Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pohledávky

Pohledávky


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Práce pojednává o vysvětlení, co to jsou závazky a pohledávky, kde se nachází v účtovém rozvrhu. Dále obsahuje výčet a popsání jednotlivých položek, které může podnik díky uspořádání 3. účtové skupiny sledovat. Také obsahuje, co umožňuje sledovat 3. účtová třída. Členění pohledávek a závazků podle různých ukazatelů.
A nakonec rozebírá k čemu se vážou tuzemské pohledávky z čeho a jak vznikají.
Jaké mohou nastat kurzové rozdíly při úhradách faktur.
Co jsou to opravné položky a k čemu se používají a vytvářejí.
Vysvětlení pojmu inventarizace pohledávek a její využití.

Obsah

1.
Závazky (charakteristika)
2.
Pohledávky (charakteristika)
3.
Dělení pohledávek a závazků.
4.
Tuzemské pohledávky.
5.
Kurzové rozdíly.
6.
Opravné položky.
7.
Inventarizace pohledávek.

Úryvek

"Závazky
- rozvahově účty pasivní
- vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit (zaplatit ve formě peněžních prostředků), nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svým obchodním partnerům (věřitelům)


Pohledávky
- rozvahové účty aktivní
- nachází se ve skupině 31, 33, 35 a 37
- je to nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka
- účetní jednotka tedy vystupuje v roli věřitele
- typickým příkladem je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě, přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká


3. Účtová třída je uspořádána tak, aby umožnila podniku sledovat:
a) pohledávky z obchodních vztahů (31. účtová skupina) tj. hlavně dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli, směnky k inkasu, pohledávky za eskontované CP, poskytnuté zálohy dodavatelům

b) krátkodobé závazky z obchodních vztahů (3. účtová skup.) tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, směnky k úhradě, přijaté provozní zálohy

c) zúčtování se zaměstnanci (33. úč. Skup.) tj. zejména závazky z dosud nevyplacených mezd
(včetně soc, a zdrav, poj.)

d) zúčtování s finančním úřadem (34. úč. Skup.) daň u příjmů, DPH, dotace ( k úhradě nákladů, na pořízení dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.)

e) pohledávky a závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení ) 35. a 36.úč. sk.

f) ostatní pohledávky a závazky (37. a 38. úč. sk.) ….."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551d783848b00.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pohledavky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse