Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pedagogika - co je to - maturitní otázka

Pedagogika - co je to - maturitní otázka


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pedagogiku. Rozebírá, co to je předmět pedagogiky, funkce, historický vývoj nebo základní pedagogické pojmy.

Obsah

1.
Předmět pedagogiky
2.
Funkce pedagogiky
3.
Prameny pedagogiky
4.
Historický vývoj
5.
Obory pedagogiky
6.
Vztah pedagogiky k jiným vědám
7.
Základní pedagogické pojmy
8.
Podmínky vývoje člověka
9.
Názory na úlohu výchovy

Úryvek

"Předmět pedagogiky
 předmětem je výchova – záměrné, cílevědomé působení, které se projevuje formováním osobnosti
 výchova je společenský, dlouhodobý jev, je historicky a společensky podmíněn
 dochází při ní k socializaci
 rozlišujeme:
 výchova v širším smyslu – veškeré cílevědomé působení na člověka
 výchova v užším smyslu – vytváření mravních, rozumových, estetických a pracovních schopností, dovedností a návyků


Funkce pedagogiky
 poznávací – poznat podstatu, zákonitosti a vlastnosti pedagogických jevů a procesů, jejich vzájemné vztahy a směry vývoje
 praktické – využití v praxi
 prognostické – naznačuje řešení otázek výchovy, zpracovává studie, projekty (školská politika státu)


Prameny pedagogiky
a.) díla pedagogických myslitelů, pedagogické dokumenty
 vývoj výchovných a vzdělávacích institucí
 literární díla
 zákony, směrnice, instrukce, programy politických stran
 učební plány, osnovy, učebnice, pomůcky, školná řády, třídní výkazy, třídní knihy, kroniky, záznamy o prospěchu apod.
 spisy pedagogů, vědců, politiků, kulturních činitelů
 pedagogický tisk
 monografie o ped.myslitelích, pedagogických problémech, o různých typech škol a výchovně vzdělávacích institucích
b.) současná výchovná praxe
 umožňuje zjišťovat vztahy mezi cíli výchovy, prostředky a získanými výsledky
c.)pedagogický experiment
 ověřuje hypotézy


Historický vývoj pedagogiky
1. starověk – Řecko, Řím
- pedagogika součástí filozofie (Sokrates, Aristoteles, Platón)
- formulovali zásady výchovy a snažili se vytvořit ideál výchovy
2. středověk
- výchova ovlivněna náboženstvím

3. období humanismu a renesance – 15. – 16. Stol.
- Zájem se přesunuje k reálnému pozemskému životu, snaží se o návrat k hodnotám antické kultury
- Vyšší vzdělání určeno privilegovaným vrstvám
4. 17. - 19. stol.
- F. Bacon, R. Descartes, J. Locke – zdůrazňovali význam lidské osobnosti a jejího rozvoje
- J.J.Rousseau, J.J.Pestalozzi, J.A.Komenský – položili základ moderního systému o výchově
5. 19. Století
- Období rozvoje průmyslu a techniky, vyšší požadavky na vzdělání
- Pedagogika se začíná vyvíjet jako samostatný obor
- Vznikají specializované instituce
6. Současnost
- Podstatou výchovy je předávání zkušeností z generace na generaci
- Výchova a vzdělání je postavena na principech demokratičnosti a humanismu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540fe0e98e403.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_10.9..doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse