Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Platební a zúčtovací styk - výpisky ze skript OPF SLU

Platební a zúčtovací styk - výpisky ze skript OPF SLU

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Finance

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tyto výpisky ze skript jsou určeny zejména studentům Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, ale mohou pomoci i ostatním studentům v pohledu do předmětu Platební a zúčtovací styk. Jsou zde zahrnuta nejdůležitější fakta, která jsou nezbytná pro studium tohoto předmětu.

Obsah

1.
Kapitola = Obchodní operace
a) Obchodní metoda
b) Výhradní prodej
c) Zastupitelská činnost
d) Komisionářská smlouva
e) Mandátní smlouva
f) Kupní smlouva
2.Kapitola - Platební a dodací podmínky
a) Platební podmínka
b) Druhy platebních podmínek
c) Dodací podmínka v kupní smlouvě
d) Celní řízení v ČR
e) Obchodní dokumenty
3.Kapitola - Alternativní formy vstupu podniku na zahraniční trh
4.Kapitola – Rizika obchodních operací, jejich řešení a následky
a) Rizika obchodních operací
b) Pojištění
c) Reklamace
d) Řešení sporů
5.Kapitola – Členění platebního styku, jeho organizace a nástroje
a) Platební styk
6.Kapitola – Právní rámec platebního a zúčtovacího styku v České republice
a) Právní úprava platebního styku
b) Další zákony, řešící problematiku platebního styku
c) Prováděcí předpisy
d) Harmonizace práva ČR s právem EU
7.Kapitola – Organizace platebního styku v ČR
a) Oběh hotovosti a ČNB
8.Kapitola – Platební karty
a) Historie
b) Členění karet dle způsobu účtování
c) Členění karet dle teritoria použití
d) Ochrana platebních karet
9.Kapitola – Elektronické bankovnictví
a) Elektronické samoobslužné bankovnictví
b) Fyzické předávání dat
c) GSM banking
d) Phone banking
e) Home banking
f) Internet banking
g) Elektronické peníze
10.
Kapitola - Dokumentární platby
a) Dokumentární inkaso
11.
Kapitola – Směnky a šeky
a) Směnka
12.
Kapitola - Vybrané zajišťovací a finanční operace
a) Bankovní záruka
b) Pro každou obchodní operaci je zapotřebí mít dostatek finančních prostředků

Úryvek

"6.kapitola – Právní rámec platebního a zúčtovacího styku v České republice

Platební styk v ČR je v současné době na úrovni zcela odpovídající požadavkům kladeným na tuto činnost v členské zemi EU.

Právní úprava platebního styku

V nejobecnější podobě je oblast platebního styku upravena v jedné ze základních norem – Obchodním zákoníku č. 531/91 Sb. Následující přehled uvádí jednotlivé paragrafy tohoto zákona, které upravují obecně používání základních nástrojů platebního styku :
- par.682-691 – smlouva o otevření akreditivu
- par.692-699 – smlouva o inkasu
- par.700-707 – smlouva o bankovním uložení věci
- par.708-715 – smlouva o běžném účtu
- par.716-719a – smlouva o vkladovém účtu
- par.720-724 – cestovní šek

Další kategorií právních norem, které upravují platební styk, nebo se jej v podstatné míře dotýkají jsou :
- Zákon č.124/2002 Sb. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
- Zákon č.21/1992 Sb. o bankách
- Zákon č.6/1993 Sb. o České národní bance
- Zákon č.229/2002 Sb. o finančním arbitrovi

Zákon o bankách se dotýká platebního styku ve 4 paragrafech :
- par.1 – definuje pojem banka a její činnosti
- par.2 – řešena problematika elektronických peněžních prostředků a jejich vydávání – vydávat tyto pouze s licencí ČNB
- par. 20 b) – řeší problém provozování platebních systémů pro vnitrostátní platební styk
- par. 20 c) – stanoví pravidla opravného účtování – zavádí praxi inkasa z účtu neoprávněného příjemce peněžních prostředků, pokud byla chyba způsobena z viny banky

Zákon o ČNB
Základní úkoly v oblasti platebního styku jsou dány par.2, který mimo jiné uvádí :
„V souladu se svým hlavním cílem ČNB :
b) vydává bankovky a mince
c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji
e) převádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů“

Zákon o platebním styku č.124/2002 Sb.
= doplňuje oblasti platebního styku v jiných normách neřešené a harmonizuje náš právní řád s právním řádem EU. Má tři základní části :
- převody peněžních prostředků na území ČR v české měně a provádění přeshraničních převodů
- vydávání a užívání elektronických platebních prostředků
- vznik a provozování platebních systémů v jakékoliv měně a práva a povinnosti jejich účastníků

V první části zákon o platebním styku implementuje směrnici o přeshraničních převodech.
Je zde stanoven obsah následujících pojmů a jsou zde mimo jiné upraveny následující okruhy problémů :
- převod
- příkaz k převodu
- den účinnosti příkazu k převodu
- podmínky účinnosti příkazu k převodu
- informační povinnost převádějící instituce
- lhůty provádění převodů
- úrok z prodlení
- zákaz provádění srážek z částky převodu
- povinnosti v případě neúspěšného převodu
- řešení sporů, nepředvídatelné překážky

Druhá část zákona řeší problematiku elektronických platebních prostředků. Ty jsou definovány ve dvou podmnožinách :
- prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě
- elektronický peněžní prostředek – elektronické peníze

Zákon dále obsahuje některá ustanovení, která napomáhají spotřebitelům. Nově řeší užití elektronického platebního prostředku na dálku – tzv.elektronické peníze. Současně řeší otázku licencování vydávání elektronických peněžních prostředků a podmínky pro jejich vydávání.

Třetí část zákona řeší vznik a provozování platebních systémů v jakékoliv měně a práva a povinnosti jejich účastníků. Definuje možnosti vzniku platebního systému.

Klíčovým momentem, převzatým z práva EU je zajištění neodvolatelnosti již zadaného příkazu ke zúčtování v systému.

Poslední, ale velmi důležitá ustanovení zákona řeší otázku udělení licence, problematiku dohledu nad činností provozovatele platebního systému a možnost zániku nebo odnětí licence.

Zákon, který velmi úzce navazuje na zákon o platebním styku je Zákon č.229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, který řeší možnost ochrany spotřebitelů proti chybám bank a možsnost mimosoudního řešení těchto sporů. Zavádí v našem právním řádu zcela novou instituci, kterým je finanční arbitr. Je to osoba, která je do své funkce volena spolu se svým zástupcem Poslaneckou sněmovnou, její činnost zajišťuje Česká národní banka.

Výhodou řízení před finančním arbitrem je jeho rychlost a také to, že řízení není zpoplatněno.

Další zákony, řešící problematiku platebního styku

- Zákon 61/1996 Sb. (boj proti praní špinavých peněz)
- Zákon č.219/1995 Sb. devizový zákon
- Zákon č.191/1950 Sb. směnečný a šekový
- Zákon č.254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
- Trestní zákon č.140/1961 Sb. – oddíl 3. – trestné činy proti měně a trestné činy daňové

Zákon o praní špinavých peněz řeší primárně problematiku zabránění praní špinavých peněz, v oblasti platebního styku stanoví omezení, která mají zamezit legalizaci výnosů z nezákonné činnosti.

Devizový zákon se dotýká problematiky platebního a zúčtovacího styku v několika málo paragrafech. Vesměs se dotýkají zahraničního platebního styku nebo směnárenské činnosti, tedy těch oblastí, kde se platební styk prolíná s činností vyžadující licence či povolení ČNB k výkonu některých činností.

Směnečný a šekový zákon řeší problematiku používání šeků a směnek.

Zákon o omezení plateb v hotovosti má za cíl zabránit daňovým únikům z plateb v tzv. šedé ekonomice. Stanoví povinnost platit částky o ekvivalentu 15.000EUR a vyšší bezhotovostně

Trestní zákon řeší problematiku padělání a pozměňování peněz, výrobu a držení padělatelského náčiní a ohrožování oběhu tuzemských peněz.

Prováděcí předpisy

Každý zákon je následován v legislativním procesu prováděcími předpisy, nejčastěji vyhláškami. K hlavním prováděcím předpisům patří níže uvedené normy :

- vyhláška č.36/1994 Sb. – stanoví podmínky, za nichž je možné reprodukovat bankovky a mince
- vyhláška č.37/1994 Sb. – řeší příjem peněz
- vyhláška č.183/2002 Sb. – upravuje uskutečňování úhrad do a ze zahraničí
- Všeobecné obchodní podmínky, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech
- Vyhláška č.62/2004 Sb. – upravuje způsob provádění platebního styku, zúčtování na účtech u bank a technické postupy při opravném zúčtování
- Vyhláška č.547/2002 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu o platebním styku
- Vyhláška č.548/2002 Sb. – stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech
- Úřední sdělení ČNB z 4.12.2002 – o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků
- Vyhláška 514/2002 Sb. – určuje podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavení platební bilance ČR
- Vyhláška 547/2002 Sb. – náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků
- Vyhláška 548/2002 Sb. – podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
- Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků"

Poznámka

Velmi podrobně zpracované. Práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse