Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: projektové procesy

Personální management: projektové procesy


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá projektovými procesy. Je vysvětlen pojem proces, poté následuje rozdělení projektových procesů do skupin. Provázanost procesů dokazuje schéma vazeb mezi projektovými skupinami v projektové fázi. Závěr patří vysvětlení procesních interakcí, což jsou vstupy, nástroje a techniky, výstupy. Zde naleznete předchozí díl práce - Účastníci projektu, nebo následující díl Plánovací procesy.

Obsah

1.
Proces
2.
Kategorie projektových procesů
3.
Rozdělení procesů do skupin
4.
Procesní interakce
4.1
Vstupy
4.
2 Nástroje a techniky
4.3
Výstupy

Úryvek

"Kategorie projektových procesů
- procesy projektového řízení – týkají se popisu a organizace práce na projekt
- produktově orientované procesy – týkají se specifikace a tvorby produktu; typicky určeny živ. cyklem projektu
- navzájem se překrývají, po dobu řešení projektu jsou ve vzájemné interakci
- např. rozsah projektu nemůžeme definovat bez zákl. poznání, jak vytvořit produkt projektu

Rozdělení procesů do skupin
- inicializační – identifikují, že projekt / jeho fáze má začít; působí při jeho zahájení
- plánovací – činnosti při vypracování reálného prac. schématu, kt. splní dané cíle
- výkonné – koordinují lidské a ostatní zdroje tak, aby pracovaly podle plánu
- kontrolní (regulační) – zajišťují, že se dosáhne projektových cílů pomocí sledování a měření postupu projektu v případě potřeby, že se přijme korekční opatření
- závěrečné – formálně i věcně uzavírají projekt / jeho fázi, vedou je ke zdárnému konci
- každá skupina může obsahovat jeden proces (ale většinou je jich víc)
- skupiny jsou propojeny pomocí svých výsledků (výstup jednoho procesu je vstupem do procesu dalšího)
- během projektu se aktivace procesů (kromě 1+5.) opakuje
- inicializační procesy se opakují na začátku každé fáze - projekt se stále soustředí na své cíle i během dlouhého životního cyklu (to umožní případné zastavení projektu v případě nepotřebnosti)"

Poznámka

Personální management – otázky 13/34. Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0063.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Projektove_procesy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse