Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Peníze a cenné papíry

Peníze a cenné papíry


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka popisuje vznik peněz, jejich formy a hlavně jejich funkci. Poté se stručně zabývá inflací a nejvíce analyzuje cenné papíry peněžního i kapitálového trhu. Poté popisuje trh cenných papírů jak obecně, tak i v ČR.

Obsah

1.
Vznik peněz
2.
Formy peněz
3.
Funkce peněz
4.
Inflace
5.
Cenné papíry
5.1.
Cenné papíry peněžního trhu
5.2.
Cenné papíry kapitálového trhu
6.
Trh cenných papírů

Úryvek

"Finanční trh
- je trh se všemi formami peněz
- umožňuje přesun peněz od těch, kteří je mají, k těm, kteří je potřebují
- nabídku utvářejí ti, kteří mají peníze
- poptávku utvářejí ti, kteří nemají peníze

členění finančního trhu:
1. peněžní trh (= trh krátkodobých peněz, tj. do 1 roku)
2. kapitálový trh (= trh střednědobých a dlouhodobých peněz)

Peníze
- jsou zvláštní zboží, které zprostředkuje výměnu ostatních druhů zboží

Vznik peněz
- směna se nejdříve uskutečňovala na trhu jako výměna zboží za jiné zboží = směnný (barterový) obchod
- postupně se začalo směnovat zboží za zbožové peníze (= takový druh zboží, který jsou všichni na určitém území ochotni přijímat) - u nás plátno (platit) ve formě šátečků
- později se zboží směňovalo za zlato a jiné drahokamy (výhoda = dalo se směnit na všech územích), začala ražba plnohodnotných mincí
- objem obchodu rostl, množství zlata a plnohodnotných mincí nestačilo ke krytí potřeby peněz, proto došlo k zavedení neplnohodnotných mincí (část drahého kovu byla nahrazena - zejména mědí)
- s dalším rozvojem hospodářství se objevily papírové státovky = papírové peníze představující dluh státu vůči emisní bance, nebyly kryté zlatem
- v období kapitalismu volné soutěže vznikly bankovky (tehdy směnitelné za zlato)

Formy peněz
1. hotovostní peníze (asi ¼ z celkového objemu peněz
a) mince z obecných kovů
b) bankovky
2. bezhotovostní peníze (asi ¾ z celkového objemu peněz)
a) depozita - vklady na účtech v bankách
b) cenné papíry (jen některé)

Funkce peněz
Peníze jsou:
1. mírou hodnoty (každý statek a služba má svou hodnotu)
2. prostředkem směny (peníze fungují jako oběživo - zprostředkují oběh zboží)
3. platidlem (slouží k finančním platbám)
4. uchovatelem hodnoty (jejich vyjmutím z peněžního oběhu se vytváří úspory)


Inflace
= růst cenové hladiny v čase
jinými slovy: pokles kupní síly peněz = za stejný obnos peněz je možno koupit méně
- měří se indexem spotřebitelských cen (Český statistický úřad zjišťuje každý měsíc ceny asi 790 výrobků a služeb, ty tvoří spotřebitelský koš. Výrobek nebo služba má jinou váhu tak, aby to odpovídalo skutečnému rozložení útrat průměrné domácnosti)
- obsah spotřebitelského koše se mění - odraz měnících se nákupních zvyklostí

Vlivy inflace na ekonomiku
a) postihuje obyvatele se stálými příjmy
b) znehodnocuje vklady a úvěry - postihuje věřitele

Cenné papíry
= cenný papír je listina, se kterou je spojen určitý nárok (= právo) majitele
1. cenné papíry peněžního trhu
- cenné papíry vystavené na dobu kratší než 1 rok
I. šek
 cenný papír, kterým výstavce dává příkaz bance, aby předkladateli zaplatila částku, na kterou je šek vyplacen
 může být vyplácen hotovostně nebo bezhotovostně (na šeku: „jen k zúčtování“)
 druhy šeků:
a) podle převoditelnosti
1. šek na jméno - je proplacen tomu, jehož jméno je uvedeno na šeku, převod se provede písemným prohlášením
2. šek na doručitele - je proplacen tomu, kdo šek předloží (převod - předáním)
3. šek na řad - převoditelnost rubopisem (nový vlastník se napíše na rub šeku)
b) podle výstavce
1. soukromý šek - vystavuje jej FO nebo PO
2. bankovní šek - vystavuje jej banka
II. směnka
 cenný papír, který potvrzuje dluh
 náležitosti: slovo směnka, zaplaťte, datum a místo vystavení, údaj o splatnosti, dlužník, věřitel, místo splatnosti, podpis výstavce
 druhy směnek:
a) podle toho, kdo a jak směnku vystavuje
1. směnka vlastní
 vystavuje jí dlužník a zavazuje se, že zaplatí věřiteli
 je bezpodmínečný příslib výstavce uhradit směnečnému věřiteli určitou peněžitou částku
 2 osoby
 obsahuje zaplatím
2. směnka cizí
 výstavce směnky (= vedlejší dlužník) přikazuje hlavní osobě (= hlavní dlužník = směnečník = ten, kdo směnku proplatí) uhradit dlužnou částku věřiteli
 směnečník s tím musí vyjádřit souhlas = akceptovat směnku"

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53580c74194eb.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Penize_a_cenne_papiry.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse