Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pasivní chování z pohledu asertivity

Pasivní chování z pohledu asertivity


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce seznamuje s pasivním chováním z pohledu asertivity. Přináší jeho definici, charakterizuje jeho projevy v klíčových oblastech jedince a následně se věnuje pasivnímu dítěti - žákovi. Popisuje příčiny, které takovéto chování mohou způsobit, a rozebírá vhodné i nevhodné formy přístupu.

Obsah

1.
Pasivní chování z pohledu asertivity
1.1.
Výchovné prostředí
1.2.
Postoje k právům
1.3.
Sociální oblasti
1.4.
Reakce na konflikt
1.5.
Emoce
1.6.
Hodnocení okolím
1.7.
Verbální a neverbální komunikace
1.8.
Seberespekt a sebedůvěra
2.
Pasivní dítě
2.1.
Možné projevy
2.2.
Předsudky a co nedělat
2.3.
Možné příčiny
2.4.
Vhodné formy přístupu
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Pasivní chování z pohledu asertivity
Existují tři základní typy jednání – asertivní, agresivní a pasivní.
Při pasivním jednání člověk ustupuje a pociťuje ztrátu vlastní hodnoty a sebeúcty. Pasivní chování je stejně jako chování agresivní určitým druhem obrany. Používáme je většinou tehdy, když se cítíme nejistí, máme strach nebo obavy. Pasivní i agresivní chování mají hodně společného. Vedou k neuspokojivým lidským vztahům¨, i k bludnému kruhu osamělosti. Pokud si uvědomíme, kdy těchto obranných reakcí používáme, objevíme tím důležitý stupeň pro tvůrčí sebepoznání a předpoklad pro asertivní jednání.

Charakteristika projevů pasivního chování v klíčových oblastech
Výchovné prostředí, v němž jedinec vyrůstal
Rodiče jsou pasivní či agresivní. Učí dítě slušnosti za každou cenu, stejně tak jako ústupnosti a ponechání si názoru pro sebe.

Postoje k právům
Jedinec nereaguje adekvátně na nepřiměřené nebo nevhodné nároky či požadavky druhých lidí. Ostatní lidé ho využívají. Nedokáže jasně a zřetelně projevit své názory. Nechává rozhodovat za sebe. Má pocit, že je stále ve vleku událostí, a svých cílů se předčasně vzdává.

Sociální chování
V této oblasti pasivního člověka nejlépe charakterizují přídavná jména jako podrobiv, nejistý, osamělý, izolovaný od okolního světa. Často se projevuje napětí a hněv u partnera. Věty začínají slovy „nevím“, „hmm“, „proč“.

Reakce na konflikt
Člověk se sklony k pasivnímu chování na konflikt reaguje únikem, popřípadě se tento únik snaží maskovat. Prožívá sám za sebe nepříjemné pocity. Snaží se vyhnout konfrontačním situacím.

Emoce
Pasivní člověk své emoce nezvládá. Do popředí se dostává pocit úzkosti a deprese, strach ze sebe i druhých. Má obavy z hodnocení a odmítnutí druhými lidmi.

Hodnocení okolím
Z počátku je jedinec hodnocen příznivě, později je považován za nekompetentního člověka s mnoha osobními problémy.

Verbální a neverbální komunikace
Pasivní jedinec má často ochablé, shrbené tělo. Navenek se projevuje psychomotorický neklid, nadměrné přikyvování, nervózní gesta, nápadné pohyby, nevýrazná mimika. Z jedince vyzařuje strach a obava. Vyhýbá se pohledu z očí do očí, dívá se úzkostně stranou, mívá sklopené oči. Rozmlouvá přerušovaně, odpovídá po delší pauze, hryže si rty, třese se mu hlas. Rozmlouvá přerušovaně, odpovídá po delší pauze, hryže si rty, třese se mu hlas, mluví tiše, nejistě, váhavě…"

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Výchovné poradenství na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje chyby v diakritice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d921e0fe80ff.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pasivni_chovani_pohled_asertivity.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse