Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Perspektivy pasivních budov v ČR - diplomová práce

Perspektivy pasivních budov v ČR - diplomová práce

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této diplomové práce jsou perspektivy pasivních budov v České republice. Práce zhodnocuje efektivnost vytápění staveb různými typy paliv, srovnává a zhodnocuje výhody a nevýhody použitých paliv. Autor předkládá řešení tohoto problému na základě hypotézy. K ověření hypotézy využívá komparaci a standardní statistické metody. První kapitola je věnována energetické politice a jejímu vztahu k veřejné politice. Je zde popsán Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 - 2009. Ve druhé kapitole se autor zabývá ekonomickými souvislostmi provozování pasivního domu. Stručně informuje o historii vzniku pasivního domu v Hostětíně a ekologického institutu Veronica, na němž autor toto téma aplikuje. Poslední kapitola je soustředěna na efektivnost energetických úspor se zaměřením na spotřebu několika druhů komodit (biomasa, voda, elektřina, uhlí, dřevo, plyn) a jejich finanční náročnost v průběhu několika let.

Obsah

Úvod
1.
Energetická politika v ČR
1.1
Vztah k veřejné politice
1.1.1
Aktéři energetické politiky
1.2
Státní energetická koncepce
1.2.1
Vize státní energetické koncepce
1.2.2
Cíle SEK
1.3
Aktualizace státní energetické koncepce
1.4
Národní program hospodárného nakládání s energií
1.4.1
Potenciál úspor energie
1.4.2
Priority Národního programu
1.4.3
Nástroje Národního programu
1.4.4
Předpokládané přínosy Národního programu
2.
Ekonomické souvislosti provozování pasivního domu
2.1
Historie pasivních domů u nás i ve světě
2.2
Základní informace o obci Hostětín
2.3
Ekologický institut Veronica
2.3.1
Historie vzniku stavby
2.3.2
Finanční zajištění stavby
2.3.3
Úplata za služby
2.4
Výroční zprávy
2.4.1
Shrnutí hospodaření za roky 2003 - 2008
2.5
Ekonomické prvky udržitelnosti projektu
2.6
Sociální prvky udržitelnosti projektu
2.7
Environmentální prvky udržitelnosti projektu
3.
Efektivnost energetických úspor
3.1
Výchozí předpoklady
3.2
Vytápění biomasou z obecní kotelny
3.3
Porovnání nákladů na vodu
3.4
Druhý návrh řešení platby za vodu
3.5
Porovnání nákladů na energii
3.6
Spotřeba uhlí
3.6
Spotřeba dřeva
3.7
Plyn
3.8
Výhled do budoucna
3.9
Současná hodnota
Závěr

Úryvek

"1.2 Státní energetická koncepce
Státní energetická koncepce ČR (dále jen SEK) byla schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004.

SEK patří k základním součástem hospodářské politiky ČR. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie z přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí (dále jen ŽP) a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodářství.

SEK ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let, v podmínkách tržně orientované ekonomiky.

Při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů SEK byla respektována hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. Naplňování priorit a cílů SEK bude vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO) v tříletých intervalech. O výsledcích bude informovat vládu ČR a v případě potřeby bude vládě předkládat návrhy na změnu SEK.

1.2.1 Vize státní energetické koncepce
Vize definuje základní priority, vytvářející rámec pro dlouhodobý vývoj energetického hospodářství ČR. Základními prioritami SEK jsou:
Maximální nezávislost:
Nezávislost na cizích zdrojích energie
Nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí
Nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů

Maximální bezpečnost:
Bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti
Spolehlivost dodávek všech druhů energie
Racionální decentralizace energetických systémů

Maximální udržitelný rozvoj:
Ochrana životního prostředí
Ekonomický a sociální rozvoj

1.2.2 Cíle SEK
Cíle SEK směřují ke splnění její vize. Hlavní cíle jsou definovány čtyři, přičemž každý z nich obsahuje několik dílčích cílů. Cíle jsou seřazeny podle své důležitosti.

a) Maximalizace energetické efektivnosti
Cíl číslo jedna, jímž jsou naplňovány priority nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje. Souhrnným vyjádřením růstu energetické efektivnosti bude vývoj ukazatelů zhodnocení spotřeby primárních energetických zdrojů (dále PEZ), resp. spotřeby elektřiny, vytvořeným hrubým domácím produktem (HDP). Dílčí cíle jsou seřazeny podle pořadí jejich důležitosti od cíle s velmi vysokou prioritou, přes cíle s vysokou prioritou až po cíle se středně vysokou prioritou.

b) Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních spotřeby prvotních energetických zdrojů
Cíl číslo dvě, jímž jsou naplňovány priority nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje, v rámci dostatečně diverzifikované a dlouhodobě bezpečné struktury spotřeby PEZ a výroby elektřiny. Dílčí cíle jsou seřazeny podle pořadí jejich důležitosti od cíle s velmi vysokou prioritou, po cíle se středně vysokou prioritou.

c) Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí
Cíl číslo tři, jímž jsou naplňovány priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Maximální šetrnost k životnímu prostředí bude primárně založena v efektivní a k životnímu prostředí šetrné struktuře spotřeby PEZ a ve způsobech výroby elektřiny a tepelné energie, dílčí cíle budou zajišťovat další snižování dopadů energetických procesů na životní prostředí. Dílčí cíle jsou seřazeny podle pořadí jejich důležitosti od cíle s velmi vysokou prioritou, přes cíle s vysokou prioritou až po cíle se středně vysokou prioritou."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek. Čistý text je cca 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22504
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse