Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Pedagogika a psychologie - otázky k SZZk

Pedagogika a psychologie - otázky k SZZk

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento soubor státnicových otázek je určen studentům pedagogických a filozofických fakult oboru učitelství. Jedná se o heslovitě zpracované státnicové otázky z pedagogiky a psychologie dle níže uvedeného seznamu témat.

Obsah

1.
Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského
1.1
Pojetí pedagogiky
1.2
Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky
2.
Stanovení výukových cílů
2.1
Výukové cíle jako prostředek pro řízení výuky
2.2
Taxonomie cílů podle Blooma - tabulka
3.
Výukové metody a jejich klasifikace
3.1
Kritéria výběru metod ve vyučovacím procesu
4.
Projektování výuky, realizace výuky a evaluace výuky
4.1
Časově-tematické plány
4.2
Příprava na jednotlivou výuku
4.3
Písemná příprava na výuku
4.4
Orientace na kognitivní, psychomotorickou a afektivní složku učiva
4.5
Struktura výuky – cíle a obsah
4.6
Postupy, organizace a řízení výuky
4.7
Výsledky a jejich hodnocení
5.
Výběr obsahu školního vzdělání
5.1
Rámcový vzdělávací program
5.2
Systém kurikulárních dokumentů
5.3
Ukázková lekce dle RVP
6.
Učitel v pedagogickém procesu
6.1
Učitelovo pojetí výuky a styly vyučování)
6.2
Učitel v roli vychovatele
6.3
Konstruktivistické pojetí výuky
6.4
Transmisivní pojetí vyučování
7.
Alternativní školy
7.1
Daltonský plán
7.2
Waldorfská škola
7.3
Montessoriovská škola
8.
Žák v procesu učení
8.1
Styly učení
8.2
Typologie žáků
8.3
Základní rysy výchovy
8.4
Funkce výchovy v životě člověka a společnosti.
8.5
Výchova a vzdělání
8.6
Pedagog a vychovávaný jedinec
8.7
Cíle výchovy, jejich členění a vymezování
8.8
Vývoj, přehled a aplikace pedagogických principů
9.
Hodnocení a klasifikace žáků
9.1
Typy hodnocení
9.2
Klasifikace vs. slovní hodnocení
9.3
Problém objektivity hodnocení
9.4
Způsoby zjišťování výsledků výuky
9.5
Vliv hodnocení žáků na jejich sebehodnocení
10.
Proměny psychiky dítěte školního věku a adolescence
10.1
Obecná charakteristika stadií dětství
10.2
Vývoj rozumově-poznávacích funkcí v dětství a prepubertě
10.3
Charakteristické změny pozornosti, paměti, obrazotvornosti a myšlení
10.4
Vývoj imaginativně-emotivních složek osobnosti
10.5
Obecná charakteristika dospívání a úroveň poznávacích procesů dospívajících
11.
Poznávání žáků
11.1
Pedagogická diagnostika
11.2
Diagnostická práce učitele
11.3
Kognitivní stereotypy a předsudky v procesu poznávání žáků
11.4
Zásady pro interpretaci získaných dat
11.5
Profesní etika
12.
Pedagogická komunikace a interakce mezi učitelem a žákem/žáky
12.1
Proměny pedagogické komunikace v závislosti na různých koncepcích výuky
12.2
Vliv kvality pedagogické komunikace na klima třídy
12.3
Uspořádání třídy a specifika pedagogické komunikace
13.
Základní cíle a prostředky soudobé edukace
13.1
Psychologie odměňování a trestání
13.2
Autorita učitele a kázeň žáků
13.3
Druhy autority, normy chování
13.4
Stanovení pravidel při výuce, školní řád
13.5
Prevence neukázněného chování
14.
Mravní a sociální výchova
14.1
Cíle a proces mravní výchovy
14.2
Metody mravní výchovy
14.3
Prevence sociálně patologických jevů
15.
Odraz aktuálních problémů ve výchově
15.1
Multikulturní výchova a environmentální výchova
15.2
Výchova ke zdravému životnímu stylu a globální výchova, „Zdravá škola“
15.3
Výchova žáků k rodičovství - sexuální výchova
16.
Školní třída jako sociální skupina
16.1
Sociální klima třídy
16.2
Sociometrie
16.3
Řízení školní třídy
16.4
Možnosti podpory spolupráce ve třídě
16.5
Sociální a osobnostní kompetence učitele
17.
Hlavní výchovné a výukové problémy dětí školního věku a adolescentů
17.1
Etiologie a klasifikace jednotlivých poruch a vad z hlediska psychologie a speciální pedagogiky
17.2
Možnosti nápravy
18.
Pedagogicko-psychologické poradenské služby
18.1
Školní poradenská pracoviště
18.2
Specializovaná poradenská zařízení, IPPP ČR, vyhláška č. 72/2005 Sb.
18.3
Školní a poradenská psychologie
18.4
Role školního psychologa a školního speciálního pedagoga
18.5
Přehled speciálních škol a školských zařízení pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními potřebami dle jednotlivých typů postižení
19.
Poradenský proces
19.1
Cíle a základní postupy
19.2
Pomoc, sociální kontrola a sociální opora
19.3
Poradenství pro profesní orientaci žáků
19.4
Zvládání krizových situací ve škole
20.
Speciální pedagogika a její subdisciplíny
20.1
Základní terminologie
20.2
Diagnostické a terapeutické (nápravné) metody ve speciální pedagogice
20.3
Druhy terapie
21.
Systém péče o postižené a současná legislativa týkající se speciální pedagogiky
21.1
Podmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní a střední škole
21.2
Možnosti integrace a individuální vzdělávací plán
21.3
Přehled speciálních škol a školských zařízení pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními potřebami dle jednotlivých typů postižení
22.
Rodina jako výchovné prostředí
22.1
Psychologie rodiny (styly rodinné výchovy)
22.2
Spolupráce rodiny a školy
22.3
Komunikace učitele s rodiči
23.
Školský management
23.1
Škola jako organizace
23.2
Příjímání, motivace a výstup pracovníků – učitelů
23.3
Styly vedení.
24.
Specifika učitelství jako profese
24.1
Profesionalizace učitelů
24.2
Kompetence učitele
24.3
Formy profesionálního rozvoje
24.4
E-learning
24.5
Autoevaluace práce učitele
24.6
Akční výzkum
25.
Řízení spolupráce a týmové práce ve škole
25.1
Kultura a klima školy
25.2
Koncept učící se organizace
25.3
Princip kolegiality
25.4
Praktický výzkum a práce na školních projektech
26.
Základní právní dokumenty
26.1
Listina lidských práv a svobod
26.2
Úmluva o právech dítěte
26.3
Pracovní řád pro učitele
26.4
Vyhláška o základní škole
26.5
Školské zákony a pracovní právo
26.6
Školní dokumentace
27.
Strategické dokumenty MŠMT
27.1
Podstata Národního programu rozvoje vzdělávání
27.2
Rámcového vzdělávacího programu a souvislost s tvorbou Školního vzdělávacího programu
27.3
Evaluace práce školy

Úryvek

"PROJEKTOVÁNÍ VÝUKY – REALIZACE VÝUKY – REFLEXE (EVALUACE) VÝUKY

(časově-tematické plány, příprava na jednotlivou výuku, písemná příprava na výuku, orientace na kognitivní, psychomotorickou a afektivní složku učiva; struktura výuky – cíle, obsah, postupy, organizace a řízení výuky, výsledky a jejich hodnocení).


Projektování (plánování) je prvním krokem pro úspěšnou realizaci vyučování, je to plánování a promýšlení učebních cílů, jejich uspořádání a vzájemné vztahy.
Plán = představa příštího stavu věci, neměl by ho znát jen učitel, ale také žáci – měli by vědět, co se od nich po zvládnutí tematického celku očekává.

Kroky při plánování výuky
Při plánování vychází učitel z různých kurikulárních dokumentů. Na jejich základě učitel zpracovává časově tematický plán učiva a přípravu na konkrétní vyučovací jednotku.

Plánování není jen představou o budoucím stavu věci, ale je to také řada konkrétních činností k zajištění realizace záměrů, tzn. příprava pokusů, technických zařízení, pomůcek, učebních úloh, didaktických testů, ale také učebnice (pozor, dnes nejsou učebnice v některých případech věcně ani didakticky na žádoucí úrovni) a k nim zpracované metodické příručky a v neposlední řadě potřeby a zájmy žáků.

1. Studium kurikulárních dokumentů
a) dříve studium učebních osnov (Vzdělávací program Základní škola, Národní škola, Obecná škola)
b) dnes Rámcové vzdělávací programy

2. Zjištění potřeb žáků
- kurikulární dokumenty je nutné porovnat s potřebami žáků a jejich dosavadními znalostmi
- dříve učili učitelé podle stanovených osnov a podle jedné učebnice, která měla i metodickou příručku – to bylo často pro žáky nevyhovující, často docházelo ke zneužívání totalitními režimy k ideologickým a mocenským cílům
- dnes Rámcový vzdělávací program, resp. Školní vzdělávací program

3. Tematický plán učiva
Tematický plán učiva tvoří konečnou představu o výuce ve školním roce. Jedná se o stanovení tematických celků a počtů hodin, které jim budeme věnovat. Někdy se formulují i hlavní výukové cíle k tematickým celkům (cíl se nemá formulovat jako popis činnosti učitele, ale jako činnost žáka, kterou zvládne na konci výuky). Případně zde lze naplánovat přípravu zvláštních pomůcek, založení dlouhodobějších pokusů (např. v biologii) apod.
Zpracování tematického plánu může být individuální záležitostí učitele, ale může se na něm podílet i tým učitelů (je žádoucí).
Dříve se zpracovával na základě osnov a v souladu s učebnicemi a metodickou příručkou, dnes je větší volnost a lze zohlednit např. podmínky školy, potřeby žáků apod.
Žádoucí je připravit tématické plány pro všechny ročníky, což umožňuje návaznost a mezi vyučujícími nevznikají spory o tom, co měl kdo odučit.

Jakmile máme stanovena témata a časové proporce, připravujeme se na konkrétní vyučovací jednotku.

4. Příprava na vyučování
Pracovní řád předepisuje důkladnou přípravu učitele na výuku, ale nepředepisuje její formu. Obecně se doporučuje udělat si alespoň stručnou písemnou přípravu na hodinu. Příprava je plně záležitostí učitele. Rys (1975) rozlišuje tři typy přípravy:
a) „blesková příprava“ Co? Jak? Učitel vymezí obsah, promyslí metody a prostředky. O výukových cílech předpokládá, že jsou zakomponovány do obsahu učiva v učebnici. V praxi se s takovou přípravou setkáme často, především z nedostatku času.
b) odpovídá na otázky Co již bylo? Čeho chci dosáhnout? Jak a čím toho dosáhnout? Jaké bude mít tato hodina pokračování? Zde již učitel pracuje s cíli, které popisují, čemu se mají žáci naučit a na jaké úrovni, zařazuje vyučovací jednotku do obsahových a časových souvislostí s tím, co bylo, a tím, co bude (prakticky se to projevuje např. opakováním učiva z minulé vyučovací jednotky, zadáním úkolů na příště). Tento typ je nejčastější.
c) nejnáročnější, lze ji charakterizovat takto:
1. cíle – co chci, čeho zamýšlím dosáhnout
• konkretizace některého z obecných cílů (např. žáci dokážou provést kotoul vzad)
2. jakými prostředky chci těchto cílů dosáhnout
• obsah učiva – stručný nástin
• volba vyučovacích metod (důležitá je aktivita žáků), didaktických pomůcek, metodický postup"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 195 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse