Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Počátky výchovy

Počátky výchovy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na počátky výchovy. Rozebírá výchovu ve starověkých společnostech, v Římě, v období křesťanství a ve středověku.

Obsah

1.
Počátky výchovy – výchova v prvobytně pospolné společnosti
2.
Výchova ve starověkých společnostech
3.
Římská výchova (8. st. př. n. l.)
4.
Křesťanství
5.
Výchova ve středověku ( – 1 století)

Úryvek

"Athény
Objevuje se zde odlišný systém výchovy než ve Spartě. Athéňané byli spíše obchodníci než válečníci, Athény byly střediskem námořního obchodu. Většina obyvatelstva byli svobodní občané. Zdůrazňovala se zde rodinná výchova, probíhal rozmach vědy, umění, školství. Hlavní myšlenkou byla kalokaghatia→ člověk je krásný a dobrý nejen zvenčí, ale i uvnitř. Je to harmonický rozvoj člověka, rozvoj tělesných a duševních vlastností.

Výchova:
o do 7 roku chlapci vychováváni doma, poté v soukromých školách se státním dozorem
o 7 - 14 let - dívky doma – domácí práce, zpěv, tanec
o chlapci – vedeni otrokem paidagogem – učili se číst, psát, počítat, hudbě, zpěvu, přednesu veršů, existovaly palaistry – zápasnické školy, kde se učil běh, zápas, vrh kopím, diskem
o 14 – 18 let – gymnasion – učili se filosofii, politiku
o 18 - 20 let – vojenská výchova
o od 20 let – plnoprávný občan

Řečtí filosofové
• Demokritos
• Sofisté (sofos - moudrý) - byli to učitelé moudrosti, učili v soukromých školách a za úplatu i ve vysokých vrstvách společnosti. Studijní obory - gramatika, rétorika a dialektika → umění vést rozhovor (3 studijní obory), důraz na přírod. vědy
• Sokrates – učitel Platóna, chodil mezi lid, kterému dával otázky – vedlo to k přemýšlení lidí, velká pozornost věnována mravnosti. Výroky: „Poznej sama sebe “, „Vím, že nic nevím“.Nejvyšší mravní ctností je moudrost, která se v činech projevuje
jako statečnost a v citech jako uměřenost. Výchova má usilovat o rozvoj mravní stránky, o sebezdokonalování a o hledání pravdy. Používal dialogické metody, vedl
žáky k tomu, aby vlastním rozumem hledali řešení problémů.
• Platón - vedl filozofické besedy v aténském gymnáziu Akademia, které založil, napsal dílo Ústava a zákony, kde popisuje školskou organizaci. Velký důraz kladl na výchovu, tvrdil, že je jedna z prostředků nutných k upevnění řádu
 duše má tři části – rozumovou, citovou, volní
 opovrhuje fyzickou prací
 poprvé vystoupil s myšlenkou veřejné předškolní výchovy
 výchova – do 3 let doma, 3 -7 let výchova v chrámech – hry, pohádky, zpěv, tance
 lidi rozdělil do tří vrstev, otroci byli bez výchovy a bez práv:
1) filozofové - řídí společnost, mají nejvyšší vzdělání (30 – 35 let)
2) bojovníci – chrání stát, majetek, vzdělání do 25 let – aritmetika, geometrie, astronomie,
3) řemeslníci a zemědělci – nejnižší vrstva, produkce potravin,
studium od 7 – 15 let ve státních školách
• Aristoteles (384-322)
Žák Platona, v Aténách založil gymnasium Lykeion. Kriticky přehodnotil Platonovu filosofii. Podle Aristotela je každý předmět tvořen látkou a formou, forma je látkou materializována. Také tělo a duši chápe jako látku a formu jednotného celku. Na duši
rozlišuje Aristoteles 3 složky: duši vegetativní- řídí obecné procesy života – výměna
látek a rozmnožování, duši senzitivní- umožňuje základní funkce celé živočišné říše-
cítění a chtění a duši rozumovou, danou pouze člověku, jako nástroj poznávání a
myšlení. Třem složkám duše odpovídají 3 základní složky výchovy: výchova tělesná,
mravní a rozumová. Usiluje o integrovanou výchovu, je zapotřebí harmonicky spojit
všechny 3 základní výchovné složky. Konečným cílem výchovy je rozumový rozvoj
formování morálního profilu. Výchova má být státní, z veřejné výchovy vylučuje
dívky."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5412929ae6d5b.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Pocatky_vychovy.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse