Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Použití měkčeného PVC pro stavební účely

Použití měkčeného PVC pro stavební účely

Kategorie: Stavebnictví, Chemie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce objasňuje použití měkčeného PVC pro stavební účely. Po charakteristikách několika druhů PVC následuje popis metod zpracování. V práci byl učiněn pokus o nalezení systému, podle kterého by bylo možné vytvořit databázi hydroizolačních fólií, podle kterých by bylo možné určit původ neznámého vzorku, nebo odhadnout důvody, které vedly k selhání izolačních vlastností. Autor provádí analýzu několika izolačních fólií a předkládá své výsledky, jež jsou shrnuty v závěru práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Polyvinylchlorid (PVC)
2.2.
Polypropylen (PP)
2.3.
Polyethylen (PE)
2.4.
Ethylenvinylacetát (EVA)
2.5.
Ftaláty - změkčovadla používaná pro hydroizolační fólie
3.
Metody zpracování
3.1.
Infračervená spektrometrie
3.2.
Metoda zeslabené totální reflexe
3.3.
Měření barevnosti ve stavební praxi
4.
Experimentální část
4.1.
Seznam některých výrobců hydroizolačních folií
4.2.
Obsahy plniv různých typů hydroizolačních fólií
4.3.
Porovnání IČ spekter nepoužitých i použitých fólií s knihovnou IR spekter
4.4.
Změny ve složení hydroizolačních fólií po zahřívání
4.5.
Xenotest
4.6.
Analýza vzorků 45 a 62 firmou Nicolet, s. r. o.
4.7.
Knihovna IČ spekter
4.8.
Vyjádření barevné odchylky mezi dvěma vzorky
5.
Závěr a diskuze

Úryvek

"2.1. Polyvinylchlorid (PVC)
Polyvinylchlorid (PVC) je jedním ze skupiny plastů vyráběných z ethylenu. K jejich výrobě se používají jako suroviny základní látky zvané monomery, které se řetězovitě spojují
při chemické reakci zvané polymerace. Vzniklé makromolekuly s dlouhým řetězcem se nazývají polymery. Vinylchlorid - monomer, ze kterého se vyrábí PVC byl poprvé laboratorně syntetizován Justusem von Liebigem roku 1835. PVC poprvé připravil Baumann v r. 1872. První komerční výroba PVC začala ve 20. letech v USA. V průběhu dalších dvaceti let se začalo PVC v širším měřítku vyrábět i v Evropě. Jednoduchý popis výroby PVC je následující. Roztok kuchyňské soli se rozloží působením elektrického proudu na chlor, vodík a hydroxid sodný. Ropa se v rafinériích štěpí na ethylen. Sloučením ethylenu a chloru vzniká ethylen dichlorid (EDC) z něhož se odštěpením molekuly HCI vyrábí vinylchlorid (VCM) – monomer - základní stavební jednotka PVC. Při procesu polymerace jsou molekuly vinylchloridu spojovány do řetězců molekul PVC. Takto vyrobené PVC je bílý prášek. Čisté PVC se nepoužívá samostatně, ale ve směsi s dalšími látkami - aditivy, které mu dávají celou řadu různých vlastností. Přítomnost chloru v molekulách PVC umožňuje jeho mísitelnost s řadou dalších látek a také přispívá ke snížení jeho hořlavosti. Jeho přítomnost lze využít i při automatickém třídění plastových odpadů pro recyklaci. Směsi PVC lze vhodnou volbou receptury upravit tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. Při zpracováni PVC směsi na konečné výrobky je možně používat celou řadu jednoduchých technologických postupů. PVC je chemicky stabilní, netoxický a nachází široké uplatnění ve stavebnictví, elektrotechnice, dopravě, lékařství, při výrobě hraček apod. [1]
Obr. č. 4 – Chemická struktura PVC

Měkký PVC (Novoplast)
Měkký PVC je především svými fyzikálně - chemickými vlastnostmi značně odlišný od tvrdého typu. Změkčovadla způsobí uvolnění mezimolekulárních sil mezi řetězci PVC. Podle množství změkčovadel lze docílit hmot s různou elasticitou od tuhých látek až po kaučukové hmoty. U změkčovadel je důležitá snášenlivost s PVC; nemají stejnou solvatační schopnost. Změkčovadla ovlivňují významně také tepelné vlastnosti, především hodnoty rázové a vrubové houževnatosti při nízkých teplotách. Proto se při sestavování receptur směsí měkčeného PVC využívá kombinace změkčovadel a jejich poměr se dosud určuje empiricky, protože zákonitosti jsou značně složité. Místo plastifikace probíhá dosti dokonalá solvatace molekul PVC. Na této operaci hodně záleží, neboť vzniklá struktura ovlivňuje výsledné vlastnosti směsí. [1]

Vlastnosti měkkého PVC
Mechanické vlastnosti tohoto typu PVC jsou podle složení směsí tak rozdílné, že lze uvést jen zcela základní údaje a pro praktickou potřebu je třeba se řídit údaji výrobce pro daný druh materiálu. Tak např. pevnost v tahu podle obsahu změkčovadla může klesnout i několikanásobně.
Chemické vlastnosti jsou rovněž značně ovlivněny obsahem i druhem změkčovadel. To se projevuje již v absorpci vody. Fólie vystavené vodě nejprve zbělají a po delší době se z nich postupně vyluhuje změkčovadlo, takže tvrdnou a výrazně mění své vlastnosti vývojem blížícím se k hodnotám pro tvrdý typ PVC. Měkký PVC je odolný vůči kyselinám, zásadám a solím jako tvrdý PVC, avšak následkem vyluhování i případného rozkladu změkčovadel se mění jeho vlastnosti podobně jako při působení vody. S rostoucí teplotou se změny urychlují. [1]

Výroba měkkého PVC
PVC se připravuje dvěma způsoby: buď se získá smísením složek v hnětači nebo dvouválci a zahřátím na tzv. želatinační teplotu, nebo se připraví pasta z práškovitého PVC a potřebným množstvím změkčovadla a ostatními přísadami a ta se dále podrobí želatinaci. V prvém případě se směs želatinuje při teplotě asi 170 °C. Při tom dochází k dosti dokonalé solvataci makromolekul PVC molekulami změkčovadla. Proces je nevratný. Získá se viskoelastická hmota, kterou lze zpracovat nejlépe tažením na víceválcovém stroji na fólie, ale také ji lze zpracovat vytlačováním i vstřikováním. V druhém případě se pasta zpracuje ještě v tekutém stavu. Po nalití na formy či nanesení na vhodnou podložku (textil) se zahřátím provede želatinace. Konečný výrobek má podobné vlastnosti jako při prvním postupu. Polymer vhodný pro přípravu pasty musí mít dostatečně malé částice pokud možno kulovitého tvaru. Tvar i velikost částic udávají tokové vlastnosti pasty. Částice nepravidelného tvaru způsobují větší absorpci změkčovadel a pasta je viskóznější. Hrubozrnné typy PVC prášku již pastu nevytvářejí. V každém případě je však třeba určitého minimálního obsahu změkčovadla. Proto nelze z pasty vytvořit tvrdší typy PVC. Také volbě změkčovadel je třeba věnovat při přípravě past pozornost. Často se kombinují tzv. změkčovadla s velkou solvatační účinností se sekundárními změkčovadly, jejich solvatační účinek je malý; tím lze vhodně upravit viskozitu pasty. Získané výrobky lze po případné další úpravě použít přímo jako prodejné zboží nebo použít jako polotovar pro další výrobu, nejčastěji ke konfekčnímu zpracování. K němu lze použít vysokofrekvenčního nebo kondukčního svařování, lepení i šití, zvláště pro PVC s textilní podložkou. Technologie zpracování past je mnohostranná a u každého výrobku dosti specifická, což se již vymyká z rámce popisu materiálu. [1]"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky, schémata, tabulky, vzorce a fotografie. Čistý text je cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse