Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Parciální molární veličiny, viskozita kapalin

Parciální molární veličiny, viskozita kapalin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce obsahuje protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Je vhodný pouze jako inspirace pro tvorbu vlastního protokolu. Je zaměřen na měření viskozity kapalin a parciální molární veličiny.

Obsah

1.
Parciální molární veličiny
1.1.
Teoretická část
1.1.1.Úkoly
1.1.2.
Teorie
1.1.3.
Otázky
1.1.4.
Symboly veličin
1.1.5.
Postup práce
1.1.6.
Použité přístroje a měřidla
2.
Výsledky měření
3.
Diskuze výsledků
4.
Závěr
5.
Viskozita kapalin
5.1.1.
Teoretická část
5.1.2.
Úkoly
5.1.3.
Teorie
5.1.4.
Otázky
5.1.5.Symboly veličin
5.1.6.
Postup práce
5.1.7.
Použité přístroje a měřidla
6.
Výsledky měření
7.
Diskuze výsledků
8.
Závěr
9.
Literatura

Úryvek

"PARCIÁLNÍ MOLÁRNÍ VELIČINY
1) TEORETICKÁ ČÁST
a) Úkoly
V této úloze jsme pomocí pyknometru zjišťovaly parciální molární objemy vody a ethanolu v systému voda-ethanol.
b) Teorie
Parciální molární veličiny jsou veličiny, které charakterizují chování jednotlivých složek reálných roztoků. [1]
Ideální roztok je pouze modelová soustava, ve které se její složky vzájemně chemicky ani fyzikálně neovlivňují. Při jeho vzniku nedochází ke spotřebě ani uvolňování tepla. Jeho částice se vzájemně neovlivňují.
Reálné roztoky jsou roztoky, které jsme schopni připravit. Jejich částice jsou blízko u sebe, takže se vzájemně ovlivňují. Čím více jsou zředěné, tím více se blíží ideálnímu roztoku, protože částice jsou dále od sebe a nepůsobí na sebe. [2]
Pyknometr je nádobka s kapilárou, která slouží ke stanovování hustoty kapalin. Hustota se stanovuje z rozdílu hmotností suchého a plného pyknometru a objemu, který je konstantní, protože kapilára vytlačí vždy ten samý objem tekutiny. [3]."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky, grafy a výpočty o rozsahu cca 7 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5745fa2d99f21.zip (206 kB)
Nezabalený formát:
centrum_nanotechnologii.doc (752 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse