Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogická integrace, individuální vzdělávací program

Pedagogická integrace, individuální vzdělávací programKategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve své první části věnuje problematice pedagogické integrace. Přibližuje kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky jejich vzdělávání nebo se dotýká možností diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Druhá část se věnuje náležitostem individuálního vzdělávacího programu i práci asistenta učitele.

Obsah

1.
Integrace žáků
2.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
3.
Diagnostika
4.
Předměty speciální pedagogické péče
5.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
5.1.
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním
6.
Vzdělávaní žáků se sociálním znevýhodněním
7.
Mentální postižení
8.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
9.
Individuální vzdělávací program
10.
Asistent učitele

Úryvek

"Integrace žáků
Integrace žáku je zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných do běžných tříd a jejich vzdělávání v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (s patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci postavení azylantů a účastníků řízení azylu).

Diagnostika
Speciálně pedagogická diagnostika je vědní disciplína zaměřena na zjišťování individuálních schopností a možností jedince s postižením, účelem diagnostiky je určit možnosti vzdělávání těchto jedinců a prostředky pro speciální výchovu v rodině, škole a při mimoškolních aktivitách.

Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo psycholog)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51312bb04ee90.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_integrace_IVP.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse