Název Goodness Staženo

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Tato práce se věnuje silným a slabým stránkám podniku, jejich hodnocení a využití. Definuje marketéry. Zabývá se SWOT analýzou. Charakterizuje její vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

1425x

Produktivita práce, pracnost

Text pojednává o produktivitě práce a pracnosti. Termíny jsou v úvodu charakterizovány a autor uvádí způsob, jak vypočítat jejich hodnoty. V další čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

790x

Výrobní činnost podniku, racionalizace

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První se zabývá výrobní činností podniku a reprodukcí. Blíže se zabývá také ukazateli výroby objemu produkce. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

709x

Podnikové finance, kompletní příprava ke zkoušce - výpisky z přednášek

Jedná se o kompletně vypracované podklady k okruhům ke zkoušce z předmětu Podnikové finance. Autor se zabývá především investicemi, jejich typy, proje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

600x

Majetková struktura firmy

Práce v úvodu definuje termín majetkové struktury. Dále se zabývá výší celkového majetku, stupněm jeho využití a cenou. Závěr pak pojednává o faktorec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

571x

Řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení podnikové informatiky

Práce se zabývá dvěma hlavními tématy. V první části se autor věnuje řízení vztahů k zákazníkům (CRM), jeho možnostem, funkcionalitě a trhu. Druhá čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

547x

Finanční aspekty zakládání firmy

Práce se zabývá finančními aspekty zakládání firmy. V úvodu se autor věnuje finančnímu rozhodování a samotnému vzniku firmy. Další části pak pojednáva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

388x

Business Inteligence

Práce se zabývá business inteligencí. V úvodu se autor věnuje jejímu používání v řízení firmy, dále se zaobírá jednotlivými principy řešení úkolů. Dru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

296x

Peněžní tok firmy

Práce se věnuje peněžním tokům firmy. V úvodu jsou charakterizovány základní pojmy a kategorie. Dále se práce zabývá metodami určení peněžních toků a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

281x

Řízení dodavatelských řetězců (SCM)

Práce pojednává o řízení dodavatelských řetězců (SCM). Autor se věnuje cílům a síťové organizaci SCM. Dále procesům a principům řešení. Závěr se pak z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

273x
1  2  3  4  5  6  7  8  »