Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogika: principy, metody, pojmy

Pedagogika: principy, metody, pojmyKategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje základní pedagogické principy, metody a pojmy.

Obsah

1.
Základní rozdělení pedagogických principů
2.
Pedagogické metody
3.
Vzdělávání a vzdělání: pojmy

Úryvek

"PEDAGOGICKÉ PRINCIPY
Jeden z nejvýznamnějších atributů systému výchovy. Těsně souvisí s výchovnými cíly i s procesem plnění těchto cílů.

Základní rozdělení pedagogických principů:
 Princip cílevědomosti- jasně stanovit konečné i dílčí cíle
- cíle dostatečně zdůvodnit,
- přiměřeně objasnit vychovávanému jedinci
- neujasnění vede ke ztrátě pedagogické práce, smyslu a významu této práce.
 Princip aktivnosti- samostatná činnost jedince preferována
- aktivizovat poznávací, citové a volní procesy
- opírat se o zájem a stimulovat jej vhodnou motivací
- soustavně vést k aplikaci a praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností
- moderní pedagogika usiluje o rozvoj tvůrčího přístupu jedince ke skutečnosti
 Princip přiměřenosti- obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s věkovou vyspělostí a dosavadní úrovni jedince
 Princip všestrannosti
 Princip uvědomělosti- učivo se ve vědomí má odrážet ve formě jasných představ přesných pojmů, soudů a úsudků
- zkoumané jevy promýšlet a vystihovat jejich podstatu
- získané vědomosti správně vyjadřovat i jazykově
- pochopit úlohu získaných vědomostí a dovedností a správně a tvořivě ich v praxi používat
 Princip soustavnosti- veškeré výchovné podněty musí být uspořádaný do systému umožňujícího osvojování v logickém pořádku
- pedagogovo působení i činnost vychovávaného jedince musí být co nejsoustavnější
- z toho vyplývají požadavky na vytvoření zdůvodněného systému vyučovacích předmětů, výběr a systematizaci učiva, tvorby systematického pracovního režimu pedagogické instituce a dosažení systematického pracovního postupu a jeho návaznosti na jiné předměty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5133da405912c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_principy_metody_pojmy.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse