Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podíl zahraničních investic jako prorůstový faktor v transformující se ekonomice

Podíl zahraničních investic jako prorůstový faktor v transformující se ekonomice


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato přednáška se věnuje klasifikaci podílu zahraničního investora a efektům zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku. Zahraniční investice jsou rozlišeny na investice na zelené louce, investice do stávajících provozních kapacit, akvizice a fúze a společné podniky. Efekty na hostitelskou ekonomiku jsou nazírány z hlediska času, ekonomické úrovně, způsobu vlivu, vlivu na konkurenceschopnost ekonomiky a efekty podle úrovně agregace. Zde naleznete předchozí část výpisků z přednášek ze zahraničního obchodu Kurzová politika ČR v souvislosti se ZO a zde následující Obchodní politika.

Obsah

1.
Klasifikace zahraničních investic
1.1
Formy
1.2
Determinanty
2.
Efekty zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku
2.1
Časové hledisko
2.2
Hledisko ekonomické úrovně
2.3
Hledisko způsobu vlivu
2.4
Hledisko vlivu na konkurenceschopnost ekonomiky
2.5
Podle úrovně agregace

Úryvek


1.2.1 Efekty z hlediska ČASOVÉHO
- počáteční fáze
- nejednoznačný vliv na hosp. růst
- možné prohloubení deficitu ZO
- možné zvýšení nezam. v důsledku restrukturalizace
- delší čas. horizont
- vyšší tempo hosp. růstu
- růst exportní výkonnosti a zlepšení bilance ZO v případě exportně orientovaných PZI
- zvýšení repatriace zisků ze zahraničí

1.2.2 Efekty z hlediska EKONOMICKÉ ÚROVNĚ
- efekty mikroekonomické
- vliv na ziskovost, výnosnost a nákladovost podniku (i na strukturu nákladů a výnosů)
- vliv na výkonnost (produktivitu, tržby, přidanou hodnotu)
- vliv na investiční aktivitu
- vliv na fin. stabilitu (likviditu, strukturu zdrojů financování z hlediska objemu i kvality)
- efekty makroekonomické
- vliv na HDP, ek. růst (inv. poptávku, Ex a Im SaS)
- vliv na vnější rovnováhu (odraz v plateb. bil.–v rámci fin. i běž. účtu: ve výkon. bil. a v bilanci výnosů; dopad na úroveň měn. kurzu)
- vliv na ostatní národohosp. charakteristiky: , nezam. VF

1.2.3 Efekty z hlediska ZPŮSOBU VLIVU
- efekty přímé
- efekty nepřímé – přelévací, spillovers, vznik pozitivních externalit

1.2.4 Efekty z hlediska VLIVU NA KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY
- efekty pozitivní
- efekty negativní

1.2.5 Efekty podle ÚROVNĚ AGREGACE
- efekty celkové
- efekty dílčí"

Poznámka

Přednášky ze zahraničního obchodu 5/7.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0037.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zahranicni_investice.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse