Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Petrochemie - maturitní otázka

Petrochemie - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka uvádí téma petrochemie. Velmi stručně popisuje nejen ropu a její krakování, ale také zemní plyn a uhlí. Informuje o produktech z něj, i karbonizaci černého uhlí.

Obsah

1.
Ropa
1.1.
Frakční destilací ropy se získávají tyto trakce
2.
Zemní plyn
3.
Uhlí
3.1.
Jeho produkty jsou
3.2.
Karbonizace černého uhlí

Úryvek

"Zemní plyn
Hlavní složkou zemního plynu je methan (70 – 90 %). Dále obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, butan) a jiné látky (sulfan H2S, CO2). Nejrozsáhlejší využití má jako palivo. Výhodou je, že při spalování a hoření nevzniká popel ani saze a v porovnání s uhlím nevytváří tolik škodlivých plynných produktů. Jako chemická surovina se využívá k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl), acetylenu a syntézního plynu.

Uhlí
je to hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až stovek miliónů let složitými procesy z odumřelých rostlin. Jeho podstatou složku tvoří vázaný uhlík a některé další vázané prvky (vodík, kyslík, dusík a síra). Kvalita uhlí jako paliva závisí na obsahu uhlíku. Černé uhlí obsahuje 75 – 95 % uhlíku, hnědé uhlí 60 – 70 % uhlíku. Uhlík se však nevyužívá jen jako palivo, ale daleko výhodnější je jeho zpracování jako suroviny v chemickém průmyslu.
Uhlí se zpracovává karbonizací. Karbonizace probíhá při zahřívání černého uhlí na teplotu kolem 900 stupňů Celsia za nepřístupu vzduchu. Průmyslově se vyrábí v koksovnách a plynárnách.

Jeho produkty jsou:
- plyn (koksárenský plyn nebo svítiplyn), který obsahuje H2 a jedovatý CO
- černouhelný dehet obsahuje několik set organických sloučenin. Získává se z něj např. benzen a naftalen (trakční destilací)
- koks – obsahuje téměř čistý uhlík. Používá se při výrobě železa ve vysoké peci a jako palivo.

Karbonizace černého uhlí – schéma
Černé uhlí
- plyn – H2S, CH4, CO, NH3
- kapalina – černouhelný dehet
• benzen a deriváty
• naftalen
• fenoly
• antracen
• asfalt (tér)
- pevná látka – koks"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3904f8b47a1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Petrochemie_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse