroje konfliktu
28.
Spôsoby riešenia konfliktov a ich použitie
29.
Kroky (postup) efektívneho riešenia konfliktov
30.
Fázy vývinu konfliktu.
31.
Rozdiel medzi pozičným vyjednávaním a vyjednávaním založenom na záujmoch
32.
Kompetencia presviedčanie + popis zručností
33.
Podstata význam riadenia kariéry – definície
34.
Plánovanie kariéry – metódy plánovania kariéry
35.
Rozvojové kariérne plány a ich realizácia
36.
Proces riadenia kariéry – popis fáz
37.
Vysvetlite, čím sa zaoberá interkultúrny manažment, zaraďte ho v manažérskych disciplínach. Vysvetlite vzťah interkultúrny manažment a poznatkový manažment
38.
Vysvetlite pojmy diverzita, stereotyp, etnocentrizmus
39.
Čo je to interkultúrny šok? Ako sa prejavuje? Ako sa mu dá vyhnúť?
40.
Ako získate interkultúrnu kompetenciu? Aké sú jej prvky?
41.
Charakterizujte intekultúrnu komunikáciu. Vysvetlite stratégie efektívnej interkultúrnej komunikácie
42.
Aké sú bariéry interkultúrnej komunikácie?
43.
Zaškolenie – hlavné zásady
44.
Zácvik na pracovisku – fázy TWI (stručne popísať)
46.
Význam a postup hodnotenia zamestnancov
47.
Hodnotenie na základe kompetencií
48.
Postup hodnotiaceho rozhovoru

Úryvek

"Vonkajšie podmienky, ktoré zosilňujú alebo zoslabujú motiváciu nazývame stimuly. Medzi základné stimulujúce prostriedky patria:
a.) hmotný, ktorý sa prejavuje v hmotnej zainteresovanosti zamestnancov (mzda, sociálne výhody),
b.) neformálne uskutočňované pracovné hodnotenie činnosti a osobnosti človeka v pracovnom procese,
c.) spoločenské hodnotenie práce a pracovné hodnotenie odboru ( profesie ),
d.) fyzické pracovné podmienky a pracovný režim,
e.) hodnotenie jednotlivca, vyjadrené v celkovom názore pracovnej skupiny a v osobnom profile jednotlivca
f.) porovnávanie výsledkov vlastnej činnosti s priebehom a výsledkami činnosti druhých zamestnancov,
g.) vedomie aktívnej účasti zamestnancov na výrobnom procese a činnosti hospodárskej organizácie, informovanosť zamestnancov
h.) cieľavedomá starostlivosť o odbornú pripravenosť zamestnancov,
i.) primerané delegovanie právomocí a zodpovedností
j.) osobnosť a jednanie vedúceho zamestnanca

19. Ktore su prejavy pracovnej spokojnosti a nespokojnosti zamestnancov?
Prejavy pracovnej spokojnosti
Človek sa stavia k pracovnej činnosti aktívne, hodnotí ju, formuje si postoje, čo sa najvýraznejšie prejavuje v jeho pracovnej spokojnosti. Hodnotenie aspektov práce potom prenáša do svojho správania, čo má vplyv na jeho výkon, motiváciu a celkovú stabilitu v spoločnosti. V súčasnosti mnohé spoločnosti zápasia s existenčnými problémami a potreby svojho personálu odkladajú bokom, pričom si neuvedomujú, že práve záujem o podriadených, dodržiavanie sľubov, priestor pre ich sebarealizáciu, skĺbenie vzájomných očakávaní v rámci psychologického kontraktu, a teda zdravý pracovný vzťah sú predpokladmi oddanosti, lojality a vysokej pracovnej morálky zamestnancov, a tak úspešnosti spoločnosti.
Prejavy pracovnej nespokojnosti
Naopak nezáujem o potreby zamestnancov vedie k vysokej absencii, nízkemu výkonu a v neposlednom rade k nežiaducej fluktuácii, čo sa odráža v nízkej kvalite práce, vo vysokých nákladoch na obrat pracovnej sily, zaučení a adaptácii nového zamestnanca. Môže sa stať, že neuspokojené faktory pracovnej spokojnosti sa tak stanú faktormi odchodu z pracoviska alebo môžu viest tiež ku štrajku organizácie. Je evidentné, že vysoká fluktuácia v spoločnosti odrádza uchádzačov zaujímať sa o zamestnanie, spôsobuje pokles dôveryhodnosti firmy a vplýva na jej dobré meno. Myslíme si, že pokiaľ si spoločnosť nedokáže udržať kvalitný potenciál, len ťažko zabezpečí svoje postavenie na trhu.

20. Zmena a subsystémy ovplyvnené zmenou.
Uspokojovanie meniacich sa požiadaviek zákazníkov vyžaduje zo strany organizácií čoraz častejšie zavádzanie inovácií a s tým súvisiacich zmien. Podľa rádu inovácie môžu nastať zmeny:Prac.postupov, Výrobkov, Procesov, Technológie, Organizácie. (^nárokov na Q, produktivitu, náklady, environment, zodpovedné podnikanie)
Zavedenie zmeny komplexnejšieho charakteru sa dotýka viacerých subsystémov organizácie. Tieto subsystémy sú vzájomne prepojené, a často krát zmena jednej časti subsystému ovplyvňuje fungovanie a tým i zmenu ďalších častí. Zjednodušene by sa všetky zainteresované subsystémy mohli rozdeliť nasledovne:
CIELE A ÚLOHY- ktoré predstavujú akýsi „mozog, alebo hlavu “ organizácie, ktorá určuje smer kam organizácia napreduje;
patrí sem tvorba misie, vízie, formulovanie podnikových hodnôt, určovanie cieľov a plánov organizácie.
ŠTRUKTÚRA –„kostra, alebo chrbtica“ celého organizácie,ktorá udržuje väzby v rámci organizácie, zabezpečuje „statickú“ stabilitu organizácie; predurčuje vnútorné organizačné členenie organizácie, hierarchiu, vnútropodnikové rozlíšenie platnosti autority aautonómie, ako i presné vymedzenie právomocí a zodpovedností.
TECHNOLÓGIE –predstavujú „svalovú hmotu“ organizácie, ktorá celú statickú štruktúru spúšťa do pohybu, predstavuje dynamickú časť organizácie; patria sem funkčné systémy organizácie, procesy, postupy, zariadenia.
ĽUDIA – predstavujú „srdce, alebo dušu“ organizácie, bez nich by existencia organizácie vsúčasnosti nebola možná;
ľudia predstavujú individuálne zručnosti a schopnosti, synergický efekt skupín, sú nositeľmi tradícií a tvorcovia, či
nasledovníci podnikovej kultúry, a zároveň akceptori a donori vlastných potrieb a očakávaní.
Ciele a úlohy bývajú najčastejším impulzom ku zmene v organizácie, čo prirodzene nadväzuje na meniace sa už spomínané podmienky

V súvislosti s „organizačnými zmenami“ sa do popredia dostávajú problémy, ako je:
inovácia práce, zmena pracovno-operačných postupov a charakteru pracovnej činnosti, príprava a riadenie zmien, riešenie sociálnych dôsledkov zavádzaných zmien a vytváranie predpokladov, resp. mechanizmov na prevenciu negatívnych dopadov, vytváranie podnikovej klímy pre kreativitu, variabilitu a inovácie, poskytovanie psychologických intervencií menej flexibilným zamestnancom, poskytovanie psychologickej pomoci a organizačnej podpory pri prekonávaní rezistencie voči zmenám, rozvoj v oblasti vedenia ľudí, rešpektovanie kulturálnych diferencií v prístupe k technologickým, sociálnym a kultúrnym zmenám, vytváranie nových komunikačných systémov so zreteľom na formálne i neformálne komunikačné toky v organizácie.

21. Princíp ťahu a tlaku.

Princíp ťahu pri implementácii zmeny predstavuje postup od jednotlivca –zmeny jeho vedomostí, zručností, postojov, získavania nových skúseností v zmenených podmienkach a následnú zmenu správania. Čím viac jednotlivcov dosiahne zmenu správania, v
zmysle zmenených požiadaviek zo strany organizácie, tím viac zamestnancov uvidí úžitok zo zavádzanej zmeny a postupne sa zmení správania v rámci celých pracovných skupín až smerom k organizácie ako celku. Princíp ťahu teda v tejto súvislosti pre dstavuje postupnosť v implementovaní zmeny smerom zdola nahor, čo je z hľadiska presadzovania zmenených podnikových hodnôt pozitívny jav. Je dôležité v začiatku zavádzania zmien vyvinúť tlak formou nariadenia, do času, kým princíp ťahu zo strany jednotlivcov nenadobudne potrebnú intenzitu."

Poznámka

voš, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse