Peněžní tok firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje peněžním tokům firmy. V úvodu jsou charakterizovány základní pojmy a kategorie. Dále se práce zabývá metodami určení peněžních toků a kategoriemi závislých na kategorii zisku. Závěr pak pojednává o užití peněžních toků. Zde naleznete předchozí díl Analýza firemního zisku nebo následující část práce - Řízení oběžného majetku firmy.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Kategorie
3.
Metody určení
3.1
Přímé
3.2
Nepřímé
3.2.1
Zisk z výsledovky
3.2.2
Korekce o výnosy a náklady
3.2.3
Korekce o změnu rozvahových položek
4.
Kategorie závislé na kategorii zisku
4.1
Ze samofinancování
4.2
Z provozní činnosti
4.3
Z investiční činnosti
4.4
Z finanční činnosti
5.
Užití peněžních toků

Úryvek

- „poslední z triády kategorií:
• majetková struktura
• finanční struktura
• CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF)

- CF byl vynucen praxí finančního řízení, důrazem na skutečné finanční toky (vazba na aktuální účetnictví
- jde o snahu zvládnout čas a obsahový nesoulad mezi:
• náklady a výdaji
• výnosy a příjmy
• ziskem a stavem peněžních prostředků

- nové kritérium: platební schopnost (vedle dosud sledovaných ukazatelů majetkové a finanční struktury a ukazatelů zisku
- CF = pohyb peněžních prostředků (za určité období)
= změna stavu peněžních prostředků a jeho ekonomická účinnost (častěji používaná)
- CF = (cca) zisk + odpisy (přibližně odpovídá, zásadně však nepřesné koncepce CF vychází z kategorie:
• peněžních příjmů a
• peněžních výdajů

nikoli z koncepce
• výnosů a
• nákladů

Kategorie CF a metody určení
- metody:
přímé
- sledování příjmů a výdajů za dané období
- vyčlenění odpovídajících transakcí (peněžních toků) a jejich sledování

nepřímé
- "rekonstrukce" každý individuální peněžní tok se projeví současně buď jako:
• změna jiné rozvahové položky (je-li to rozvahová operace)
• náklad (výnos) ve výsledovce (je-li to výsledková operace)

- obecné schéma (nepřímých metod)
a) zisk z výsledovky = konečný rozdíl mezi výnosy a náklady > peněžní prostředky

b) nutné korekce: korekce o výnosy a náklady, které nemají vztah k peněžním prostředkům
výnosy, které nebyly peněžním příjmem
+ náklady, které nebyly peněžním výdajem

c) korekce o změnu rozvahových položek
výdaje, související se zvýšením aktiv či snížením pasiv
+ příjmy, související se snížením aktiv či zvýšením pasiv“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0025.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Penezni_toky_firmy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse