Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Podniková ekonomie - otázky k SZZk

Podniková ekonomie - otázky k SZZk

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je otázkami ke státnicím z podnikové ekonomie. Vystihuje podstatu podniku a jeho okolí, všímá si finančního řízení podniku, cenných papírů, zisku podniku, jeho postavení v národním hospodářství. Rozebírá problematiku pracovního kapitálu, hospodaření podniku, podnikové činnosti a jejich efektivitu. Sleduje otázku odbytu. Předkládá témata dluhového financování, rizik, rozborové činnosti, tržní hodnoty podniku. Zaobírá se benchmarkingem a konkurenční okolí podniku, uvádí finanční a srovnávací analýzy. Věnuje se strategickému, taktickému a operativnímu řízení, majetkové a kapitálové výstavbě podniku, struktuře majetku, vlastnímu a cizímu kapitálu. Neopomíjí ani mezinárodní obchod a investiční rozhodování podniku.

Obsah

1.
Podstata podniku, charakteristika jeho okolí
1.1.
Podnik a jeho znaky
1.2.
Právní úprava podnikání
1.3.
Okolí podniku (geografické, sociální, politické, právní, ekonomické, ekologické, technologické, etnické, kulturně historické)
1.4.
Mezinárodní obchod
1.4.1.
Výhody a nevýhody mezinárodního obchodu (zákon komparativní výhody)
2.
Finanční řízení podniku
2.1.
Hlavní úkoly
2.2.
Faktory financování a finančního řízení (faktor času a rizika)
2.3.
Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování
2.4.
Finanční rozhodování, jeho fáze
2.5.
Druhy financování podniku
2.5.1.
Financování podle kapitálu
2.5.2.
Financování podle pravidelnosti
2.6.
Způsoby financování podniku
2.7.
Termínované půjčky, hypotéční úvěr
3.
Cena cenných papírů
3.1.
Cenné papíry podle podoby, formy, dlužníka, emise a druhu kapitálové potřeby
3.2.
Akcie a její druhy
3.3.
Podílové listy
3.4.
Obligace
3.5.
Oceňování cenných papírů s fixními výnosy
3.5.1.
Oceňování obligací, měření výnosu obligací
3.5.2.
Dividendové diskontní modely
3.5.3.
Cena prioritních akcií
3.5.4.
Oceňování kmenových akcií
4.
Rozdělování zisku podniku, dividendová politika
4.1.
Hospodářský výsledek
4.1.1.
Zisk
4.2.
Analýza bodu zvratu
4.3.
Efektivnost
4.4.
Dividendová politika
5.
Podnik a jeho postavení v národním hospodářství
5.1.
Podnik a jeho znaky (stejné jako bod 1.1.)
5.2.
Právní úprava podnikání (stejné jako bod 1.2.)
5.3.
Národní hospodářství a jeho struktura
5.3.1.
Národohospodářské veličiny (HDP, inflace, nezaměstnanost, hospodářské vztahy se zahraničním)
5.4.
Finanční plánování
5.4.1.
Finanční plán (dlouhodobý, krátkodobý)
5.5.
Podnik a jeho postavení v národním hospodářství
5.5.1.
Podnik a jeho členění z hlediska předmětu činnosti, podle velikosti, formy vlastnictví a její právní úpravy
5.5.2.
Činnosti související se založením podniku (ekonomické, sociální, právní aspekty)
5.5.3.
Efektivnost podniku
6.
Řízení pracovního kapitálu v podniku
6.1.
Určení potřebné výše oběžných aktiv
6.1.1.
Obratový cyklus peněz
6.1.2.
Složky oběžných aktiv
6.2.
Čistý pracovní kapitál
6.2.1.
Základní rovnice pro výpočet čistého pracovního kapitálu
6.2.2.
Kritika pracovního kapitálu
6.2.3.
Optimální výše čistého pracovního kapitálu
7.
Hospodaření podniku
7.1.
Náklady a jejich členění
7.1.1.
Cena
7.2.
Výnosy
7.2.1.
Zisk (účetní, daňový, ekonomický)
7.3.
Analýza bodu zvratu (stejné jako bod 4.2.)
7.4.
Efektivnost (stejné jako bod 4.3.)
7.5.
Výnosy
8.
Druhy podnikových činností a jejich efektivnost
8.1.
Podnikové funkce výrobních podniků
8.1.1.
Prodejní funkce
8.1.2.
Výrobní funkce
8.1.3.
Zásobovací funkce
8.1.4.
Personální funkce
8.1.5.
Investiční, finanční a vědeckotechnická funkce
8.1.6.
Správa
8.1.7.
Efektivnost podnikových činností
8.2.
Rentabilita
9.
Hospodaření podniku, podnikové cíle
9.1.
Náklady a jejich členění (stejné jako bod 7.1.)
9.1.1.
Cena (stejné jako bod 7.1.1.)
9.2.
Výnosy (stejné jako bod 7.2.)
9.2.1.
Zisk (účetní, daňový, ekonomický) (stejné jako bod 7.2.1.)
9.3.
Analýza bodu zvratu (stejné jako bod 4.2.)
9.4.
Podnikové cíle
9.4.1.
Primární cíl podniku
9.4.2.
Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku
9.4.3.
Ukazatel tržní přidané hodnoty (MVA)
9.4.4.
Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA)
9.4.5.
Klasifikace členění cílů (dle významu, dle velikosti, času, dle vztahů mezi cíli, obsahů cílů)
10.
Odbytová činnost, obchodní plán podniku, marketingové techniky
10.1.
Odbytová činnost
10.1.1.
Marketingové činnosti
10.1.2.
Plánování odbytu
10.1.3.
Operativní odbytové činnosti
10.1.4.
Skladování hotových výrobků
10.1.5.
Expedice, fakturace
10.1.6.
Zajišťování obchodně technických služeb
10.1.7.
Evidence a hodnocení odbytu
10.2.
Velkoobchod
10.3.
Maloobchod
10.4.
Marketingové techniky
10.4.1.
Základní role marketingu
10.4.2.
Základní podnikatelské přístupy (koncepce) v oblasti marketingu
10.4.3.
Porovnání marketingové a prodejní koncepce
10.4.4.
Marketingová koncepce
10.4.5.
Druhy marektingových nástrojů
10.4.6.
Cílový trh
10.5.
Prodej
10.6.
Obchodní plán
10.7.
Marketingový mix a jeho aplikace
10.7.1.
4P marketingu
10.8.
Životní cyklus výrobku
11.
Dluhové financování podniku
11.1.
Finanční řízení podniku (stejné jako bod 2.)
11.1.1.
Hlavní úkoly (stejné jako bod 2.1.)
11.1.2.
Faktory financování a finančního řízení (faktor času a rizika) (stejné jako bod 2.2.)
11.1.3.
Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování (stejné jako bod 2.3.)
11.1.4.
Finanční rozhodování, jeho fáze (stejné jako bod 2.4.)
11.1.5.
Druhy financování podniku (stejné jako bod 2.5.)
11.2.
Akcie
11.3.
Obligace
11.4.
Dlouhodobé dluhy
11.5.
Střednědobé úvěry
11.6.
Leasing
11.6.1.
Výhody leasingu pro nájemce
11.6.2.
Nevýhody leasingu
11.7.
Mezaninové financování
11.8.
Dotační a podpůrné programy
12.
Rizika v podniku a jejich řízení, náklady kapitálu
12.1.
Podnikatelské riziko, dělení rizika a postoj k němu
12.2.
Riziková politika a ochrana proti riziku
12.3.
Konkrétní způsoby ochrany proti nepříznivým důsledkům rizika
12.4.
Analýza rizika investičního projektu
12.5.
Vztah rizika a nejistoty
12.6.
Úvěrové riziko
12.6.1.
Úrokové riziko, měnové riziko
12.7.
Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti)
12.7.1.
Náklady na použitý kapitál
13.
Rozborová činnost – podstata, vymezení
13.1.
Podstata
13.2.
Metody rozboru
13.2.1.
Deskriptivní model
13.2.2.
Normativní, heuristické a prediktivní modely
13.2.3.
Další dělení modelů
13.2.4.
Předpoklady ekonomického modelu
13.3.
Rozborová činnost – faktory a soustava ukazatelů
13.3.1.
Soustavy ukazatelů (paralelní ukazatelové soustavy, pyramidové ukazatelové soustavy)
14.
Tržní hodnota podniku
14.1.
Ukazatelé tržní hodnoty
14.1.1.
Druhy cen při oceňování majetku
15.
Benchmarking, konkurenční okolí podniku, srovnávací analýzy
15.1.
Smysl a základní kroky benchmarkingu
15.2.
Srovnání pomocí SWOT analýzy
15.3.
SPIDER analýza – pavučinový graf
15.3.
Mezipodnikové srovnání
16.
Finanční analýza, podstata, účel, vymezení základních přístupů k tvorbě ukazatelových soustav
16.1.
Zdroje pro finanční analýzu
16.2.
Techniky používané ve finanční analýze
16.3.
Postup finanční analýzy
16.4.
Finanční plánování
17.
Způsoby financování podniku
17.1.
Finanční řízení podniku
17.1.1.
Hlavní úkoly (stejné jako bod 2.1.)
17.1.2.
Faktory financování a finančního řízení (faktor času a rizika) (stejné jako bod 2.2.)
17.1.3.
Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování (stejné jako bod 2.3.)
17.1.4.
Finanční rozhodování, jeho fáze (stejné jako bod 2.4.)
17.1.5.
Druhy financování podniku (stejné jako bod 2.5.)
17.2.
Běžné (krátkodobé) financování
17.2.1.
Řízení pracovního kapitálu
17.2.2.
Obratový cyklus peněz
17.3.
Způsob financování oběžných aktiv
17.3.1.
Čistý pracovní kapitál
17.4.
Cash flow, zjišťování cash flow
17.5.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku, finanční analýza
17.5.1.
Zdroje pro finanční analýzu
17.5.2.
Techniky používané ve finanční analýze (stejné jako bod 16.2.)
17.5.3.
Postup finanční analýzy (stejné jako bod 16.3.)
17.5.4.
Finanční plánování (stejné jako bod 16.4.)
18.
Podnikové řízení, strategická, taktická a operativní úroveň řízení
18.1.
Fáze v řízení podniku
18.2.
Strategické řízení
18.2.1.
Proces a poslání strategického řízení
18.2.2.
Strategická situační analýza (matice TOWS, analýza odvětví a generické konkurenční strategie)
18.3.
Taktické řízení
18.4.
Operativní řízení
18.5.
Podnikové řízení - jeho obsah a fáze
18.5.1.
Nositelé řídicích rozhodnutí
18.5.2.
Strategické řízení
18.5.3.
Proces strategického řízení (strategická analýza – SWOT analýza, formulace a implementace strategie, strategická kontrola)
18.5.4.
Strategické plánování
18.5.5.
Taktické řízení
18.5.6.
Operativní řízení
18.5.7.
Plánování
18.5.8.
Podnikatelský plán a jeho obsah
19.
Majetková a kapitálová výstavba podniku, struktura majetku, vlastní a cizí kapitál
19.1.
Optimalizace struktury kapitálu
19.1.1.
Faktory rozhodující o poměru mezi vlastním a cizím kapitálem (RVC, ROE, WACC)
19.2.
Ukazatelé hodnotící poměr a vztah mezi kapitálovou a majetkovou strukturou
19.2.1.
Bilanční pravidla
19.2.2.
Čistý pracovní kapitál
19.2.3.
Obratový cyklus peněz
19.3.
Kapitál podniku
19.3.1.
Vlastní a cizí kapitál
19.3.2.
Důvody pro použití cizího kapitálu
19.4.
Financování podniku, zdroje
19.5.
Finanční řízení podniku
19.5.1.
Krátkodobé finanční řízení
20.
Mezinárodní obchod - platební podmínky a způsob placení
20.1.
Základní způsoby plateb mezinárodního obchodu
20.1.1.
Dokumentární inkaso
20.1.2.
Dokumentární akreditiv (otevření, čerpání akreditivu)
20.2.
Alternativní způsoby plateb
20.2.1.
Factoring a jeho funkce
20.2.2.
Forfaiting
20.3.
Srovnání factoringu a forfaitingu
21.
Investiční rozhodování podniku, základní metody a jejich užití
21.1.
Investování
21.1.1.
Základní skupiny investic
21.2.
Rozhodování o investicích
21.3.
Realizace investičního projektu
21.4.
Zdroje financování investic (vlastní, cizí)
21.5.
Hodnocení efektivnosti investic
21.5.1.
Postup hodnocení investic
21.5.2.
Metody hodnocení investic
21.6.
Srovnání investičních variant
21.7.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
21.7.1.
Funkce účetnictví a uznávané účetní zásady
21.8.
Rozvaha (aktiva, pasiva)
21.9.
Výsledovka
21.10.
Cash flow
21.10.1.
Přímá a nepřímá metoda
21.10.2.
Využití a použití Cash flow
21.11.
Majetková struktura podniku
21.11.1.
Dlouhodobý majetek
21.11.2.
Oběžný majetek
21.12.
Optimální likvidita a struktura veškerého majetku
21.13.
Kapitálová struktura podniku
21.13.1.
Faktory ovlivňující velikost kapitálu podniku
21.14.
Vlastní kapitál
21.15.
Cizí kapitál
21.16.
Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem
21.17.
Oceňování majetku a podniku (oceňování hmotných aktiv, finančních investic, oběžného majetku, zásob, cizího a vlastního kapitálu a oceňování podniku jako celku)

Úryvek

"1. PODSTATA PODNIKU, CHARAKTERISTIKA JEHO OKOLÍ

Podnik
- subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost
- základní složka národního hospodářství
- zisková organizace, která vytváří a poskytuje služby určené pro trh za účelem dosažení zisku
- jedná svým jménem

znaky podniku:
- má právní subjektivitu (samostatnost)
- má hospodářskou (ekonomickou) samostatnost = sám hospodaří (ze svých výnosů hradí náklady a dosahuje zisku, samostatně rozhoduje o použití svých zdrojů a o přeměně činnosti)
- samostatně rozhoduje o vnitřním organizačním uspořádáním a způsobu řízení

Základním motivem podniku je snaha o dosažení zisku (přebytek výnosů nad náklady)
Zisk dociluje uspokojování potřeb zákazníka

Právní úprava podnikání
Podnik: soubor hmotných , nehmotných a osobních složek podnikání
- k podniku náleží věci, páva a jiné hodnoty náležící podnikateli, které slouží nebo mají sloužit k provozu podniku
- hybnou silou hospodářského rozvoje je podnikatel = schopnost řídit a být vůdčí osobností
podnikání = soustavná činnosti prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
podnikatel = FO nebo PO, která získala živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona (živnostenský list nebo koncesní listina)

Okolí podniku:
= vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku
okolí podniku je velmi silné, ale možnost podniku ho ovlivňovat okolí je omezená
geografické okolí:
- předurčuje logistiku podniku (řízení materiálních a výrobkových toků od zdroje k uživateli)
- přihlíží se k němu při volně lokalizace podniku

sociální okolí:
- podnik by měl zkoumat a zvažovat důsledky své činnosti na společnost
- většina zásadních podnikatelských rozhodnutí se stává jistým kompromisem mezi „čistou“ eko racionalitou a sociální odpovědností podniku
sociální tržní ekonomika se opírá o zabraňování kartelizace eko a vzniku přílišné příjmové a majetkové nerovnosti i o působení státní hospodářské politiky na vyrovnání konjunkturních výkyvů"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Obsahuje grafy, schémata a tabulky. Některá témata se v textu opakují. Objevuje se velké množství překlepů. Částečně čerpá z: http://www.vokac.cz/finInovaMsp_1.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11688
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse