Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice

Personální management: řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o řízení lidských zdrojů. Přes počáteční charakteristiku projektu se autor dostává k popisu procesu řízení lidských zdrojů. Patří sem organizační plánování, vytvoření štábu projektu, utvoření týmu. U každého autor zmiňuje vstupy, nástroje a techniky i výstupy. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení kvality projektu, kontrola kvality, nebo následující díl Projektový manažer a jeho vlastnosti.

Obsah

1.
Charakteristika projektu
2.
Procesy řízení lidských zdrojů
2.1
Organizační plánování
2.1.1
Vstupy
2.1.2
Nástroje a techniky
2.1.3
Výstupy
2.2.
Vytvoření štábu projektu
2.2.1.
Vstupy
2.2.2
Nástroje a techniky
2.2.3
Výstupy
2.3
Utvoření týmu
2.3.1
Nástroje a techniky

Úryvek

"1. Řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice
- obsahuje procesy pro nejefektivnější využití lidí účastnících se projektu
- zahrnuje všechny účastníky (sponzory, zákazníky, investory, dodavatele,…)
- důležité charakteristiky:
- projekty jsou dočasné - osobní a organizační vazby jsou dočasné + nové citlivý přístup
- charakter i počet účastníků se často nutná je i technik
- řídicí tým nemá přímou odpovědnost za administrativu lid. zdrojů, ale musí ji podporovat

Procesy řízení lidských zdrojů
1) Organizační plánování
- identifikování, dokumentování + přidělení projekt. rolí, odpovědnosti a informační hierarchie
- to vše můžeme činit u jednotlivců / skupin
- ti mohou být součástí provádějící organizace anebo být externí
- interní skupiny se často sdružují do specifických funkčních oddělení (inženýring, MTG, účtárna)

Vstupy
- projektová rozhraní – tvoří kategorie:
- ORGANIZAČNÍ ROZHRANÍ – formální + neformální vazby mezi org. jednotkami (chyba programu - koordinace programátorů)
- TECHNICKÁ ROZHRANÍ – formální + neformální funkční vazby mezi tech. disciplínami (konstruktér předává výkres automobilu technologovi - připravuje podmínky pro výrobu)
- INTERPERSONÁLNÍ ROZHRANÍ – neformální informační vazby mezi různými osobami pracujícími na projektu
- požadavky na pracovníka – jaký druh dovednosti se požaduje od daného druhu pracovníků / skupin + v jakém čas. rámci; je součástí celk. požadavků na zdroje
- omezení – různé druhy:
- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROVÁDĚJÍCÍ ORGANIZACE – silně maticová struktura podporuje silnou úlohu projektového manažera
- KOLEKTIVNÍ SMLOUVA – vliv na organizaci / informační vazby
- PREFERENCE ŘÍDICÍHO TÝMU PROJEKTU – dobrá zkušenost s urč. strukturou - její preference v budoucnosti
- PŘEDPOKLADY PRACOVNÍKŮ K PLNĚNÍ ÚKOLU – schopnosti a dovednosti jednotlivých pracovníků"

Poznámka

Personální management – otázky 25/34. Práce obsahuje tabulku. Čistý text dosahuje cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0075.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_lidskych_zdroju.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse