Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy řeči a jejího vývoje

Poruchy řeči a jejího vývojeKategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce se zabývá nejrůznějšími poruchami řeči a jejího vývoje. Popisuje projevy jednotlivých poruch, jejich příčiny, diagnostiku či možnosti nápravy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Poruchy vývoje řeči
3.
Poruchy jednotlivých složek mluvního projevu
4.
Poruchy hlasu
5.
Poruchy ozvučnosti
6.
Vývoj opožděný
7.
Diagnostika
8.
Příznaky dysfázie
9.
Prognóza
10.
Závěr

Úryvek

"Poruchy vývoje řeči
Poruchy vývoje řeči vznikají při nedostatečném nebo nevhodném působení činitelů vnitřních nebo vnějších. Tím se poškozuje vývoj řeči po stránce obsahové i formální (zvukové) různým způsobem a v rozličné míře. Z vývojových poruch řeči se nejčastěji vyskytuje vývoj omezený, opožděný a porušený. Tyto vývojové poruchy se projevují po stránce obsahové malou zásobou pojmů, popřípadě nesprávným chápáním a užíváním některých pojmů a nepřesným vyjadřováním. Po stránce formální (zvukové) se vyskytují četné poruchy ve všech složkách mluvního projevu – v dýchání, tvoření hlasu, ozvučnosti, v tvoření hlásek, jako i v tempu, rytmu, síle a melodii celkového mluvního projevu. Tyto nedostatky se vyskytují v různém rozsahu při všech typech vývojových poruch, tedy při omezeném, opožděném i porušeném vývoji řeči.

Poruchy jednotlivých složek mluvního projevu
Dýchání bývá někdy mělké a neuspořádané. Dítě vdechuje i vydechuje ústy a dýchá neekonomicky, takže se musí často nadechovat i uprostřed slov. Někdy tvoří děti některé hlásky dokonce při vdechu místo při výdechu. Toto takzvané inspirační tvoření hlásek činí dojem, že se dítě zajíká.

Poruchy hlasu
Hlas bývá někdy chraptivý, hlubší a drsnější, někdy zvýšený a křiklavý, jindy naopak méně znělý až nezvučný. Dětská chraptivost vzniká často jako následek nedostatečné hlasové hygieny, když děti mluví nadměrně hlasitě až křiklavě. Hlubší a drsnější hlas se vyskytuje častěji zejména u dětí postižených Downovou chorobou. Neznělý tichý hlas může mít příčiny neurotické, dětskou ostýchavost apod.

Poruchy ozvučnosti (resonance)
Ozvučnost bývá někdy zmenšena, když je dutina nosohltanová méně průchodná. Příčinou jsou časté rýmy, zbytnělá nosní sliznice, zvětšené mandle krční i nosní apod. Jindy vzniká porucha rezonance při nedokonalém uzavření jednotlivých dutin, nosohltanové, nosní a ústní. Změna znělosti řeči, vzniklá poruchou ozvučnosti (rezonance) v těchto dutinách, se nazývá huhňavost (rhinolálie). Může být zavřená, otevřená nebo smíšená.
Huhňavost zavřená vzniká při překážkách v dutině nosní nebo nosohltanové, u dětí nejčastěji při zvětšené nosní mandli, při chronické rýmě a zduřené nosní sliznici. Řeč je méně barvitá a srozumitelná, zní přidušeně jako při silné rýmě. Nosní hlásky ztrácejí nosový přízvuk a mají zvuk podobný příbuzným hláskám ústním (m jako b, n jako d, ň jako ď, např. místo „my nic nemáme“ – „by dic debábe“). Děti se zavřenou huhňavostí mají stále pootevřená ústa a v noci chrápou, protože při špatné průchodnosti nosní dutiny dýchají převážně ústy. To mívá ještě další nepříznivé důsledky – podrážděnost, menší chuť k jídlu či zaléhání v uších. Poněvadž svým výrazem obličeje s pootevřenými ústy připomínají někdy vzhled dětí se sníženými rozumovými schopnostmi, bývají někdy mylně za takové považovány.
Huhňavost otevřená vzniká při nedokonalém uzávěru mezi rezonančními dutinami: nosohltanovou, nosní a ústní. Příčinou může být nedokonalý uzávěr měkkého patra, rozštěp tvrdého nebo měkkého patra i čípku. Barva hlasu je změněná, poněvadž výdechový proud vzduchu uniká nosem. To se nejlépe pozná na vyslovování samohlásky i, která vyžaduje dobrý patrohltanový závěr. Proto se zjišťuje huhňavost tzv. Gutzmannovou zkouškou, při které se nechá dítě vyslovovat několikrát po sobě střídavě samohlásky a i, se střídavě přidrženým (uzavřeným) a otevřeným nosem. Při dobrém uzávěru patrohltanovém se hláska i nemění; při špatném závěru se zvuk této hlásky mění. Ze souhlásek jsou nejvíce změněny sykavky. Tyto dětí mívají potíže i při pití, poněvadž jim tekutina vniká do nosu. Další příčinou huhňavosti otevřené je rozštěp patra (palatum). Rozštěp je vlastně nedokonalý srůst obou polovin patra nebo i horní čelisti a rtu. Je to vývojová vada, která vzniká v prvních týdnech nitroděložního vývoje plodu. Celková porucha řeči při rozštěpu patra se nazývá palatolálie.
Huhňavost smíšená je kombinací huhňavosti zavřené i otevřené, například má-li dítě rozštěp patra a současně i zvětšenou mandli nebo zbytnělou nosní sliznici."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5062032d7d5af.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Poruchy_reci_a_jejiho_vyvoje.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse