Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podstata podniku a podnikání

Podstata podniku a podnikání


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se na teoretické úrovni zabývá podnikem a podnikáním. Charakterizuje, co je podnikání, kdo je podnikatelem, a co je podnik. Uvádí nejen cíle, znaky a funkce podniku, ale také jeho typologii, životnost a organizační strukturu. Práce se dále zabývá výrobními faktory v podniku, a jejich klasifikací. V závěr je věnován rizikovosti podnikání, vyjmenovává jednotlivá možná rizika.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikání
2.1.
Rysy podnikání
2.2.
Charakteristika podnikání
2.3.
Podnikatel
2.4.
Podnik
3.
Cíle podniku
4.
Funkce podniku
4.1.
Prodejní funkce
4.2.
Výrobní funkce
4.3.
Zásobovací funkce
4.4.
Personální funkce
4.5.
Finanční funkce
4.6.
Vědeckotechnická funkce
4.7.
Investiční funkce
4.8.
Správní funkce
5.
Znaky podniku
5.1.
Podnik je obklopen okolím
5.2.
Podnik se skládá z prvků
5.3.
Podnik má cílové chování
5.4.
Podnik má určitou strukturu
5.5.
Podnik musí být dynamický
5.6.
Podnik má sociální (společenský) charakter
5.7.
V podniku se neustále něco děje
6.
Typologie podniků
6.1
Podniky podle právní formy
6.1.1.
Podniky jednotlivce
6.1.2.
Obchodní společnosti
6.1.3.
Družstva
6.1.4.
Státní (veřejné) podniky
6.2.
Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví
6.3.
Podniky podle velikosti
6.4.
Podniky podle převládajícího výrobního faktoru
6.4.1.
Pracovně náročné podniky
6.4.2.
Investičně náročné podniky
6.4.3.
Materiálově náročné podniky
7.
Život podniku
7.1.
Fáze životního cyklu podniku
7.1.1.
Založení podniku
7.1.2.
Růst podniku
7.1.3.
Stabilizace podniku
7.1.4.
Krize podniku
7.1.5.
Zrušení a zánik podniku
8.
Organizační struktura podniku
8.1.
Co to je a jak vzniká
8.2.
Plochá a strmá organizační struktura
8.3.
Funkcionalizace a divizionalizace
8.4.
Uspořádání řídících vztahů
8.4.1.
Liniový systém
8.4.2.
Funkcionální systém
8.4.3.
Liniově štábní systém
8.5.
Faktory ovlivňující volbu organizační struktury
8.6.
Formální a neformální organizační struktura
9.
Výrobní faktory v podniku a jejich klasifikace
9.1.
Dispozitivní a elementární výrobní faktory
10.
Rizikovost podnikání
10.1.
Co je to riziko a jaké má stránky
10.2.
Řízení rizika a risk management
10.3.
Nejistota a riziko
10.4.
Riziko podnikatelského subjektu
10.5.
Druhy rizika
10.5.1.
Výrobní riziko
10.5.2.
Ekonomické riziko
10.5.3.
Obchodní riziko
10.5.4.
Informační riziko
10.5.5.
Sociální riziko
10.5.6.
Technické riziko
10.5.7.
Logistické riziko
11.
Závěr

Úryvek

"Z pohledu podnikatelského subjektu má pro analytické účely zásadní význam třídění rizik podle jejich věcného obsahu, tj. podle toho, jakých stránek fungování podnikatelského subjektu se týkají. Tyto stránky se mohou, ale nemusí ztotožňovat s určitými částmi (organizačními složkami) podniku a dají se vyjádřit pomocí tzv. podnikových funkcí. Soubor možných tříd věcné klasifikace nebývá ustáleně definován a často se upravuje podle situace podniku a jeho okolí. Jako východisko je možné uvést:
• rizika výrobní vyplývající z možnosti poruch ve výrobních postupech a zařízeních, vstupních materiálech, energiích a výrobcích
• rizika ekonomická založená na poruchách v tocích a přeměnách aktiv (majetku) a pasiv (kapitálu) podniku
• obchodní rizika spočívající v poruchách zejména prodeje výrobků a služeb, a také jejich nákupu
• informační rizika uvažující poruchy v informačních souborech a operacích
• sociální rizika týkající se anomálních situací života pracovních kolektivů i jednotlivých pracovníků
• technická rizika (případně vědeckotechnická) navazující na možnost poruch v inovační činnosti podniku
• logistická rizika předpokládající poruchy v dopravě, skladování, třídění, balení apod. materiálů, zboží, případně energií

Je zřejmé, že tento výčet nemusí mít v praxi smysl pro řízení jakéhokoli podnikatelského subjektu, a že některé druhy rizik (například výrobní u velkoobchodu) nebudou brány v úvahu. Charakteristika některých rizik se naopak může ukázat jako příliš široká, takže bude vhodné ji členit, jako například rizika ekonomická a rizika finanční (peněžní vztahy) nebo rizika technologická (výrobní postupy) a rizika výrobních zařízení (někdy označovaná jako technická) apod. Přesto se uvedené členění jako vhodný obecný základ osvědčuje.

ZÁVĚR
Podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tuto činnost provádí podnikatel za účelem uspokojování potřeb zákazníků výrobky a službami ke spokojenosti zákazníků s cílem maximalizace hodnoty podniku, resp. maximalizace bohatství vlastníků. Podnikatel je rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje.
Pokud má být podnikání úspěšné a zajišťovat dlouhodobou existenci podniku, je nezbytné v souladu s obecným cílem podnikání určit a zpřesňovat soustavu dílčích cílů.
Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. Snahu po zvyšování hodnoty majetku vlastníků podniku nelze oddělit od společenského poslání podniku.
Podnik je obklopen okolím, jehož vývoj na podnik výrazně působí nejen jako určité omezující podmínky, ale také jako příležitosti pro další rozvoj, jejichž včasné využití znamená konkurenční výhodu. Podnik ovšem také působí na své okolí.
Podnik má znaky, jejichž znalost přispívá k jeho správnému řízení. Funkce podniku představují skupiny jednotlivých činností.
Typologie podniků vytváří přehled o podnicích vymezováním jejich charakteristických znaků. Nejdůležitější hlediska klasifikace podniků jsou podle právní formy podnikání, podle sektorů a hospodářských odvětví, podle velikosti podniku, podle výrobního faktoru, jež v podniku převládá.
V tržní ekonomice v důsledku konkurenčního boje neustále vznikají nové podniky a jiné podniky zanikají. I podnik, jako je tomu v lidském životě, prochází za dobu své existence různými vývojovými fázemi. Životní cyklus podniku má následující fáze – založení, růst, stabilizace, krize, zrušení a zánik.
Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce nebo nemůže (vzhledem k velikosti podniku) řídit podnik sám, je nutné oddělit řízení od vlastnictví. Podmínkou pro oddělení řízení od vlastnictví podniku je jednání profesionálních manažerů v zájmu vlastníků. Organizační struktura vzniká v procesu organizování, je tedy jeho výsledkem. Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení.
Kombinace elementárních výrobních faktorů se neuskutečňuje jako živelný proces, ale je výsledkem řídící činnosti lidí. Pro fungování podniku je nezbytné, aby výrobní faktory byly v potřebném a účelném množství neustále k dispozici, aby byly v podniku vázány. Podnik usiluje o optimální vázanost kapitálu a o minimalizaci spotřeby výrobních faktorů.
Riziko je neoddělitelnou součástí podnikání, přičemž vzniká určité podnikatelské dilema. Podnik nemůže být dlouhodobě úspěšný, pokud není ochoten vzít na sebe určité riziko. Toto riziko však může na druhé straně být příčinou jeho podnikatelského neúspěchu."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje schémata.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: podfuck.net/dokumenty/stazeni_souboru/EP_podnikova_ekonomika_skripta.pdf?PHPSESSID=3205f0c36384f9a221d5aa0d87ebb159.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse