Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pojišťovny

PojišťovnyKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Nejprve se maturitní otázka zabývá základními pojmy v pojišťovnictví (např. pojistník, pojistitel, apod.), poté popisuje pojištění a podnikatelskou činnost pojišťoven a analyzuje druhy pojišťoven a druhy pojištění. Nakonec popisuje, jak by měla vypadat pojistná smlouva.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Pojištění
3.
Podnikatelská činnost pojišťoven
4.
Pojišťovny
5.
Druhy pojištění
6.
Pojistná smlouva

Úryvek

"Pojmy
- pojištěný = ten, na koho se pojištění vztahuje
- pojistník = FO nebo PO, která uzavírá s pojišťovnou pojistnou smlouvu (sjednává pojištění)
- oprávněná osoba (správně obmyšlený) = ten, komu v důsledku pojistné události vznikne nárok na pojistné plnění
 nejčastěji je jím pojištěný, může to být i někdo jiný - ten, koho pojištěný určil ve smlouvě
- pojistitel = PO oprávněná provozovat pojišťovací činnost (pojišťovna)
- pojistné = úplata za pojištění, platí ho pojistník pojistiteli
 čím vyšší riziko, tím vyšší pojistné
- pojistná částka = maximální částka, kterou pojistitel může vyplatit
 sjednává se ve smlouvě
- pojistná událost = nahodilá skutečnost (úraz, požár, …) se kterou je spojen vznik povinností pojistitele poskytovat pojistné plnění
- pojistné plnění = částka vyplacena pojistitelem oprávněným osobám při pojistné události
 pojistné plnění ≤ pojistná částka

Pojištění
1. komerční - provozují jej pojišťovny (většinou a.s.) za účelem dosahování zisku
2. nekomerční - organizuje jej stát za účelem ochrany občanů, není zaměřeno na dosahování zisku
 zdravotní a sociální pojištění

Podnikatelská činnost pojišťoven
1. pojišťovací činnost
- zprostředkování a sjednávání pojištění
- vyřizování pojistných událostí
- uskutečňování pojistného plnění
2. zajišťovací činnost
- využívá se v případě mimořádné vysoké škody, kdy část plnění převezme zajišťovna
- jedná se o pojištění pojišťovny
- často se uskutečňuje v mezinárodním měřítku
3. zábranná činnost
- směřuje k předcházení škod (= prevence)
- propagace, výchova, osvěta, diferenciace pojistného (využití bonusů)
4. poradenská činnost
- o druzích pojistného, o rozsahu pojištění
5. asistenční služby
- často jsou součástí pojištění


Pojišťovny
1. univerzální
- pojišťují všechny druhy rizik (např. Česká pojišťovna, Kooperativa, UNIQA)
2. specializované
- jsou zaměřeny na určitý druh pojištění, na pojišťování určitých rizik
 AVIVA, AMCICO, ING - pojištění osob
 Evropská cestovní pojišťovna - pojištění pro cesty a pobyt
 D.A.S. - pojištění právní ochrany (odměna advokátovi, soudní poplatky, …)
 Exportní garanční a pojišťovací společnost - pojištění exportních úvěrů

Česká asociace pojišťoven
= ČAP
- činnost zahájila k 1.1.1994
- je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, neprovádí ochotně pojišťovací činnost (neuzavírá pojistné smlouvy)
- členy jsou 30 pojišťoven
- poslání:
 zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy
 podporovat zájmy českého pojistného trhu vůči EU
 spolupracovat se zahraničními asociacemi a institucemi
 podporovat rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v ČR

Druhy pojištění
a) podle formy vzniku pojištění:
1. zákonné
 je povinné ze zákona
 pro všechny platí stejné podmínky (neuzavírá se pojistná smlouva!!!)
2. smluvní
 uzavírá se pojistná smlouva
I. povinné - příslušný právní předpis ukládá povinnost pojistit se a týká se takových oblastí, kde je zvýšené nebezpečí, že ohrozíme ostatní (např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla)
II. dobrovolné - závisí na rozhodnutí pojistníka, zda sjedná pojistnou smlouvu (úrazové pojištění, pojištění domácnosti, havarijní pojištění)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5358104d3ce83.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovny.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse