Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanostiKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce se podrobným způsobem věnuje různým aspektům politiky zaměstnanosti. Popisuje její význam a nástroj, zabývá se možnostmi hodnocení programů politiky zaměstnanosti a charakterizuje politiku zaměstnanosti v České republice a Evropské unii. Věnuje se rovněž problematice rekvalifikace, společensky účelných pracovních míst nebo veřejně prospěšných prací.

Obsah

1.
Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu
2.
Hodnocení politiky zaměstnanosti
2.1.
Systémový přístup k realizaci a hodnocení programů politiky zaměstnanosti
2.2.
Rizika při hodnocení úspěšnosti programů politiky zaměstnanosti
2.3.
Cíle a efekty programů politiky zaměstnanosti a možnosti jejich vyhodnocování
3.
Politika zaměstnanosti v EU
3.1.
Charakteristika trhu práce v Evropské unii a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století
3.2.
Proces utváření současné politiky zaměstnanosti Evropské unie
3.3.
Orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti Evropské unie. Evropská strategie pro plnou zaměstnanost a lepší pracovní místa pro všechny
4.
Politika zaměstnanosti v České republice
4.1.
Cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v České republice
4.2.
Právo na zaměstnání
4.3.
Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání
4.4.
Vymezení některých pojmů v oblasti realizace české politiky zaměstnanosti
4.5.
Národní plán zaměstnanosti ČR a jeho realizace
5.
Rekvalifikace jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
5.1.
Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
5.2.
Rekvalifikace zaměstnanců
5.3.
Formy rekvalifikace
5.4.
Náklady rekvalifikace
6.
Společensky účelná pracovní místa jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
7.
Veřejně prospěšné práce jako součást aktivní politiky zaměstnanosti v České republice

Úryvek

"1. PROCES ŘEŠENÍ NESOULADU MEZI NABÍDKOU PRÁCE A POPTÁVKOU PO PRÁCI NA TRHU PRÁCE A POSTAVENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V TOMTO PROCESU

Politika zaměstnanosti je součástí hospodářské politiky státu. Prostřednictvím makroekonomických regulátorů se snaží o dosažení rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. Je to soubor nástrojů, jejichž uplatnění motivuje zaměstnané, nezaměstnané a zaměstnavatele k jistému chování na trhu práce.

Pod pojmem hospodářská politika státu se obvykle rozumí souhrn ekonomických opatření zacílených buď plošně, na celou ekonomiku, nebo do jejích různých částí. Z těchto důvodů lze chápat politiku zaměstnanosti, hospodářskou politiku státu v oblasti trhu práce, ve dvou úrovních:
1) makroekonomické, kde politika zaměstnanosti je zaměřena např. na odstranění příčin nadměrné nezaměstnanosti a působí víceméně plošně, především na straně poptávky po práci. Programy tzv. makroekonomické politiky zaměstnanosti jsou závislé na celkovém systémovém zaměření hospodářské politiky, neboť se nejedná pouze o řešení nezaměstnanosti, ale o celý vějíř příčin vztahových problémů souvisejících především s ekonomickým růstem, platební bilancí a inflací. Plná zaměstnanost, stabilní ekonomický růst, cenová stabilita, vnější ekonomická rovnováha, charakterizovaná v delším časovém období vyrovnanou platební bilancí, tvoří většinou základní cíle současných hospodářských politik. Tyto cíle jsou ovšem konfliktní, takže často platí, že úspěch v jedné oblasti vede ke zhoršení v jiné oblasti (např. inflace a nezaměstnanost).
2) regionální, kde politika zaměstnanosti (někdy je nazývána politikou trhu práce) řeší důsledky existující nerovnováhy na trhu práce a zohledňuje regionální aspekty nezaměstnanosti. Tyto programy ovlivňují existující negativní důsledky fungování trhu práce. Do značné míry jsou zaměřeny na řešení konkrétních situací v konkrétních územích.

Výše uvedené dělení politiky zaměstnanosti je však pouze orientační, protože v realizační rovině se mnohá opatření mohou vzájemně překrývat, popřípadě doplňovat.

V praxi západních ekonomik byly v poválečném období realizovány v podstatě dvě varianty hospodářské politiky. V padesátých a šedesátých letech keynesiánská hospodářská politika a v sedmdesátých a osmdesátých letech neokonzervativní hospodářská politika. Oba typy hospodářské politiky využívají s různým akcentem vzájemné koordinace rozpočtové a monetární politiky, avšak teoretické základy a konkrétní opatření se liší, což se týká i pojetí a charakteru uplatňované politiky zaměstnanosti."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5146efa212985.zip (60 kB)
Nezabalený formát:
Politika_zamestnanosti.doc (294 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse