Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pěstování 3

Pěstování 3

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pěstování. Ve třetí části jsou detailně probírány otázky typu péče o kultury a nárosty, plánování, evidence a kontrola zalesňovacích prací, cíle porostní výchovy a technika umělého výběru, prořezávky nebo probírky. Druhou část naleznete zde.

Obsah

20.
Péče o kultury a nárosty/ Biotechnologie v lesním hospodářství
21.
Plánování,evidence a kontrola zalesňovacích prací/ Pěstební technika v lesích ochranných a zvláštního určení
22.
Cíle porostní výchovy a technika umělého výběru, Podsadby, podsíje
23.
Rozčleňování mladých porostů/ Program trvale udržitelného hospodaření v lesích
24.
Prořezávky(význam,úkoly,rozdělení)/ Pěstování lesů v imisních oblastech
25.
Probírky(význam,úkoly,rozdělení)/ Estetika lesa, rekreační lesy

Úryvek

"20.Péče o kultury a nárosty/ Biotechnologie v lesním hospodářství

1)Péče o kultury a nárosty
Péče o kultury a nárosty : úkol – zajistit zdárný vývoj a růst

o Hnojení lesních kultur:
 vyrovnání nedostatku živin v půdě /N, P, K, CA, Mg/
 nejdříve úprava kyselé reakce vápněním
 urychlení růstu – odrůstání buřeni a zvěři, dřívější zajištění
 zvýšení odolnosti a vitality
 na základě rozboru půdy pro pěstovanou dřevinu
 hnojení:
• individuální – k jednotlivým sazenicím /Preform,Silvamix, tablety, hnojivé sáčky, dávkování sypkých hnojiv – odměrky,sypače, zakopání motykou při ošetřování/
• celoplošné – hnojí se i bučeň /rozmetadla, letecky/
o oslabené porosty v imisních oblastech – hnojení a vápnění platí stát přes dotace podle pravidel

o Ošetřování kultur: zlepšení fyzikálních vlastností půdy, využití vláhy, ničení
buřeně / lepší růst sazenic/
 řadová výsadba-/předpoklad/
 hloubka ošetřování podle dřeviny /kořínky/ 3-12cm,
 ručně –motyky
 mechanizovaně –plečky, pluhy, frézy, drtiče, mulčovače
 nelení půdy, tvrdý luh, topolové kultury, klony, semenné sady, plochy po celoplošné přípravě půdy a zalesnění, polaření před a po zalesnění,

o Ochrana kultur proti buřeni: buřeň omezuje růst a vývoj lesních kultur,
buřeň - ničíme, tlumíme /omezíme růst/
 mechanicky: důležité je zalesnění v řadách
• ožínání /srpem, kosou, mačetou, křovinořezem / roztřepený řez/, vyžínače /jedno i dvouřádkové, mulčovače/ v době intenzivního růstu buřeně /podle stanoviště, počasí a dřeviny od poloviny V. do poloviny VIII. /
o jednotlivých sazenic /výhodnější při škodách zvěří/
o v řadách
o celoplošně//větší škody zvěří a na náletech/
• ošlapávání – kolem sazenice v kruhových ploškách, zabrání zalehnutí sazenice mokrým sněhem /současně s nátěry proti okusu/
 chemicky: herbicidy a aplikátory podle seznamu a doporučení výrobce
 biologicky:
• nezabuřenělý porost před těžbou /zápoj, dřevinná skladba/,
• štěpkování a drcení klestu /mulčování/
• položení vyžaté buřeně kolem sazenic
• mulčovací plachetky a límce

o Ochrana kultur proti zvěři: proti škodám okusem, vytloukáním a vytahováním
sazenic
prevence: -řádné myslivecké hospodaření a stavy odpovídající
úživnosti honitby /dá se zvýšit/
- rozpracování přirozené obnovy
 proti okusu – individuálně /chráníme především terminál/ : mechanicky,
chemicky, dvoj a trojsadba
- oplocením : lesnické pletivo, dřevo, chemické ohradníky
 proti vytloukání – dvojsadba, opichování, kůl, repetenty,

o Vylepšování kultur a doplňování nárostů: je nutné, překročí-li ztráty 10%
a vzniknou nezalesněné mezery, plochy
vylepšování kultur – nahrazení odumřelých nebo odumírajících jedinců/
u uměle založených kultur/
doplnění nárostů -zalesnění volných míst v přirozeně vzniklých
náletech a nárostech
 Vylepšujeme stejnou dřevinou nebo rychlerostoucí podle stanoviště, stáří porostu a plánované dřevinné skladby

Výchova nárostů
nárost je růstovou fází lesa, která vznikla přirozenou obnovou - nasemeněním, výmladností, popř. i hřížením. Je vymezen již růstově zabezpečenými jedinci o střední porostní výšce od 0,6 do 1,3 m. Oproti kulturám jsou zpravidla druhově, prostorově i výškově diferencovanější.

o rozčleňování nárostů:
 je předpokladem přípravy porostů
 vložením přímých linií / 1,5 až 2m šířky, vzdálenost 10 – 40 m /
• ručně, křovinořezy, JMP

 stanovení výchovného programu – technologie a realizace výchovy
• počátek výchovy, intenzita, interval,
• způsoby výběrů / filozofie zásahu/

o prohlídky nárostů – základ výchovy, zjišťujeme potřeby:
 doplňování – podle dřevinné skladby a potřeby porostu, rychle rostoucí sazenice, poloodrostky , odrostky
 odstraňování nežádoucích dřevin a tlumení výmladků
 ochrany proti buřeni a zvěři – mechanicky, chemicky
 tvarování - zdárnější vývoj
 odstraňování jakostně /předrostlíky, obrostlíky, ohnuté sněhem/ a zdravotně nevhodných jedinců /poškozených těžbou a přibližováním, zvěří, škůdci/
o protrhávky: včasné vytrhání nežádoucích druhů dřevin , nekvalitních jedinců, jedinců pocházejících z nežádoucí populace / nálet z nekvalitních stromů do porostu/, u dřevin s málo rozvětveným koř. systémem
o prostřihávky: /podle použitého nástroje/
 pěstební zásah v nárostech, jehož smyslem je snížení hustoty porostu prostřiháním.
 prostřihávka předchází prořezávce.V souvislých a rozsáhlých nárostech se s výhodou používají schematické pruhové zásahy.
 úprava druhové a prostorové skladby /seč plecí /
• odstranění druhově nevhodných a hosp. méněcenných dřevin
• přiměřené rozvolnění / zlepšení růstu, kvality, stability, odolnosti proti sněhu/
• převod jednotlivého smíšení na skupinovité až hloučkovité / jednodušší výchova/,
• podpora MZD / pokud neškodí/ hlavně ve smrku,
 zdravotní a jakostní výběr /odstranění poškozených, nekvalitních/
 úprava spádných okrajů – úprava porostní struktury na rozhraní dvou věkově a tím i výškově rozdílných částí mladých porostů (zpravidla v listnatých porostech). Jejím účelem je odstranit toto ostré rozhraní. Uskutečňuje se snížením počtu netvárných a rozpínavých okrajových stromů starší porostní skupiny ve prospěch tvárných podúrovňových stromů. V mladší porostní skupině se podporují, popř. vysazují rychleji rostoucí dřeviny, může se také podporovat výškový přírůst stromů podněcovacím oklestem.
 Interval/mezi dvěma zásahy/ a intenzita /síla, vydatnost/ zásahu – ovlivněny dřevinou a rychlostí růstu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29459
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse