Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pozitivismus a novopozitivismus

Pozitivismus a novopozitivismus

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje pozitivismus a novopozitivismus. Rozebírá jak lingvistické paradigma tak i vídeňský kruh.

Obsah

1.
Pozitivismus
1.1.
První období pozitivismu
1.2.
Druhé období pozitivismu
1.3.
Třetí období pozitivismu
2.
Novopozitivismus
2.1.
Lingvistické paradigma
2.2.
Vídeňský kruh

Úryvek

"POZITIVISMUS
Jeden z nejroz‰ífienûj‰ích smûrÛ filozofie 19. století,
typick˘ pfiedev‰ím pro anglosaské zemû. Vyjadfiuje
v˘znam vûdy v moderní spoleãnosti a reaguje na její
problémy.
Pozitivismus vznikl jako pozitivní filozofie, tj. filozofie
orientující se na to, co je dáno, a odmítající v‰echno
nadpfiirozené nebo vyspekulované.
Filozofie pozitivní je budována podle modelu pfiírodní
vûdy - má tfiídit nové poznatky do soustavy vûd.
Spí‰ neÏ filozofickou teorií je pozitivismus Ïivotním
postojem, pfiistupuje ke svûtu jako k danému - jde o
to vysvûtlit svût tak, jak teì právû existuje.
PRVNÍ OBDOBÍ POZITIVISMU
Od druhé poloviny 19. století, spojeno pfiedev‰ím s
francouzsk˘m filozofem AUGUSTEM COMTEM.
AUGUST COMTE (1798-1857); filozof a sociolog
(zakladatel filozofie), kter˘ odmítl nadfiazovat rozum
nad zku‰enost.
Pojmem „pozitivismus“ zdÛraznil, Ïe vûdûní má b˘t
„pozitivní“, vûcné a urãité.
V˘voj vûdûní má tfii stádia:
• teologické stádium - lidé se zab˘vají prvními a koneãn
˘mi pfiíãinami, pfiedstavují si je jako nadpfiirozené
ãinitele
• metafyzické stádium - nadpfiirozené ãinitele nahrazujeme
abstrakcemi (obecné pojmy)
• pozitivní stádium - dává dohromady fakta a jejich
zákonitosti. Pozitivní stadium je v˘sledkem pokroku
lidstva, teprve zde lidstvo pfiekonalo náboÏenské a
metafyzické povûry a dosáhlo stupnû vûdeckosti.
Zákon tfií stádií se projevuje ve v‰ech formách v˘voje
spoleãnosti, tedy i ve filozofii.
Vûdu prohla‰uje za jedin˘ prostfiedek poznání, specificky
filozofické poznání odmítá, filozofii ponechává
pouze úkol shrnovat a systematizovat v˘sledky
vûd.
Pfii‰el s my‰lenkou, Ïe spoleãenské vûdy zaostávají
za pfiírodními. Pokud zaãnou pracovat stejn˘m zpÛsobem
jako vûdy pfiírodní (které si jiÏ vypracovaly úãinnou
vûdeckou metodologii), dostanou se do pozitivního
stádia.
Vûdy sefiadil podle metody a pfiedmûtu do posloupnosti
- matematika, astronomie, fyzika, chemie, biologie,
sociologie.
V sociologii, kterou Comte ustanovuje, je spoleãnost
(sociální fakta) zkoumána vûdeck˘mi metodami.
Názory Comta i dal‰ích pozitivistÛ Herberta, Spencera,
Milleho ovlivnily nûkteré spoleãenskovûdní disciplíny,
zejména historii, sociologii a psychologii.
DRUHÉ OBDOBÍ POZITIVISMU (MACHISMUS)
Období konce 19. a zaãátku 20. století je spojeno s
pracemi rakouského filozofa ERNSTA MACHA,
‰v˘carského filozofa RICHARDA AVENARIA a s
pracemi nûkter˘ch fyzikÛ, jako byl napfi. Nûmec
HERMAN HELMHOLTZ.
T¤ETÍ OBDOBÍ POZITIVISMU
- NOVOPOZITIVISMUS
Od dvacát˘ch let 20. století. Zab˘vá se problémy moderní
logiky, jazyka a struktury vûdeckého poznání,
sbliÏuje se s matematikou.
NOVOPOZITIVISMUS
Dochází k odklonu od tradiãní ontologické problematiky
(co je jsoucno). VvyrÛstá z úsilí fie‰it problémy
matematické a formalizované vûdy rozvinuté industriální
spoleãnosti.
Zab˘vá se problémy moderní logiky, jazyka a struktury
vûdeckého poznání, sbliÏuje se s matematikou.
Podle novopozitivistÛ není otázka Jaká je podstata
svûta? záleÏitostí filozofie, ale fyziky, vûdomí je zase
záleÏitostí psychologie.
ZÛstává otázka - Co bude pfiedmûtem filozofie?
Odpovûì novopozitivismu zní takto: to, co je spoleãné
v‰em vûdám, tj. metody poznání, zpÛsoby my‰-
lení,verifikace vûdeck˘ch poznatkÛ neboli metodologie
vûdecké práce, vãetnû problematiky vûdeckého
jazyka.
Hlavní zájem vzbudila logika. Logika se vyvíjela, bylo
ji moÏné mûnit, vytváfiet logické konvence, a tak
pÛsobit na jazyk vûdy.
Ukázalo se, Ïe mezi hlavní problémy svûta (i filozofie)
ve 20. století, pfii záplavû faktÛ a informací, patfií
problém jazyka, sdûlnosti.
LINGVISTICKÉ PARADIGMA
Lingvistické paradigma dovr‰uje základní trojici oblastí,
kter˘mi se filosofie od svého vzniku zab˘vala
(1. paradigma bylo ontologické - oblast bytí, 2. paradigma
mentalistické - zahrnující oblast vûdomí).
Lingvistické paradigma zahrnuje oblast jazyka. Jazyk
není jen prostfiedek my‰lení a vyjadfiování, ale sám
se stává pro filozofii „v˘zkumn˘m terénem“. Zkoumány
jsou vûty a projevy schopné anal˘zy, poãátkem
je vûdomí nejasnosti. Vynofiují se otázky:
• Lze vÛbec my‰lené vyjádfiit srozumitelnû? - „b˘t
srozumiteln˘“ znamená „b˘t v kontaktu s rozumem
druhého ãlovûka“.
• Mohu mluvit o nûãem, co není úplnû uchopitelné? -
mluvit o nûãem, ãemu plnû nerozumím?
• Jak souvisí jazyk s logos a svût? - jak je jazyk vyjádfiením
my‰lení a vnûj‰í skuteãnosti?
Dostáváme se k hranicím jazyka, jsme schopni myslet,
vytváfiet aplikace logick˘ch forem. To je spojeno
se schopností jazyka - jazyk je projev na‰í logické
schopnosti.
LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951)
Rakousk˘ logik a filozof, patfiil k tzv. VídeÀskému kruhu.
V˘zkumu jazyka vûnoval cel˘ Ïivot.
Pro‰el dvûma rÛzn˘mi stádii - jak jazyk sám nûco vypovídá:
1. logická anal˘za jazyka (Wittgenstein I.)
Jazyk je zanefiádûn˘, nemÛÏe o v‰em vypovídat, existuje
úskalí v˘povûdí - je tedy potfieba provést skuteãnou
anal˘zu jazyka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29215
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse