Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Pedagogika - vypracované otázky k SZZk

Pedagogika - vypracované otázky k SZZk


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor obsahuje 29 vypracovaných otázek z pedagogiky ke státní zkoušce. Text seznamuje nejen se základním pojetím pedagogiky a výchovy, ale také s historickým vývojem vyučování. Představuje klasické a alternativní přístupy ve výuce, i výukové metody. Zabývá se pedagogickou médií, problematikou hodnocení, i rolí žáka, učitele a rodiny. Věnuje se problematice volného času, poslání třídního učitele, integraci handicapovaných dětí a práci s kurikulem na základních školách.

Obsah

1.
Pedagogika a její základní kategorie
1.1.
Vztah pedagogiky k dalším disciplínám
1.2.
Struktura pedagogiky
1.3.
Ostatní kategorie pedagogiky
2.
Výchova - základní kategorie pedagogiky
2.1.
Výchovné procesy
2.2.
Různá pojetí výchovy
2.3.
Přehled faktorů, které mají podíl na formování osobnosti
2.4.
Podmínky výchovy
3.
Pojetí koncepce vyučování v historickém přehledu
3.1.
Slovně-názorné vyučování
3.2.
Možnosti výchovy podle J.A.Komenského
4.
Řešení základních otázek výchovy a vzdělání v díle J. F. Herbarta
4.1.
Základní rysy
4.2.
Pedagogiku rozdělil
5.
Přístup k základním otázkám výchovy v pragmatické pedagogice J. Deweye
5.1.
Základní charakteristiky deweyovské pedagogiky
5.2.
Kritika Deweyho pojetí pedagogiky
6.
Vývoj snah o reformy ve školství v Evropě od konce 19. stol.
6.1.
Reformní pedagogika
6.2.
Pedocentrismus
7.
„Klasické“ alternativní přístupy ve výuce
7.1.
Waldorfské školy
7.2.
Jenský plán
7.3.
Freinetovská škola
8.
Alternativní pedagogika 2. poloviny 20. Století
8.1.
Zásady
8.2.
Integrovaná tematická výuka (Susan Kovaliková)
8.3.
Globální výchova
9.
Reformní úsilí v českých školách ve 20. a 30. letech 20. století
9.1.
Diferenciace ve
9.2.
Některé mezníky v dějinách českého školství
10.
Transformace v českém školství. Alternativní vzdělávací programy u nás
10.1.
Tradičnímu školství je nejčastěji vytýkáno
10.2.
Alternativní vzdělávací programy u nás
10.2.1.
Obecná škola
10.2.2.
Národní škola
11.
Funkce didaktiky
11.1.
Základní pojmy
12.
Obsah vzdělávání a jeho vymezení pro potřeby výchovně vzdělávací praxe
12.1.
Hlediska výběru a uspořádání učiva
12.2.
Vývoj obsahu vyučování
13.
Výukové cíle a jejich taxonomie
13.1.
Výukový cíl
13.2.
Didaktická analýza učiva (Helus) - rozbor učební látky
14.
Výukové metody a zásady vyučování
14.1.
Klasifikace
14.1.1.
Informativní
14.1.2.
Heuristické
14.1.3.
Produkční
14.1.4.
Regulativní
14.1.5.
Projektové vyučování
14.2.
Kritéria optimálního výběru vyučovací metody
15.
Organizační formy vyučování
15.1.
Základní formou výuky v čase je vyučovací hodina
16.
Technologie vzdělávání
16.1.
Problémy
16.2.
Vývojové aspekty technologie vzdělávání i nás i v jiných zemích
16.2.1.
ČR
16.2.2.
Trendy v technologii vzdělávání v USA
16.2.3.
Trendy v technologii vzdělávání v Kanadě
17.
Pedagogika médií
17.1.
Médium
17.2.
Multimédium
17.3.
Masmédia
18.
Multimédia a vzdělávání
19.
Problematika hodnocení
19.1.
Fáze hodnocení
19.2.
Funkce hodnocení
19.3.
Klasifikace
20.
Role žáka na příslušném stupni škol
20.1.
Pozice a systém pozic
20.2.
Prameny sympatií
20.3.
Kombinace pozic u jednotlivých žáků
21.
Učitelovo pojetí výuky na příslušném stupni školy
21.1.
Kompetence
21.2.
Dovednosti
21.3.
Sebereflexe
21.4.
Pedagogická tvořivost učitele
22.
Vztah rodiny a školy v měnící se společnosti
22.1.
Podle Wolfendala lze modely spolupráce prezentovat ve dvou rovinách
22.2.
Waldorfská škola
22.3.
Jenská škola
23.
Problematika volného času dětí a mládeže ve vztahu k psychopatologickým jevům ve společnosti
23.1.
Volný čas – definice
23.2.
Činitelé ve výchově dětí
23.3.
Funkce volného času
23.4.
Způsoby trávení volného času
24.
Třídní učitel
24.1.
Organizační řízení kolektivu žáků
24.2.
Koordinuje výchovně vzdělávací činnost všech učitelů
24.3.
Spolupráce s rodiči, diagnostika a poradenství
24.4.
Vede pedagogickou dokumentaci
25.
Specifické vývojové poruchy učení u žáků 2. stupně ZŠ
26.
Problematika integrace handicapovaných dětí
26.1.
Názory rodičů
26.2.
Psychologické aspekty integrace
27.
Práce s kurikulem na ZŠ
27.1.
Obsah
27.2.
Kurikulární dokumenty
27.3.
Vzdělávací program základní škola
27.4.
Vzdělávací cíle
27.5.
Hodnocení
28.
Projevy sociálně patologických jevů na ZŠ, možnosti jejich prevence
28.1.
Poruchy chování dětí školního věku
28.2.
Příčiny těchto jevů je třeba většinou hledat
29.
Škola jako sociální instituce

Úryvek

"6. Vývoj snah o reformy ve školství v Evropě od konce 19. stol.
Inspirátoři:
J. J. Rousseau (1712 - 1778)
• požadavek přirozené výchovy (v souladu s věkem)
• život a učení jsou 2 stránky téhož procesu, které se od sebe nedají oddělovat
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827
• vycházel v Rousseaua - a sestavil systém elementárního vyučování, zásady:
METODY - názornost, samostatnost, tvořivost, aktivita a práce
TEORIE VYUČOVÁNÍ - živé nazírání, systematičnost, soustavnost
Tolstoj
• úcta k dítěti
• kritika staré, tradiční školy a výchovy herbartovského ražení
REFORMNÍ PEDAGOGIKA
Navazuje na myšlenkové pedagogické dědictví - JJR, JHP, Tolstého
Kritika:
1. mechanického způsobu učení (vštěpování látky do paměti)
2. škola je ovládána učitelem (učební látka nebere zřetel na žáka, jeho individualitu, projevy a zájmy)
3. vyučovací metody, hodnocení (jak se žák přibližuje k dané normě, v hodnocení spíše hledání chyb, hodnocení toho, co žák neumí x chybí ocenění toho, co umí
Nový přístup:
1. pochopení dítěte, respekt - přijetí jeho individuality (Dítě má svůj vlastní svět.), láska.
2. ve staré výchově jsou činnosti řízeny pravidly x nová výchova se snaží o spontaneitu = výchova spontánní činností
3. žák by měl být činný a aktivní
4. důležitá je vnitřní motivace žáka
5. je třeba v žákovi vzbudit zájem o poznání
PEDOCENTRISMUS
• tento termín poprvé použil Parker (USA)
• podstatu tohoto nového směru vyjádřil už J. Dewey:
„Je to změna, revoluce, ne nepodobná té, která byla zavedena Koperníkem, když posunul astronomické centrum ze Země na slunce. V tomto případě se stává dítě Sluncem kolem kterého se otáčejí různá opatření výchovy, ono je centrem, kolem kterého jsou organizována.“
nová, reformní pedagogika = pedagogika dítěte (pro svůj důraz na dítě a jeho individualitu, škola „na míru dítěti“) x tradiční, herbartovská pedagogika = pedagogika učitele či bezdětná pedagogika (těžiště vně dítěte, v učiteli, učebnicích, osnovách)
ODKAZ REFORMNÍ PEDAGOGIKY
• hnutí nové výchovy má velký význam pro současnou školu
= inspirační zdroj pro proměny západoevropského školství
= inspirační zdroj i pro alternativní pedagogické směry a školské systémy
K nejrozšířenějším a nejpopulárnějším alternativním školským systémům patří:
• Jenský plán P. Petersena
• Waldorfská pedagogika R. Steinera
• Systém M. Montessori a C. Freineta"

Poznámka

Každá z otázek je zpracována v rozsahu cca 1,5 strany.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://prouzitek.webgarden.cz/pedagogika-2/novy-prispevek-16.html; http://prouzitek.webgarden.cz/pedagogika-2/novy-prispevek-18.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18972
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse