Pedagogika - otázky k SZZk

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje třicet dva okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky, vypracovaných velmi obsáhlým, ale přehledným a srozumitelným způsobem. Probíraná témata se dotýkají rozmanitých oblastí pedagogické teorie a praxe. Práce přibližuje pedagogiku jako vědní obor a popisuje metody jejího výzkumu či seznamuje s historií pedagogického myšlení a jeho významnými představiteli. Zabývá se organizací a řízením školství na našem území v současné době a minulosti a informuje o obsahu kurikulárních dokumentů i jejich cílech. Pojednává o otázkách pedagogického působení učitele, typech, metodách a prvcích výuky, způsobech hodnocení žáků či spolupráci rodiny a školy. Pro úplný přehled témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Pedagogika jako vědní obor
1.1.
Pedagogika
1.2.
Vztah pedagogiky k jiným oborům
1.3.
Předmět pedagogiky
1.4.
Struktura pedagogiky
1.5.
Prameny poznatků
1.6.
Vznik pedagogiky
1.7.
Základní disciplíny
1.8.
Aktuální problémy pedagogiky
2.
Pedagogický výzkum a jeho metodologické součásti
2.1.
Pedagogický výzkum
2.2.
Výzkumný problém
2.3.
Kvalitativní výzkum
2.4.
Kvantitativní výkrm
2.5.
Validita výzkumu
2.6.
Vlastnosti výzkumných metod
2.7.
Reliabilita výzkumu
2.8.
Výzkumné metody
2.8.1.
Pozorování
2.8.2.
Dotazník
2.8.3.
Experiment
2.8.4.
Projektivní metody
2.8.5.
Rozhovor
2.8.6.
Škálování a další
2.9.
Výzkumné nástroje
3.
Výchovné působení školy
3.1.
Kurikulární reforma a kurikulum
3.2.
Změny ve vztazích mezi učitelem a žákem
3.3.
Rámcový vzdělávací program
3.4.
Školní vzdělávací program
3.4.1.
Učební osnovy
3.4.2.
Učební plán
3.4.3.
Učivo
3.4.4.
Očekávané výstupy
3.4.5.
Klíčové kompetence
3.4.6.
Vztah mezi kompetencemi učitele a kompetencemi žáka
4.
Historicko-sociální podmíněnost výchovy a její reflexe ve výchovně-vzdělávacích systémech
4.1.
Historicko-sociální vliv společnosti na výchovu
4.2.
Vliv sociálního prostředí na výchovu
4.3.
Modely vzdělávacího přístupu
4.3.1.
Systémové pojetí výchovy a vzdělávání
4.3.2.
Situační pojetí výchovy
4.3.3.
Transmisivní pojetí výchovy
4.3.4.
Konstruktivistické pojetí
4.3.5.
Alternativní výchova
5.
Pedagogický odkaz J. A. Komenského
5.1.
Dílo a sociálně-pedagogický význam J. A. Komenského
5.1.1.
Život
5.1.2.
Dílo
5.1.3.
Výchovný systém
5.1.4.
Didaktika
5.1.5.
Školská organizace
6.
Vybrané pedagogické problémy v dílech osobností 17. až 19. století
6.1.1.
John Locke
6.1.2.
Jean Jacques Rousseau
6.1.3.
Descartes, Helvétius, Diderot, Kant, Ratke, Basedow, Humbolt, Franklin, Jefferson, Pestalozzi
6.1.4.
Johann Friedrich Herbart
6.1.5.
Fröbel, Diesterweg, Saint-Simon, Comte
6.1.6.
Lev Nikolajevič Tolstoj
6.1.7.
Ušinskij, Bosco, Spencer
7.
Vývoj novodobé české pedagogiky a školy od tereziánských reforem, česká čkola a pedagogika 20. století
7.1.
Tereziánská reforma
7.2.
Představitelé české pedagogiky v 18. a 19. století
7.3.
Exner-Bonitzova reforma středních škol
7.4.
Nový školský zákon 1869
7.5.
Redukce délky školní docházky 1883
7.6.
Česká pedagogika ve 20. století
7.6.1.
Malý školský systém 1922
7.6.2.
Rozvoj pokusných škol
7.6.3.
Významné osobnosti české pedagogiky
7.6.3.1.
Gustav Adolf Lindner
7.6.3.2.
Tomáš Garrigue Masaryk
7.6.3.3.
Otokar Chlup
7.6.3.4.
Václav Příhoda a další
7.6.4.
Vývoj českého školství od 30. let 20. století
7.6.5.
Legislativní změny v českém školství v 90. letech 20. století
7.6.6.
Systém kurikulárních dokumentů
7.6.7.
Vznik a rozvoj soukromého a církevního školství
7.6.8.
Vývoj profese a úlohy učitele
7.6.9.
Česká vzdělávací soustava a vstup do EU
8.
Pedagogický reformismus
8.1.
Reformní pedagogika a její znaky
8.2.
Hlavní cíle reformní pedagogiky
8.3.
Významní představitelé reformní pedagogiky
8.3.1.
Ellen Keyová
8.3.2.
Georg Kerschensteiner
8.3.3.
John Dewey
8.3.4.
Rudolf Steiner
8.3.5.
Maria Montessoriová
8.3.6.
Ovide Decroly
8.3.7.
Adolph Ferriére
8.3.8.
Peter Petersen
8.3.9.
Jenská škola
8.3.10.
Helen Parkhurstová,
8.3.11.
Carleton Wolsey Washburne
8.3.12.
Celestin Freinet
8.4.
Významné výchovné pokusy ve školách a výchovných zařízeních na českém území
8.5.
Aktuálnost reformních pedagogických snah v současnosti
8.6.
Teze antipedagogiky
9.
Organizace a řízení vzdělávacího systému v České republice
9.1.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
9.2.
Organizace základního vzdělávání
9.3.
Přípravné třídy základní školy
9.4.
Průběh základního vzdělávání
9.5.
Kurikulární dokumenty
9.5.1.
Dokumenty
9.5.2.
Klíčové kompetence
9.5.3.
Vzdělávací oblasti
9.5.4.
Průřezová témata
9.6.
Školský zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
9.7.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
10.
Management školy a třídy, metody evaluace výchovných a vzdělávacích zařízení, státní správa v řízení školství ČR a samospráva v řízení školství ČR, Česká školníinspekce, školská zařízení a školské služby, image školy
10.1.
Management a manažer
10.2.
Školská zařízení a školské služby
10.3.
Státní správa v řízení školství v ČR a samospráva v řízení školství ČR
10.4.
Image školy
10.5.
Metody evaluace výchovných a vzdělávacích zařízení, Česká školní inspekce
11.
Axiologické dimenze a hodnotová orientace člověka jako součást jeho výchovy
11.1.
Hodnoty
11.2.
Klasifikace hodnot podle Kučerové
11.3.
Klasifikace hodnot podle Dorotíkové
11.4.
Vybrané aspekty hodnotové orientace mládeže
11.5.
Základy axiologie jako vyučovacího předmětu
11.6.
Hodnoty a hodnotová orientace člověka jako součást výchovy, vliv školy
11.7.
Typy hodnotové působení
12.
Mravní výchova žáků
12.1.
Základní pojmy mravní výchovy
12.2.
Cíl mravní výchovy
12.3.
Obsah mravní výchovy
12.4.
Proces mravní výchovy
12.4.1.
Jean Piaget
12.4.2.
Lawrence Kohlberg
12.5.
Metody mravní výchovy
12.5.1.
Přímé
12.5.2.
Nepřímé
12.6.
Výchova k prosociálnosti
12.7.
Realizace výchovy k prosociálnosti
12.8.
Etické aspekty Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v kompetencích žáka, ve vzdělávacích oblastech a průřezových tématech
13.
Problém kázně a svobody ve výchově
13.1.
Pojmy (anomie, liberalismus, kázeň atd.)
13.2.
Druhy kázně
13.3.
Příčiny neukázněného chování žáků
13.4.
Základní podmínky vyučování
13.5.
Prostředky a metody výuky ke školní ukázněnosti
14.
Autorita v edukačních souvislostech
14.1.
Vztah učitele a žáka
14.2.
Osobnost pedagoga a styl výchovného působení
14.3.
Typologické vlastnosti učitele
14.3.1.
W. O. Döring
14.3.2.
E. Luka
14.4.
Proces získávání autority učitele
14.5.
Autorita formální a neformální
14.6.
Autorita školy, učitele
14.7.
Partnerský vztah učitele a žáka
14.8.
Svoboda a řád
15.
Pedagogická diagnostika žáka a školní třídy, sebereflexe učitelova výchovného působení
15.1.
Pedagogická diagnostika
15.2.
Fáze diagnostické činnosti učitele
15.3.
Metody zjišťování diagnostických údajů
15.4.
Některé vybrané metody pedagogické diagnostiky
15.4.1.
Ústní zkoušky
15.4.2.
Písemné zkoušky
15.4.3.
Dotazník a další
15.5.
Autodiagnostika učitele
15.6.
Sebereflexe
16.
Poruchy chování žáků a možnosti jejich nápravy, přístupy k edukaci žáků s poruchovým chováním
16.1.
Chování, poruchy chování, etopedie
16.2.
Problémové chování a jeho typy
16.3.
Rizikového chování
16.4.
Příčiny poruch chování
16.5.
Hodnocení poruch chování
16.6.
Rozdělení poruch chování
16.6.1.
Neagresivní
16.6.1.1.
Lži
16.6.1.2.
Záškoláctví a odpor ke škole
16.6.1.3.
Útěky a toulání
16.6.1.4.
Krádeže
16.6.2.
Agresivní
16.6.2.1.
Agresivita, tyranizování
16.6.2.2.
Vandalismus
16.7.
Přístupy k žákům s poruchami chování
16.8.
Rizikové a perspektivní přístupy k edukaci žáků s poruchovým chováním
17.
Tělesná kultura, tělesná výchova, výchova ke zdraví
17.1.
Tělesná kultura a výchova
17.2.
Úkoly tělesné výchovy
17.3.
Sport
17.4.
Pohybová rekreace
17.5.
Pohybový režim žáků
17.6.
Zdravotně orientovaná zdatnost
17.7.
Holistické a interakční pojetí zdraví
17.8.
Škola podporující zdraví
17.9.
Podpora zdraví ve škole
17.10.
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
18.
Rodina jako edukační prostředí, kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků
18.1.
Rodina
18.2.
Funkce rodiny
18.3.
Rodina jako výchovný činitel
18.4.
Standardy rodinné výchovy dětí školního věku
18.5.
Komponenty rodinného prostředí žáků
18.6.
Kooperace
19.
Koncepce globální, ekologické/environmentální výchovy, výchova pro 21. století
19.1.
Globální koncepce
19.2.
Pedagogické principy koncepce globální výchovy
19.3.
Podstata koncepce globální výchovy
19.4.
Základní principy globální výchovy
19.4.1.
Vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity
19.4.2.
Respektování žáka, studenta jako člověka a jeho individuality, úcta k němu, princip vzájemného učení a ovlivňování
19.4.3.
Centrální úloha zkušenosti
19.4.4.
Systémové pojetí výchovy a vzdělání
19.4.5.
Nová role učitele a vzdělávacích institucí
19.4.6.
Svoboda výběru
19.4.7.
Vzdělání jako participace na demokracii
19.4.8.
Vzdělání pro globální občanství
19.4.9.
Vzdělání pro uvědomělou péči o Zemi
19.4.10.
Duchovní rozměr ve výchově a vzdělání
19.5.
Environmentální výchova
20.
Učitel na základní a středí škole
20.1.
Základní kvality pedagogické osobnosti
20.2.
Klíčové dovednosti učitele
20.3.
Role učitele
20.4.
Kompetence podle Švece
20.5.
Třídní učitel
21.
Obsah vyučování, kritéria pro stanovení obsahu, kurikulum, dokumenty vymezující obsah
21.1.
Obsah výuky a jeho výběr
21.2.
Faktory ovlivňující obsah vzdělávání
21.3.
Kurikulum
21.4.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
21.5.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
21.6.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
22.
Cíle základní vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, průřezová témata
22.1.
Cíle základního vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělání
22.2.
Klíčové kompetence
22.2.1.
Kompetence k učení
22.2.2.
Kompetence komunikativní
22.2.3.
Kompetence k řešení problémů
22.2.4.
Kompetence sociální a personální
22.2.5.
Kompetence občanské
22.2.6.
Kompetence pracovní
22.3.
Vzdělávací oblasti, vzdělávací obory
22.3.1.
Charakteristika
22.3.2.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda
22.4.
Průřezová témata
22.4.1.
Charakteristika
22.4.2.
Obsah průřezového tématu Environmentální výchova
23.
Pedagogické principy, principy klasické, principy moderní didaktiky
23.1.
Pedagogické principy obecně
23.2.
Klasické principy
23.2.1.
Princip cílevědomosti
23.2.2.
Princip soustavnosti a systematičnosti
23.2.3.
Princip aktivnosti
23.2.4.
Princip názornosti
23.2.5.
Princip uvědomělosti
23.2.6.
Princip trvalosti
23.2.7.
Princip přiměřenosti
23.2.8.
Princip emocionálnosti
23.2.9.
Princip jednoty výchovného působení
23.3.
Moderní principy
23.3.1.
Princip vědeckosti
23.3.2.
Princip spojení školy se životem
23.3.3.
Princip úcty k lidem a další
23.4.
Uplatňování a konkrétní využívání pedagogických principů
24.
Výukové strategie, metodické postupy ve výuce, typy výuky, styl výuky jako individuální charakteristika učitele
24.1.
Výukové strategie
24.1.1.
Deduktivní
24.1.2.
Induktivní
24.1.3.
Sociálně zprostředkované
24.2.
Metodické postupy ve výuce
24.2.1.
Informačně-receptivní metoda
24.2.2.
Reproduktivní metoda
24.2.3.
Metoda problémového výkladu
24.2.4.
Heuristická metoda
24.2.5.
Výzkumná metoda
24.3.
Typy výuky
24.3.1.
Informativní
24.3.2.
Heuristická
24.3.3.
Produkční
24.3.4.
Regulativní
24.4.
Styl výuky jako individuální charakteristika učitele
25.
Vyučovací metody a jejich klasifikace, systematický přehled všech vyučovacích metod, kritéria výběru metod
25.1.
Vyučovací metoda
25.2.
Klasifikace vyučovacích metod
25.2.1.
Dle I. J. Lernera
25.3.
Systematický přehled všech vyučovacích metod
25.3.1.
Klasické výukové metody
25.3.2.
Aktivizující metody
25.3.3.
Komplexní výukové metody
25.3.4.
Dělení dle Šimoníka
25.4.
Kritéria výběru vyučovacích metod
26.
Slovní vyučovací metody
26.1.
Klasifikace slovních metod
26.2.
Specifika některých slovních vyučovacích metod
26.2.1.
Monologické
26.2.2.
Dialogické
26.2.3.
Metody práce s textem
26.3.
Přednosti a nedostatky slovních vyučovacích metod
26.4.
Verbální a neverbální projev učitele
26.5.
Využití slovních vyučovacích metod ve výuce
27.
Názorné a praktické vyučovací metody
27.1.
Metody názorně-demonstrační
27.1.1.
Předvádění a pozorování
27.1.2.
Práce s obrazem
27.1.3.
Instruktáž
27.2.
Metody dovednostně-praktické
27.2.1.
Vytváření dovedností
27.2.2.
Napodobování
27.2.3.
Manipulování, laborování, experimentování
27.2.4.
Produkční metody
28.
Problémová metoda a problémové vyučování, projektová výuka, kooperativní učení
28.1.
Problémová metoda a problémové vyučování
28.1.1.
Principy metody
28.1.2.
Základní vlastnosti problému
28.1.3.
Etapy problémového procesu
28.1.4.
Příprava učitele
28.2.
Projektová výuka
28.3.
Kooperativní učení
28.3.1.
Definice
28.3.2.
Prvky a znaky
28.4.
Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků
28.4.1.
Aktivita
28.4.2.
Samostatnost
28.4.3.
Tvořivost
28.5.
Kritické myšlení
28.5.1.
Základ metody
28.5.2.
Třífázový model učení
29.
Organizace a struktura výuky, hromadná a individualizovaná výuka, domácí příprava žáků na vyučování a domácí úkoly
29.1.
Organizace a organizační formy výuky
29.1.1.
Klasifikace organizačních forem výuky
29.1.2.
Vyučovací hodina
29.2.
Hromadná výuka
29.3.
Skupinová výuka
29.4.
Individualizovaná výuka
29.5.
Domácí příprava žáků, domácí úkoly
30.
Zjišťování výsledků výuky, zkoušení a didaktické testy, hodnocení žáků
30.1.
Hodnocení
30.1.1.
Hodnocení vzdělávacích výsledků
30.1.2.
Hodnocení žáků
30.1.3.
Fáze a funkce hodnocení
30.1.4.
Principy hodnocení
30.1.5.
Metody hodnocení
30.1.6.
Typy a formy hodnocení
30.1.7.
Klasifikace
30.2.
Školní úspěch a neúspěch
31.
Pedagogická diagnostika
31.1.
Pedagogická diagnostika
31.1.1.
Funkce
31.1.2.
Fáze diagnostické činnosti
31.1.3.
Metody zjišťování diagnostický údajů
31.1.4.
Některé vybrané metody pedagogické diagnostiky
31.1.4.1.
Ústní zkoušky
31.1.4.2.
Písemné zkoušky
31.1.4.3.
Dotazník
31.1.4.4.
Zkoušení
31.2.
Vztah k psychologické diagnostice
31.3.
Diagnostická práce učitele, jeho spolupráce s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou
31.3.1.
Akcelerační a retardační faktory ovlivňující proměny vztahů mezi školou, rodinou a veřejností
31.3.2.
Transformace vztahů mezi školou, rodinou a veřejností
31.3.3.
Trend hledání efektivnějších způsobů výchovné kooperace
31.3.4.
Vztah rodiče – škola
31.3.5.
Vztah rodiče – učitel
31.3.6.
Pedagogicko-psychologická poradna
31.3.7.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
32.
Diferenciace a individualizace ve vyučování a vzdělávání
32.1.
Diferenciace a individualizace ve výuce, možnosti diferencované výuky v současné škole
32.2.
Práce s talentovanými a zaostávajícími žáky
32.3.
Individuální vzdělávací program

Úryvek

"1. Pedagogika jako vědní obor (předmět jejího zkoumání, prameny poznatků, zá-kladní disciplíny a jejich zaměření, aktuální problémy pedagogiky).

Pedagogika Pedagogika (pais = dítě, agein = vésti)
= věda o výchově, teorie výchovy, základní definice zní, že pedagogika je věda o výchově.
Ve světě doposud neexistuje jednotné pojetí pedagogiky (různá pojetí se dělí podle autorů, podle toho z jaké teoretické koncepce vycházejí,…prostě co člověk a skoro i co místo, tak to jiné pojetí..) a ani není jednotná terminologie ústředních pojmů.
V jednom chápání jde o výchovu v lidské společnosti, v dalším o interakci mezi učitelem a žákem, další vysvětluje jevy učení a vyučování,…
Pedagogika jako každá věd má svůj předmět bádání, obsahovou strukturu, účel a cíl, metody atd. Věda je v podstatě složitý myšlenkový systém, tudíž nějakým způsobem funguje a má své chování.

Vztah pedagogiky k jiným oborům:
filozofie (z té vyšla), společenské vědy (sociologie, psychologie – psychodidaktika, historie, politologie, soc. politika, soc. práce,…), přírodní vědy (statistika, matematika, logika, chemie, biologie,..), architektura (- Waldorfská pedagogika), biologie (stavba, činnost lidského orga-nismu, jeho vývoj, zvláštnosti, fce NS,…), logika (poskytuje analýzu zákonitostí i forem správného myšlení, umožňuje ve shodě s logickými zákony správně uspořádat učivo, organi-zovat vyučovací práci,…), kybernetika (věda o informačních a řídících procesech, pro řízení pedagogického procesu,…), matematika (modely kvantitativní analýzy), historie (umožňuje vysvětlovat pedagogické jevy v hlubších souvislostech s ekonomickým, sociálně politickým a kulturním vývojem společnosti),

Předmět pedagogiky
Předmětem pedagogiky jako věd je edukační realita, její procesy. Obecně bychom mohli říct, že se zabývá vším, co vytváří a determinuje nějaké edukační prostředí, procesy, jež se v těchto prostředích realizují, výsledky a efekty tohoto procesu. Předmětem pedagogiky je výchova, rozvoj jedince je determinován několika činiteli – dědičnost a prostředí. Jak výchova normálních jedinců, tak výchova postižených patří do zájmu pedagogických věd. Právě pedagogika soustřeďuje pozornost na celospolečenské výchovné problémy, na výchovu ve společnosti jak ocelku a na její formy, k nimž patří výchova ve školských zařízeních, výchova mimoškolská zajišťovaná společenskými organizacemi, kulturními institucemi i hromadnými sdělovacími prostředky, výchova uskutečňovaná na pracovištích a výchova rodinná a sebevý-chova.

Struktura pedagogiky
Strukturu tvoří dvě složky – teorie a výzkum. Teoretický složka představuje systém poznatků, které prezentuj popis a vysvětlují procesy a jevy edukační reality. Výzkumná složka poskytuje data a zdůvodnění pro tento popis a vysvětlení. Obě složky jsou vzájemně propojeny.
-dějiny pedagogiky, výchovy a školy (všeobecné dějiny výchovy, národní dějiny výchovy, dějiny školství všeobecné i národní)
- srovnávací (komparativní) pedagogika (v různých zemích, státech, různé metody,..)
- obecná pedagogika – metodologická část
- všeobecná teorie výchovy (zákl. ped. kategorie, pojmy – edukace, metoda…)
- didaktika – teorie vzdělání a vyučování
obecná (věda o vzdělávání, teorie vzdělávání)
školní (teorie vyučování)
- teorie jednotlivých složek výchovy (cíle, úkoly, obsah, metody, formy, výchovy,…)
- teorie řízení výchovných institucí
- teorie mimoškolní výchovy
- sociální pedagogika (společenské fce výchovy)
- speciální pedagogika (somatopedie, oftalmopedie, logopedie, surdopedie, psychopedie, eto-pedie,…)
- srovnávací pedagogika (zaměřena na jevy, které lze srovnávat, příp. učební plány)
- dílčí pedagogické obory (teorie výchovy v jeslích, předškolní pedagogika, školní pedagogika, vysokoškolská pedagogika)

Prameny poznatků
Významný pramenem je historický vývoj výchovy. Učitelé a teoretičtí pracovníci řešili v uplynulém období problémy obdobné těm, které jsou aktuální i nyní. Analýza postupů může přinést podněty pro nynější výzkumy. Základním pramenem pedagogiky je výchovná praxe, a to jednak běžná výchovná praxe škol a dílčích výchovných institucí, jednak výchovná praxe záměrně vytvářena výchovným experimentem. Studiem běžné výchovné praxe je možno zjiš-ťovat vztahy mezi cíli výchovy, užitými prostředky a dosaženými výsledky. Výchovné expe-rimenty mají zjistit, jak je nutno upravit učivo, jakých výchovných prostředků k tomu užít, aby žáci měli kvalitnější vědomosti, aby se rozvíjelo jejich myšlení, tvořivost atd. Experiment musí být aplikován tak, aby nebyl narušen normální vývoj žáka. "

Poznámka

Práce obsahuje drobné schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22548
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse