Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Postava Golema v literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989 - diplomová práce

Postava Golema v literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989 - diplomová práce

Kategorie: Historie, Literatura

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je analýza polistopadové literatury pro děti a mládež, ve které vystupuje postava Golema. Podrobnému rozboru těchto děl předchází část, jež sleduje původ a vývoj legendy o Golemovi, předestírá historické a psychologické zdroje jejího vzniku a popisuje rovněž divadelní a filmové zpracování této postavy. Text poté pokračuje vylíčením vlastností Golema v pojetí jednotlivých autorů, kteří jej začlenili do svých děl. Následující část se věnuje knihám zahrnujícím postavu Golema vydaným před rokem 1898 jako inspiračním zdrojům literatury pozdější a určené dětem a mládeži, jíž je vyhrazena dominantní část třetí. V ní autorka zprostředkovává obsah těchto děl a jejich pojetí Golema, probírá vztah příběhů k původní legendě a hodnotí vhodnost pro věkovou kategorii, které jsou knihy určeny, i jejich celkovou úroveň. K textu jsou přičleněny bohaté přílohy obsahující například slovníček použitých pojmů či seznámení s židovskou historií.

Obsah

1.
Prolog
2.
Úvod
2.1.
Postava Golema v pověstech a legendách
2.2.
Postava Golema v divadelní a filmové tvorbě
3.
Historická a archetypální analýza postavy Golema
4.
Pojetí postavy Golema u jednotlivých autorů
5.
Literatura, ve které se vyskytuje postava Golema, vydaná před rokem 1989
5.1.
Leopold Georg Weisel et al. Der Golem. in: Sippurim: eine Samlung jüdischer Sagen, Märchen und Geschichten, als ein Beitrag zur Völkerkunde
5.2.
Alois Jirásek: Staré Pověsti České
5.3.
Eduard Petiška: Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy
5.4.
Josef Svátek: Pražské pověsti a legendy, Adolf Wenig: Staré pověsti Pražské
5.5.
Václav Vratislav Tomek: Pražské židovské pověsti a legendy
6.
Knihy pro děti a mládež vydané po roce 1989, v nichž vystupuje postava Golema
6.1.
Převyprávěné a „modernizované“ či „dovyprávěné“ verze původní legendy o Golemovi
6.1.1.
Hana Doskočilová: Golem Josef a ti druzí
6.1.2.
Jiří Kahoun: Golem
6.1.3.
Hana Neborová: Golem
6.1.4.
Leo Pavlát: Osm světel
6.1.5.
Ivana Pecháčková: Legenda o Golemovi
6.1.6.
Inna Rottová: Tajemný cizinec a jiné židovské pověsti
6.1.7.
Inna Rottová: Golem prochází Prahou
6.1.8.
Isaac Bashevis Singer: Golem
6.1.9.
Karel Štorkán: Zaslíbené město Zrození Golema
6.1.10.
Karel Štorkán: Golem rabbiho Löwa
6.1.11.
Marek Toman: Můj Golem
6.2.
Knihy situované do prostředí pražského židovského ghetta, v nichž má Golem podstatnou roli, avšak odlišnou od původní legendy
6.2.1.
Adam Freiberg: Cesty za Golemem
6.2.2.
Vladimír Kavčiak: Golem a Sára. Záhadné vraždy v pražském ghettu
6.3.
Knihy, v nichž je původní legenda zmiňována v rámci charakterizování prostředí historické Prahy
6.3.1.
Martin Bezouška Maharal – Tajemství talismanu
6.4.
Knihy, v nichž je postava Golema posunuta mimo původní rámec legendy
6.4.1.
Eva Hudečková: Bratříček Golem
6.4.2.
Jiří Slavíček: Téda a žižkovský Golem
6.4.3.
Vojtěch Steklač: Golem; Golem a elixír lásky; Golem se vrací
6.5.
Populárně-naučné knihy pro mládež, zabývající se problematikou Golema
6.5.1.
Ivan Mackerle: Tajemství pražského Golema
6.5.2.
Ondřej Suchý: Werichův Golem a Golemův Werich
6.5.3.
Alois Hofman; Renate Heuerová: Ze židovského ghetta. Pověsti, legendy a vyprávění
6.5.4.
František Kafka: Velký pražský rabi Jehuda Löw
7.
Závěr
8.
Epilog
9.
Poznámky
10.
Přílohy
10.1.
Biografické údaje autorů knih zmíněných v textu
10.2.
Slovníček a transkripce použitých pojmů
10.3.
Postava Golema z hlediska literárních žánrů
10.4.
Historie Židů
10.4.1.
Historie Židů na území Království českého
10.4.2.
Židé v Boskovicích
10.5.
Poznámky k přílohám
10.6.
Originál textu legendy o Golemovi ve sbírce Sippurim z roku 1846
10.7.
Fotografická příloha

Úryvek

"1.1 Postava Golema v pověstech a legendách
Golem je spojován s rudolfínskou érou, tedy obdobím vlády Rudolfa II., římského císaře a českého krále, který vládl v letech 1576 – 1612 a který se zasloužil o ekonomický a kulturní vzestup zemí Království českého především tím, že přenesl svůj dvůr roku 1583 z Vídně do Prahy; tím se Praha poprvé (a zřejmě naposled v dějinách) stala skutečně evropskou metropolí se všemi atributy, které k tomuto názvu patří.
Císař Rudolf tehdy realizoval politiku, která byla relativně tolerantní k náboženským menšinám, ať již denominacím křesťanské církve nebo židovské víře. V podstatě dodržoval zásady tzv. Augšpurského náboženského míru [1]; tato dohoda umožňovala, aby poddaní v jednotlivých farnostech vyznávali víru své vrchnosti; dodržování této zásady Rudolfovi umožňovalo nalézt snadnější „modus vivendi“ s českými protestantskými stavy.
Také Židům byl císař Rudolf nakloněn, i když můžeme předpokládat, že jeho „náklonnost“ byla podmíněna především ekonomickými zájmy. Císař potvrdil Židům jejich dřívější privilegia, která získali již od Přemysla Otakara II. a dalších českých králů a navíc jim zaručil, že nebudou vypovídáni z měst nebo zemí Koruny České [2]. V roce 1585 povolil Židům rozšířit možnosti obchodování, v roce 1599 osvobodil židovské ghetto od mýta a cel; v roce 1601 pak vzal pražské Židovské Město pod ochranu před cechy; těm se zmírnění diskriminace Židů logicky nelíbilo, vznikala jim „nežádoucí“ konkurence. Židé díky přízni císaře označují období vlády Rudolfa II. za „zlatý věk“ (Pěkný, 2001).
Ovšem soužití mezi Židy a křesťany nebylo bez konfliktů, různě závažné střety byly zřejmě zcela běžné; bohužel, často mívaly tragické důsledky. Právě do období konce šestnáctého století a začátku století sedmnáctého je situována legenda o Golemovi, spojovaná s jeho údajným tvůrcem rabbim Jehudou Löwem ben Becalelem, zvaným Maharal. Tento židovský vrchní rabín (1512 – 1609) [3] je doloženou historickou osobností; zachovala se jeho literární díla i jeho náhrobek na pražském Židovském hřbitově. Dobové dokumenty se o rabbi Löwovi zmiňují v mnoha souvislostech – byl významným autorem náboženských spisů, učitelem talmudické školy (Kuras, 1999), nicméně o Golemovi zcela mlčí (Pěkný, 2001). Teprve asi sto let po rabínově smrti jeho pravnuk Naftali Cohen napsal, že rabbi Löw byl znám jako „tvůrce zázraků“ (což je ovšem možné interpretovat jako výrobu „zázračných amuletů“ s vepsanými slovy Tóry); ani zde se ale neobjevuje žádná zmínka o Golemovi (Grym, 1992, Pěkný, 2001).
Je pravděpodobné, že legenda o Golemovi se tradovala ústně; nicméně poprvé byla publikována ve své „tradiční“ formě až v roce 1846 židovským lékařem a spisovatelem Georgem Leopoldem Weiselem ve sbírce pražských židovských pověstí Sippurim (Pěkný, 2001). Odtud ji pak převzali v druhé polovině devatenáctého století do svých děl další autoři (Svátek, Biliánová) a především Alois Jirásek, který ji zařadil do Starých pověstí českých (1894), čímž se legenda dostala do všeobecného povědomí české společnosti (Toman, 2009).
Podle názoru německých literárních odborníků z Humboldtovy university (Wöll, 2001) legenda pravděpodobně nevznikla u nás, nýbrž v Polsku ve městě Chelmu, patrně někdy v průběhu čtrnáctého až patnáctého století a tradovala se ústním podáním. První verze jsou však zřejmě ještě starší (dvanácté až třinácté století) a pocházejí ze Španělska. Velmi stručnou zmínku o golemovské legendě pak lze najít v knize Christopha Arnolda z roku 1674 (Wöll, 2001).
Literárně byla legenda o Golemovi zřejmě poprvé zpracována v první polovině devatenáctého století v období romantismu; lidé se vraceli k přírodě a mnohá literární díla, která v této době vznikla, obsahují fantastické a magické prvky. První zmínku o legendě o Golemovi (ovšem nikoliv tom pražském), tradovanou v polské lidové pověsti, můžeme nalézt v článku Jakoba Grimma Entstehung der Verlagspoesie z roku 1808 (Grimm, 1808, 1962); Grimm však patrně čerpal z knihy Jakoba Schudta z roku 1714 (Wöll, 2001).
Legendu jako první zpracovali Jakob Grimm a Achim von Arnim (Isabella von Aegypten) v roce 1812 (Grimm, 1880), E. T. A. Hoffmann (Sandmann) a Clemens Brentano (Erklärung der sogenannten Golem in der Rabbinischen Kaballa) v roce 1814. Tito autoři však legendu uchopili jinak než pozdější zpracování; zajímala je především „síla slova“ (“Wahrheit der rechten Worte“). Právě u von Arnima se objevují poprvé motivy typické pro pozdější zpracování legendy o Golemovi.
Z Polska se pak legenda zřejmě dostala do Prahy, ovšem patrně později než v rudolfinském období respektive v době života rabbiho Löwa (1512 – 1609), pravděpodobně až v průběhu sedmnáctého století. Rabbi Jehuda Löw ben Bezalel byl tehdy všeobecně známou židovskou osobností nejen jako znalec talmudu a vrchní pražský rabín, ale i jako autor náboženských spisů a lékař. Zřejmě proto začala být původní polská legenda spojována s jeho osobou a vznikla tak legenda nová, legenda o pražském Golemovi. Z hlediska motivů je pak zajímavé, že zatímco v původní polské legendě Golem vystupuje v negativní, destruktivní roli, v pražské verzi legendy se stává pozitivním hrdinou, ochráncem židovského národa (Wöll, 2001)."

Poznámka

Práce obsahuje obrazovou přílohu o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse