Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání

Podnikání


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka, která se zabývá podstatou podnikání a představuje nejčastější formy podnikání od živností až po akciovou společnost.

Obsah

1.
Znaky podnikání
2.
Podnikatelský záměr
3.
Živnost
4.
Druhy živností
5.
Obchodní korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.)
6.
Družsto
7.
Zakladatelský rozpočet

Úryvek

"Znaky podnikání:
- soustavná činnost
- prováděná samostatně podnikatelem
- vlastním jménem
- na vlastní odpovědnost
- za účelem dosažení zisku
Aby se jednalo o podnikání, musí být splněny všechny znaky současně!!!

Podnikatel
- může být:
 fyzická osoba (= člověk) - např. živnostník Josef Novák
 právnická osoba (= uměle vytvořený subjekt) - např. Západní stavební a.s., která podnik zakládá, provozuje jeho činnost za účelem dosažení zisku a nese při tom podnikatelské riziko

Obchodní firma („firma“)
= název, pod kterým:
- je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti

- firmou fyzické osoby musí být její jméno a příjmení (Jiří Houska)
- firma fyzické osoby může obsahovat:
 osobní dodatek - Jiří Houska, syn
 věcný dodatek - Jiří Houska, pekařství
- firmou právnické osoby je název a dodatek, který určuje právní formu
 název může být odvozený od předmětu podnikání - BYTOSTAV, s. r. o.
 nebo může být fantazijní - ABC, a. s.
- firmou nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele (= musí být odlišná)
- podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je-li FO, činí právní úkony pod svým jménem a příjmení

Podnikatelský záměr
1. nápad
- vlastní (např. Hudy Sport)
- odvozený od nápadů jiných
- odvozený od našich schopností
2. průzkum trhu
- je nutné zjistit, zda o produkt bude zájem (formou porovnání, nebo anket apod.)
3. plán realizace
- co a kolik bude podnik nabízet
- podnikat sám nebo se společníky? -> výběr vhodné právní formy podnikání
- vyčíslení potřeby výrobních faktorů
4. zakladatelský rozpočet
- očekávané náklady, výnosy, zisk
- potřebné peníze na zahájení podnikání
5. posouzení reálnosti
- bude dostatečná poptávka?
- je odhadovaný zisk dostatečný pro zahájení podnikání?
- získám peníze pro podnikatelský záměr?
6. založení podniku, vklad majetku do podniku, registrační povinnosti (k placení daní, odvádění pojistného, …)

Každý podnikatel nese podnikatelské riziko!

Právní formy podnikání

Živnost
= podnik jednotlivce
= soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
- živností není každá podnikatelská činnost
- z působnosti živnostenského zákona jsou vyloučeny:
a) činnosti při výkonu povolání advokátů, notářů. Lékárníků, lékařů, auditorů, …
b) činnost bank, pojišťoven, …
c) zemědělství, provozování rozhlasového a televizního vysílání

Vytvoření živnosti
Právní náležitosti při vytvoření živnosti upravuje zákon o živnostenském podnikání. Zakladatel živnosti musí splňovat:
1. všeobecné podmínky provozování živnosti
- tyto podmínky jsou absolutní a jejich splnění je vyžadováno u všech druhů živností
a) dosažení věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům (= vlastním jednáním nabývat práv a zavazovat se k povinnostem) - duševní zdraví
c) bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)
2. zvláštní podmínky provozování živnosti
- tyto podmínky jsou relativní a jejich splnění je vyžadováno jen u některých druhů živností
a) odborná způsobilost (dokládá se výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, doklad o vykonání praxe)
b) jiná způsobilost (např. spolehlivost = taxikářem nemůže být řidič, který spáchal 3 a více dopravních přestupků)

- zvláštní podmínky se liší u jednotlivých druhů živností - nejnáročnější požadavky se kladou na podnikatele provozující koncesované živnosti, nejsnadněji lze získat oprávnění k provozování volné živnosti (zvláštní podmínky pro ně nejsou stanoveny)
- jestliže podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky, musí je splňovat odpovědný zástupce
- u PO musí podmínky provozování živnosti splňovat člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5355990f32efb.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse