Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Postavení státního zástupce v řízení před soudem - diplomová práce

Postavení státního zástupce v řízení před soudem - diplomová práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá postavením státního zástupce v řízení před soudem. Věnuje se historickému vývoji veřejné žaloby, sleduje ji od jejího vzniku po současnost. Uvádí problematiku základních zásad charakteristických pro činnost státního zástupce z obecné roviny (zde rozebírá zásadu ochrany veřejného zájmu, zásadu nestrannosti, nezávislosti, objektivity, jednotnosti a účinnosti), v celém trestím řízení (rozpracovává zásadu oficiality, legality, oportunity (účelnosti), vyhledávací, práva na obhajobu, presumpce neviny a zásadu přiměřenosti - zdrženlivosti) a základní zásady činnosti státního zástupce vztahující se k řízení před soudem (zde zásada zákonnosti, obžalovací, zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností a zásada volného hodnocení důkazů). Samostatné kapitolu dále tvoří právní úprava státního zastupitelství, postavení státního zastupitelství z hlediska koncepce dělby moci a postavení a úloha státního zástupce. Charakterizuje organizaci státního zastupitelství a vnitřních vztahů v soustavě státního zastupitelství. Řeší otázky postavení státního zástupce v řízení před soudem, v rámci které sleduje vzájemný vztah přípravného řízení a stádia projednání trestní věci v řízení před soudem, postavení státního zástupce obecně, hlavní líčení, odvolací řízení, řízení o mimořádných opravných prostředcích a zvláštní typy řízení. Následuje srovnání se slovenskou právní úpravou a závěr shrnující poznatky.

Obsah

1.
Vývoj veřejné žaloby v historickém přehledu
1.1.
Vznik žaloby, počáteční vývoj
1.2.
Historický vývoj po roce 1848
1.3.
Reorganizace státního zastupitelství v letech 1852 - 1855
1.4.
Státní zastupitelství v Habsburské monarchii
1.5.
Vývoj státního zastupitelství do roku 1948
1.5.1.
Období první Československé republiky
1.5.2.
Období let 1939 - 1945
1.5.3.
Období let 1945 - 1948
1.6.
Vývoj státního zastupitelství od roku 1948 - 1989
1.6.1.
Období do roku 1968
1.6.2.
Období let 1968 - 1989
1.6.3.
Prokuratura před rokem 1990 - základní rysy, shrnutí
1.7.
Vývoj po roce 1989
2.
Základní zásady charakteristické pro činnost státního zástupce
2.1.
Základní zásady charakteristické pro činnost státního zástupce obecně
2.1.1.
Zásada ochrany veřejného zájmu
2.1.2.
Zásada nestrannosti
2.1.3.
Zásada nestrannosti
2.1.4.
Zásada nezávislosti
2.1.5.
Zásada objektivity
2.1.6.
Zásada jednotnosti
2.1.7.
Zásada účinnosti
2.2.
Základní zásady činnosti státního zástupce v celém trestním řízení
2.2.1.
Zásada oficiality
2.2.2.
Zásada legality
2.2.3.
Zásada oportunity (účelnosti)
2.2.4.
Zásada vyhledávací
2.2.5.
Zásada práva na obhajobu
2.2.6.
Zásada presumpce neviny
2.2.7.
Zásada přiměřenosti (zdrženlivosti)
2.3.
Základní zásady činnosti státního zástupce v řízení před soudem
2.3.1.
Zásada zákonnosti
2.3.2.
Zásada obžalovací
2.3.3.
Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
2.3.4.
Zásada volného hodnocení důkazů
3.
Právní úprava státního zastupitelství
4.
Postavení státního zastupitelství z hlediska koncepce dělby moci
5.
Postavení a úloha státního zástupce
6.
Organizace státního zastupitelství, vnitřní vztahy v rámci soustavy státního zastupitelství
6.1.
Obecně k organizaci státního zastupitelství
6.2.
Vnitřní vztahy v rámci soustavy státního zastupitelství
7.
Státní zástupce v řízení před soudem
7.1.
Vzájemný vztah přípravného řízení a stadia projednání trestní věci v řízení před soudem
7.2.
Postavení stát. zástupce před nařízením hlavního líčení
7.2.1.
Podání obžaloby
7.2.2.
Zpětvzetí obžaloby
7.2.3.
Vrácení věci státnímu zástupci k došetření
7.3.
Hlavní líčení
7.3.1.
Státní zástupce v hlavním líčení
7.4.
Odvolací řízení
7.5.
Řízení o mimořádných opravných prostředcích
7.5.1.
Stížnost pro porušení zákona
7.5.2.
Obnova řízení
7.5.3.
Dovolání
7.6.
Zvláštní druhy řízení
7.6.1.
Řízení proti mladistvým
7.6.2.
Řízení proti uprchlému
7.6.3.
Řízení před samosoudcem
8.
Srovnání se slovenskou právní úpravou
8.1.
Rekodifikace slovenského trestního práva se zaměřením na řízení před soudem a na postavení prokurátora
8.2.
Organizace prokuratury
8.3.
Postavení a úloha prokurátora na Slovensku
8.4.
Postavení prokurátora v řízení před soudem
8.4.1.
Hlavní líčení
8.4.2.
Odvolání
8.4.3.
Mimořádné opravné prostředky
9.
Shrnutí problematiky

Úryvek

"Srovnání se slovenskou právní úpravou

Úvodem
Důvodem, proč jsem zvolila komparatistiku se slovenskou právní úpravou, byla zejména skutečnost, že na Slovensku byla provedena rekodifikace celého trestního práva, a vzhledem k budoucí rekodifikaci trestního práva v České republice se mi jeví tato volba jako volba velmi vhodná. Pokud prostudujeme právní úpravu postavení státního zástupce v řízení před soudem na Slovensku, zjistíme, že tato úprava má podle mého názoru oproti dřívější právní úpravě nejen svá pozitiva, ale i některá negativa. Není úkolem mé diplomové práce hodnotit účelnost a efektivnost nové právní úpravy trestního práva na Slovensku, přesto se v některých kapitolách pokusím zdůraznit některá negativa, která s sebou tato právní úprava přinesla, samozřejmě ve vztahu k postavení prokurátora v soudním řízení.

Rekodifikace slovenského trestního práva se zaměřením na řízení před soudem a postavení státního zástupce (prokurátora)
Tuto kapitolku jsem zařadila na úvod proto, abych mohla nejdříve učinit obecný výklad o tom, jaké změny přivedla rekodifikace slovenského trestního práva, a to zejména v oblasti soudního řízení a také co se týče postavení prokurátora.
Dne 1.června nabyl účinnosti zákon č.300/2005 Z.z.., trestní zákon (trestný zákon, dále jen TrZ), a zákon č.301/2005 Sb., trestní řád (trestný poriadok , dále jen TP). Tyto dva zákony nahradily dosavadní platné trestní předpisy ( zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, a zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu), a představují tak kompletní rekodifikaci slovenského trestního práva.
Dále byl vydán zákon č.153/2001 Sb., o prokuratuře (o prokuratuře), zákon č.154/2001 Sb., o prokurátorech a právních čekatelech prokuratury (o prokurátoroch a právních čekatel´och prokuratúry), zákon č.459/2002 Sb., o odborné přípravě zaměstnanců prokuratury (o odborné prípravě zaměstnancov prokuratúry), zákon č.458/2003 Sb., o zřízení Speciálního soudu a Úřadu speciální prokuratury (o zriadení Špecialneho súdu a Úradu špecialnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Záměrem rekodifikace trestního práva procesního bylo zmodernizovat doposud uplatňovaný proces. Proces, jehož základem byl u nás dosud platný zákon č.141/1961 Sb., byl podle autorů rekodifikace na Slovensku velmi komplikovaný, těžkopádný, a dostatečně nezabezpečoval respektování základních lidských práv a svobod v trestním řízení. Nový trestní proces byl přitom podle jeho tvůrců konstruovaný s přihlédnutím na slovenské či československé právní tradice, stejně tak jako s přihlédnutím na existující právní vědomí a právní kulturu. Záměrem nového trestního kodexu byla tedy snaha o rychlejší, pružnější a efektivnější proces odhalování a postihu pachatelů za současného důsledného respektování základních lidských práv a svobod, zefektivnění boje proti narůstajícímu počtu případů organizovaného zločinu. 34)"

Poznámka

Práce obsahuje resumé v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9943
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse