Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogicko-psychologické poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenstvíKategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka zaměřená na pedagogicko-psychologické poradenství se věnuje vzdělávání a výchově dětí se speciálními potřebami, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálním pedagogickým centrům a střediskům výchovné péče.

Obsah

1.
Vzdělávání a výchova dětí se speciálními potřebami
2.
Pedagogicko-psychologická poradna
3.
Speciálně pedagogické centrum
4.
Střediska výchovné péče a jejich činnosti

Úryvek

"Vzdělávání a výchova dětí se speciálními potřebami.
- zajistit svému dítěti kvalitní a odpovídající vzdělání, a tím mu umožnit dobrý start do samostatného života, patří většinou mezi priority každé rodiny
- a vzdělávání dětí se speciálními potřebami není výjimkou
- od 1. září 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška, která upravuje právě podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
- vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, která mění stávající vyhlášku č. 73/2005 Sb.
- podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných zůstávají stejné, značných změn však doznala část týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- nejdůležitější změny:
- škola nesmí odmítnout žáka se zdravotním postižením, ale musí učinit taková opatření, která by mu umožnila integraci.
- dříve platilo, že se mohl žák se zdravotním postižením přednostně vzdělávat formou individuální integrace v běžné škole pouze tehdy, pokud to odpovídalo podmínkám a možnostem školy. Dnes už škola takového žáka odmítnout nemůže, ale měla by najít vhodné prostředky, zajistit personální obsazení a učinit taková opatření, která by dítěti s postižením integraci v běžné škole bez problémů umožnila.
- žák bez zdravotního postižení se nesmí vzdělávat podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením.
- dříve se totiž stávalo zcela běžně, že byl například žák v hraničním intelektovém pásmu (tedy s IQ v rozmezí 70 až 84 bodů) nebo žák se sociálním znevýhodněním vzděláván v základní škole speciální podle upraveného vzdělávacího programu. To pro něj nebylo vhodné a jeho osobnost tak nemohla být po výchovně-vzdělávací stránce maximálně rozvíjena
- asistent pedagoga je kompetentní zastoupit při vyučování a o přestávkách osobního asistenta žáka s těžkým zdravotním postižením
- asistentovi pedagoga přibyla jedna z hlavních činností – nyní je kompetentní mimo jiné také k tomu, aby poskytoval žákům s těžkým zdravotním postižením nezbytnou pomoc při sebeobsluze a pohybu během vyučování a také při akcích pořádaných školou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5135c7a54abeb.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicko_psychologicke_poradenstvi.doc (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse