Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Pedagogika a psychologie - otázky ke SZZk

Pedagogika a psychologie - otázky ke SZZk


Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 33 okruhů ke státní závěrečné zkoušce z praktické pedagogiky a psychologie. Text místy velmi nepřehledně informuje o vývoji dítěte předškolního věku, školní zralosti, hyperaktivitě, problémech řečového vývoje, i poruchách chování. Definuje talentované a nadané dítě, osobnost učitele a školní třídu. Věnuje se první směrové volbě povolání dítěte, závislostem, i sebehodnocení dítěte.

Obsah

1.
Dítě předškolního věku s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických složek
1.1.
Rovnoměrný vývoj dítěte předškolního věku
1.2.
Nerovnoměrný vývoj
1.3.
Poruchy jednání i myšlení
1.4.
U nevyváženého vývoje osobnosti dítěte bývají přítomny tyto rysy
2.
Školní zralost jako důsledek procesu zrání a učení, kritéria při posuzování, charakteristiky jejich jednotlivých složek
2.1.
Hlavní kritéria posouzení školní zralosti dětí
3.
Hyperaktivita dítěte mladšího školního věku - souvislosti vývojové, výchovné a další
3.1.
Chování hyperaktivních dětí
3.2.
Výchova, hlavní výchovné zásady
3.3.
Psychoterapie nebo léky
3.4.
Omyly o hyperaktivitě
4.
Problémy řečového vývoje - souvislosti s různými danostmi z psychologického hlediska
4.1.
O vývoji řeči
4.2.
Křik
4.3.
Předřečové období
4.4.
Rozumění
4.5.
První slova
4.6.
Opakování
4.7.
Rozvoj slovní zásoby
4.8.
Přehled poruch řeči
5.
Vývojové zvláštnosti dítěte raného věku - příčiny, důsledky, psychologické souvislosti, vlivy rodiny
6.
Adaptace dítěte na školu z pohledu psych. vývojové, pedagogické a sociální
7.
Specifické poruchy učení - příčiny, psychologické aspekty, vlivy na osobnost dítěte, obranné mechanismy dítěte, reakce rodiny a školy
7.1.
Nespecifické poruchy učení
8.
Poruchy chování v mladším školním věku - vývojový pohled na možnosti jejich vzniku, souvislosti sociálně psychologické, osobnostní, pedagogické
8.1.
Podstata a příčiny poruch chování
8.2.
Hyperkinetické poruchy
8.3.
Tikové poruchy
8.4.
Poruchy chování
8.5.
Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
8.6.
Separační úzkostná
8.7.
Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a adolescenci
8.8.
Mechanismy odstraňování poruch chování
9.
Druhy učení člověka a druhy učení uplatňované ve škole. Psychologické mechanismy
9.1.
3 základní druhy učení: Specificky lidské formy učení
9.2.
Co je učení
9.3.
Formy a druhy učení
10.
Talentované a nadané dítě ve škole - teoretické zdůvodnění superiority, vývojové a sociální aspekty jejich života
10.1.
Lidský vývoj
10.2.
Vysoké nadání
10.3.
Formy nadání
10.4.
Vysoké nadání a talent
10.5.
Rozpoznávání a podpora nadání, typické poznávací charakteristiky
10.6.
Typologie nadaných dětí
10.7.
Obtíže v identifikování rozumově nadaných žáků
10.8.
Možnosti podpory nadání
11.
Žák v náročných školních situacích, způsoby vyrovnávání s nároky, obranné mechanismy, důsledky těchto situací pro školní práci i osobnostní rozvoj
11.1.
Obecná charakteristika školní zátěžové situace
11.2.
Stresory
11.3.
Psychosociální stres
11.4.
Zvládání zátěže
11.5.
Vnitřní zdroje zvládaní zátěže
11.6.
Vnější zdroje zvládaní zátěže
11.7.
Diagnostika zvládaní zátěže
12.
Podprůměrné školní výkony - psychologické souvislosti vysvětlující vztah k úrovni rozumových schopností, procesu motivace, citovému zpracování
12.1.
Příčiny neprospěchu podmíněné žákovou osobností
12.2.
Příčiny rozporu mezi žákovou všeobecnou inteligencí a dosahovaným prospěchem
12.3.
Příčiny neprospěchu žáka podmíněné učitelovou osobou
12.4.
Příčiny neprospěchu žáka podmíněné rodinou žáka
13.
Osobnost učitele z hlediska zastávaných rolí ve školském procesu.
14.
Školní třída jako skupina, sociálně psychologické vztahy, vzájemné percepce žáků z hlediska působících faktorů
14.1.
Činitelé ovlivňující charakter třídy
14.2.
Školní třída v sociologicko psychologickém kontextu
14.3.
SO-RA-D (sociometricko-ratingový)
15.
Očekávání učitele ve vztahům k výkonům žáků - faktory je výrazně ovlivňující, i faktory vytvářející očekávání žáků ve vztahu k učiteli
15.1.
Učitelův obraz žáka
15.2.
Učitelovo očekávání
16.
Emoční vývoj dítěte, některé negativně působící vlivy
16.1.
Přehled vývojových období podle E: H. Eriksona (1968)
16.2.
Deprivace
17.
Psychologické aspekty různých druhů komunikace mezi dětmi a dospělými
17.1.
Pravidla pro komunikaci mezi rodičem a dítětem
18.
První směrová volba povolání dítěte, psychologické zdůvodnění případné orientace
18.1.
Výchova k volbě povolání
18.2.
Klíčové problémy volby povolání
18.3.
Vývoj k volbě povolání
18.4.
Profesiogramy
18.5.
Instituce zabývající se volbou povolání
19.
Problémové osobnosti ve vyučovacím procesu, některé typy, vysvětlení souvislosti z různých psychologických aspektů
19.1.
Role problémového žáka
20.
Způsoby výchovy v rodině a některé související případné osobnostní charakteristiky, problémy v chování
21.
Současná rodina, specifika, možnosti působení na děti
21.1.
Hlavní rysy zdravé rodiny
22.
Dospívající jedinec a drogová scéna, příčiny vzniku závislostí a možnosti primární prevence
22.1.
Některé rysy rodin, kde se objevuje závislost
22.2.
Jak se chovat k závislým, možnosti nápravy
23.
Sebehodnocení dítěte, jeho formování - vlivy, problémy, aktuální projevy v různých situacích
24.
Sociální učení jako fenomén důležitý pro sebedeterminaci, sociální vzory v užším a širším sociálním prostředí
25.
Formování motivů dětí z hlediska působících vlivů, interiorizace, exteriorizace
25.1.
Motivace k učení prochází vývojem - dvě stadia
26.
Sebehodnocení dospívajícího v makrosociálním poli, vlivy vzorů, nápodoby, mediální pobídky
26.1.
Sebediskrepační teorie - dává do souvislosti prožívané emoční stavy a vlastní sebereflexi
26.2.
Nápodoba (imitace)
26.3.
Dva typy identifikace - empatickou a rolově-modelovou
27.
Teorie osobnosti podporující optimalizaci psych. vývoje v duchu humanist. ideálů, představitelé, hlavní myšlenky
27.1.
Viktor Frankl
27.2.
Erik Erikson
27.3.
Jean Piaget
27.4.
Lawrence Kohlberg
28.
Psychopatologické projevy ve vývoji osobnosti - charakteristiky, příčiny vzniku
28.1.
Psychopatologie
28.2.
Oligofrenie (slabomyslnost)
29.
Problémy dospívání ve vývojovém a sociálním pohledu
30.
Neurotické projevy - psychologické (i jiné) souvislosti
31.
Sebereflexe učitele
32.
Individualizace výchovně vzdělávacího procesu
32.1.
Individuální vzdělávací program
33.
Klima třídy v kontextu reformy školství

Úryvek

"3) Hyperaktivita dítěte mladšího školního věku - souvislosti vývojové, výchovné a další
Hyperaktivita - nadměrná činnost
Hyperaktivní dítě trpí nejčastěji syndromem psychomotorického neklidu. U dětí je velmi častý, zvláště v mladším věku.
Poznat hyperaktivitu dokáže jen odborník, buď pomocí zmíněného vyšetření na magnetické rezonanci, nebo pomocí podrobného anamnestického rozhovoru a příslušných testů.
Chování hyperaktivních dětí
Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností: u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry, střídá aktivity rychle za sebou , bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými unaví rychleji a vyžaduje odpočinek
Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.
v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb
Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.
Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.
Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků - nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.
Projevy:
Často si pohrává s rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli.
Vyskakuje z lavice ve škole nebo v jiných situacích, kdy se má sedět.
Pobíhá dokola nebo si hraje v situacích, kdy se nesmí (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o výše popsané aktivity, ale o pocity neklidu).
Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
Je jakoby „na pochodu“ nebo se chová jako „poháněné motorem“.
Často hodně mluví.
nápadně zvýšená pohyblivost dítěte zvyšující se při psychické zátěži
neklid již od kojeneckého věku
neklid ve všech situacích i ve spánku
u her nevydrží, často rozbijí hračky
obtížné pěstování společenských návyků
neklidem často způsobují poranění sebe sama i druhých
na příkaz ihned nereagují, až po opakování a pohrůžkou
vymykají se kázni, agresivní k druhým dětem
nedovedou se ovládat, impulzivní
chováním často připomínají děti mladší
špatně se soustředí, brzká duševní únava se zvýšením neklidu
ve škole ruší, často si nosí různé předměty, vybíhají z lavic, nedokáží trvale sedět, malé učební úspěchy
nepřiměřeně spokojená až rozpustilá nálada až zvýšené sebevědomí
nevhodné projevy - klaunismus, vytahování se, snaha získat obdiv
obtíže v jemné motorice (psaní)
Projevy hyperaktivity a nepozornosti nejsou spojeny s jinými vývojovým nebo psychickými poruchami. (zvl.: úzkostné poruchy, disociativní poruchy, poruchy osobnosti, pervazivní vývojové poruchy, schizofrenie)
Příčiny:
Příčiny hyperaktivity nejsou ještě dostatečně objasněny. Diskutuje se o: fosfátech ve stravě, alergii na potraviny, mozkových poruchách, otravách těžkými kovy (především olovem), lécích (především barbiturátech), dědičnosti, pohlavních hormonech (Chlapci jsou 4-5 krát častěji postiženi než děvčata.), o psychických příčinách (Neklidné děti mají zpravidla rodiče, kteří chtějí dělat všechno dokonale. Často to bývají jedináčci, kterým se z pohledu rodičů musí všechno podařit.),
sociologické příčiny. V dnešním světě panuje dalekosáhlá dezorientace, dětem chybí vlastní postoj; a rodiče nejsou schopni poskytnout dětem bezpečí, protože sami jsou hektičtí a nevyrovnaní. Psychika kompenzuje tuto dezorientaci tím, že se dítě připoutá ke všemu, co je mu dostupné -což ovšem vede k bezcílnému a hektickému přebíhání od jedné činnosti ke druhé"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 104 stran. Práce obsahuje grafiku, schémata a tabulky.
Každá z otázek dosahuje cca 3 stran.
Práce obsahuje velké množství zkratek, které činí práci nepřehlednou.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: ttp://fsps.muni.cz/~lazarova/materialy/vyvojova%202.doc.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afektivn%C3%AD_poruchy
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/dpk/pp.ppt.
http://www.nadanedeti.cz/index.php?stranka_id=46
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=&id_desc=78264&title=psychopatologie
http://rodina-deti.doktorka.cz/vek-dospivani-vek-zmen/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18973
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse