Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Posouzení rizik jako součást bezpečnostního auditu - diplomová práce

Posouzení rizik jako součást bezpečnostního auditu - diplomová práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní pojmy - nebezpečí, ohrožení, riziko, poškození, škoda, akceptovatelné riziko. Postup posuzování rizika - výběr posuzovaného systému a určení jeho parametrů, identifikace nebezpečí, identifikáce ohrožení, posouzení splnění požadavků závazných predpisů a norem, hodnocení rizika, posouzení bezpečnosti systému, opatrření na snížení anebo minimalizování rizika. AUDIT– prvky systému OZaBPP, prověrka počátečního stavu, politika OZaBPP (organizování zodpovědnosti, organizační uspořádání, dokumentace OZaBPP), plánování a realizace (odhad rizika, zákonné a jiné požadavky, opatření manažerů OZaBPP), měření výkonu, audit, periodická prověrka stavu. Integrovaný systém řízení bezpečnosti - legislativní podpora, audit ISRB, prvky auditu bezpečnosti, zpráva o auditu, shrnutí auditu ISRB. Popis podniku Chemlon a. s. Humenné. Popis provozu - popis technologického postupu, charakteristika surovin, audit bezpečnosti daného provozu, zhodnocení auditu. Použité metody posuzovaní rizika - katalogové listy, metoda posouzení rizika - MIL-STD882C. Analýza rizik na provozu TOPAS - vzor katalogového listu, ohodnocení rizika profese. Návrh opatření.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Nebezpečí
1.2
Ohrožení
1.3
Riziko
1.4
Poškození
1.5
Škoda
1.6
Akceptovatelné riziko
2.
Postup posuzování rizika
2.1
Výběr posuzovaného systému a určení jeho parametrů
2.2
Identifikace nebezpečí
2.3
Identifikáce ohrožení
2.4
Posouzení splnění požadavků závazných predpisů a norem
2.5
Hodnocení rizika
2.6
Posouzení bezpečnosti systému
2.7
Opatrření na snížení anebo minimalizování rizika
3.
AUDIT– prvky systému OZaBPP
3.1
Prověrka počátečního stavu
3.2
Politika OZaBPP
3.3
Organizování
3.3.1
Zodpovědnosti
3.3.2
Organizační uspořádání
3.3.3
Dokumentace OZaBPP
3.4
Plánování a realizace
3.4.1.
Odhad rizika
3.4.2.
Zákonné a jiné požadavky
3.4.3.
Opatření manažerů OZaBPP
3.5
Měření výkonu
3.6
Audit
3.7
Periodická prověrka stavu
4.
Integrovaný systém řízení bezpečnosti
4.1
Legislativní podpora
4.2
Audit ISRB
4.3
Prvky auditu bezpečnosti
4.4
Zpráva o auditu
4.5
Shrnutí auditu ISRB
5.
Popis podniku Chemlon a. s. Humenné
6.
Popis provozu
6.1
Popis technologického postupu
6.2
Charakteristika surovin
6.3
Audit bezpečnosti daného provozu
6.4
Zhodnocení auditu
7.
Použité metody posuzovaní rizika
7.1
Katalogové listy
7.2
Metoda posouzení rizika - MIL-STD882C
8.
Analýza rizik na provozu TOPAS
8.1
Vzor katalogového listu
8.2
Ohodnocení rizika profese
9.
Návrh opatření

Úryvek

"1. Základné pojmy

Pri vypracovávaní katalógu ohrození, ako jednej z etapy komplexného systému manažmentu rizika boli použité postupy, ktoré sú používané vo vyspelých krajinách Európskej únie. Pri praktickej aplikácii katalógu rizík sa najčastejšie používajú pojmy :
• nebezpečenstvo,
• ohrozenie,
• riziko,
• poškodenie,
• škoda,
• akceptovateľné riziko,

ktoré nemajú v odbornej terminológii totožný význam ako v bežnej hovorovej reči. Vzhľadom na jednoznačnosť chápania postupov v rámci identifikácie ohrození a riadenia rizík je potrebné definovať tieto pojmy tak, aby si ich osvojili pracovníci na všetkých úrovniach riadiacich činností.

1.1 Nebezpečenstvo
O nebezpečenstve môžeme hovoriť vtedy, ak sa objekty ľubovoľnej činnosti alebo aj samostatné činnosti (stroje, strojné systémy, výrobné technológie a pod.) vyznačujú tým, že môžu spôsobiť neočakávaný negatívny jav (poškodenie človeka alebo majetku).
„Nebezpečenstvo je vlastnosť objektu spôsobiť neočakávaný negatívny jav – latentná vlastnosť objektu.“ [6]
Ide o skrytú ale podstatnú vlastnosť, príp. schopnosť systému, ktorý môže spôsobiť vznik poškodenia.

1.2 Ohrozenie
V prípade, že stroje, materiály, technológie alebo pracovné činnosti vyznačujúce sa určitým nebezpečenstvom sa uvedú do prevádzky a ak pôsobeniu tejto ich vlastnosti je vystavený človek (priamo alebo sprostredkovane), možno tento stav kvalifikovať ako ohrozenie.
„Ohrozenie môžeme chápať ako možnosť aktivovania nebezpečenstva v konkrétnom priestore a čase, resp. na rozhraní človek – stroj – environment.“ [6]
Je to aktívna vlastnosť objektu spôsobiť negatívny jav.

1.3 Riziko
Je zrejmé, že rozsah, prípadne veľkosť ohrozenia je možné stanoviť len vo výnimočných prípadoch (napr. intenzita žiarenia). S tým súvisí skutočnosť, že pomocou nebezpečenstva príp. ohrozenia, je možné len v obmedzenej miere určiť, či systém človek – stroj – environment je bezpečný. Rizikom sa vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne negatívny jav a zároveň aj dôsledky tohto javu, koľko krát sa negatívny jav vyskytne a čo spôsobí. Definuje sa ako kombinácia pravdepodobnosti výskytu nežiadúcej udalosti a rozsahu, príp. závažnosti možného poškodenia zdravia.
„Riziko je kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie ohrozenia, je to miera ohrozenia, stupeň ohrozenia.“ [6]

1.4 Poškodenie
Predovšetkým u technických objektov môže predchádzať vzniku škody etapa poškodenia, ktorú je možné chápať ako zmenu vlastností objektu alebo priebehu činností v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov, pričom počas tejto zmeny dochádza k degradácii – znižovaniu (negatívnej zmene) funkčnej schopnosti. Poškodenie je v tomto prípade funkciou času [2].

1.5 Škoda
Škoda je každá, ľubovoľným spôsobom vzniknutá zmena, ktorá je minimálne jednou osobou považovaná za nepríjemnú [2]. V prípade, že ohrozenie v systéme človek – stroj – environment spôsobí stratu rovnováhy medzi jeho jednotlivými subjektami, dochádza k znehodnocovaniu materiálnych alebo funkčných vlastností, príp. schopností osôb alebo materiálnych objektov, príp. okolia. Uvedený proces vedie k vzniku negatívneho javu, ktorého dôsledkom je škoda.

1.6 Akceptovateľné riziko
Podľa [2] sa ako akceptovateľné riziko chápe riziko, ktoré zainteresované osoby pri zohľadnení všetkých prevádzkových a humánnych podmienok sú ochotné znášať, t.j. početnosť negatívneho javu je v hodnotách, ktoré je možné akceptovať alebo dôsledky sú v rozsahu, ktorý je únosný pre príslušnú osobu alebo skupinu osôb."

Poznámka

Slovensky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5340
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse