Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pedagogika volného času

Pedagogika volného času


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pedagogiku volného času. Rozebírá výchovu mimo doučování, školní družinu, domovy mládeže, občanská sdružení pro děti a mládeže a jazykové školy.

Obsah

1.
Výchova mimo vyučování
1.1.
Význam VMV:
1.2.
Funkce VMV
1.3.
Principy VMV
2.
Zařízení VMV
3.
Školní družina
4.
Školní klub
5.
Domovy mládeže
6.
Střediska pro volný čas
7.
Občanská sdružení pro děti a mládež
8.
Základní umělecká škola
9.
Jazykové školy

Úryvek

"význam VMV:
a) pedagogický – rozvoj osobnosti, poznatků
b) psychologický – seberealizace člověka
c) sociální – umožňuje prevenci negativních společenských jevů, usnadňuje socializaci člověka, společensky prospěšná činnost ve volném čase přispívá k rozvoji společnosti
d) hygienický (zdravotní) – regenerace sil, upevňování zdraví

funkce VMV:
a) výchovná – prostřednictvím pestrých zájmových činností se děti motivují k hodnotnému využití volného času, získávání vědomostí, dovedností a návyků a tím přispívají k celoživotnímu vzdělávání
b) zdravotní – podporuje zdravý tělesný a duševní vývoj
c) sociální – zajišťuje péči v době, kdy se nemohou rodiče věnovat dětem, zajišťuje i stravování, rozvíjení žádoucích sociálních vztahů, může pomoci k vyrovnání rozdílů povahy rodin s odlišným materiálním s podnětným zázemím
d) preventivní a rozvojové zaměření výchovy
 primární prevence – určena celé populaci
 sekundární prevence – zahrnuje aktivity na kriminálně rizikové jedince a skupiny nebo jedince, kteří mohou být ohroženi (minoritní skupiny, oblasti s velkou kriminalitou)
 terciární prevence – léčení závadového jednání

principy VMV:
 princip dobrovolnosti – dítě se VMV účastní dobrovolně, je to jeho svobodné rozhodnutí pro činnost, je to také dobrovolná služba rodině (školní družiny, kluby)
 princip pestrosti, zajímavosti, přitažlivosti – obsah, metody, formy práce
 princip rekreace, relaxace – hry
 princip všeobecné přístupnosti – všem různorodým skupinám (mentálně postižení, sociální skupiny, zájmové skupiny)
 princip integrace – začlenění i zdravotně postižených
 princip humanizace- úcta k dítěti, pedagogovi
 princip individualizace – respektování jedinečnosti každé osobnosti
 princip seberealizace a sebevzdělávání – vytváření si zájmů, samostatné studium


obsah výchovy mimo vyučování:
1) odpočinková nebo rekreační činnost – pomáhají odstraňovat únavu z vyučování, kompenzují jednostranné zapojení žáků ve škole
 odpočinková činnost – je to velmi klidná, pohybově i psychicky nenáročná činnost, např. klid na lehátku, koberci, křesle, klidné hry námětové, konstruktivní, stolní, prohlížení obrázků, sledování televize, poslouchání pohádky, čtení, neformální rozhovory vychovatelů s žáky. Nejvydatnější formou odpočinku je spánek
 rekreační činnost – má charakter vydatné pohybové aktivity, nejlépe na zdravém vzduchu, např. tělovýchovná, manuálně pracovní činnost – vycházky se sportovními, turistickými, přírodovědnými a jinými prvky, kalanetika, správné držení těla

Únava je fyziologický jev, kterým se organismus brání proti přetížení, jeho podstatou jsou změny funkce mozkové kůry. Školní vyučování vyvolává u žáků únavu psychickou i fyzickou. Příčinou fyzické únavy je nerovnoměrné zatížení svalových skupin a příčinami fyzické únavy jsou průběh myšlenkových operací, pracovní tempo a požadavky učitele. Nedostatek odpočinkové a rekreační činnosti vede k přetížení, nepozornosti, vzdorovitosti, odmítání poslušnosti a poruchám chování.

křivka výkonnosti:

VÝKONNOST


6 10 12 13 15 18 ČAS


2) zájmové činnosti – rozvíjejí potřeby, zájmy a sklony s potřebami a zájmy společnosti.
Podílí se na rozvoji biologickém (tělesném) a psychickém (rozumový, citový, volní, sociální)."

Poznámka

Práce obsahuje malý graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54113c8c0587f.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_volneho_casu.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse