Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovní právo

Pracovní právoKategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá souborem právních norem o pracovních vztazích a vztazích, které s výkonem práce souvisejí. Nejprve zobrazuje, jaké jsou prameny pracovního práva, charakterizuje pracovněprávní vztahy, odstupné, potvrzení o zaměstnání, nebo pracovní posudek. Poté popisuje práce konané mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Nakonec poukazuje, jak by měl být postaven pracovní řád, jak dlouhá by měla být pracovní doba, přestávka v práci, doba odpočinku a dovolená. Všechny informace jsou aktualizované podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Pojem, prameny
2.
Pracovněprávní vztahy
3.
Odstupné
4.
Potvrzení o zaměstnání
5.
Práce konané mimo pracovní poměr
6.
Pracovní řád
7.
Pracovní doba
8.
Přestávka v práci
9.
Doba odpočinku
10.
Dovolená

Úryvek

"Pojem
Pracovní právo je soubor právních norem o:
- pracovních vztazích
- vztazích, které s výkonem práce souvisejí

Prameny
a) hlavní
 Listina základních práv a svobod
 Zákoník práce (účinnost od 1.1.2007, novelizovaný)
 Zákon o zaměstnanosti
 Zákon o kolektivním vyjednávání
 Občanský zákoník
b) další
 mezinárodní smlouvy (zejména smlouvy Mezinárodní organizace práce)
 vnitropodnikové právní předpisy
 kolektivní smlouvy

Pracovněprávní vztahy
Účastníci:
- zaměstnancem je FO, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu (nezletilý, který dovršil 15 let a ukončil povinnou školní docházku)
- dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku, musí být písemně
- zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se FO zavázala k výkonu práce v základním pracovněprávním vztahu

Pracovní poměr
- je nejdůležitější a nejčastější pracovněprávní vztah
- jeho předmětem je závislá práce (= je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, zaměstnanec je vykonává osobně za mzdu, plat nebo odměnu, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, v pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele, na zaměstnavatelovu odpovědnost a náklady)
- jeho obsahem je řada práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance - právu odpovídá povinnost druhého a naopak

druhy pracovních poměrů:
a) podle délky
1. pracovní poměr na plnou pracovní dobu
2. pracovní poměr na kratší pracovní dobu
b) podle doby ukončení
1. pracovní poměr na dobu neurčitou (= nebyla sjednána doba jeho trvání)
2. pracovní poměr na dobu určitou (doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky, může být opakována nejvýše 2krát)


Odstupné
= jednorázový příspěvek zaměstnanci, který ztratil zaměstnání bez vlastního zavinění
- zaměstnanec, který rozvázal pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodu nadbytečnosti nebo organizačních změn dostane odstupné ve výši alespoň:

Násobky průměrného výdělku Délka trvání pracovního poměru u zaměstnavatele
1 méně než 1 rok
2
3 alespoň 2 roky

- odstupné ve výši alespoň 12násobku průměrného výdělku dostane zaměstnanec, který rozvázal pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Potvrzení o zaměstnání
= zápočtový list
- je dokument, který zaměstnavatel musí při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci
- forma není předepsána
- uvádí se v něm:
 odpracovaná doba
 srážky ze mzdy
 průměrný výdělek
 zda byl pracovní poměr skončen z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem

Pracovní posudek
= písemnosti, které se týkají hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce
- pokud o něj zaměstnanec požádá, musí mu jej zaměstnavatel vydat

Práce konané mimo pracovní poměr
= práce malého rozsahu, příležitostné, nepravidelné
- kromě pracovního poměru se lidé mohou zapojit do práce také prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- na základě těchto dohod nevzniká pracovní poměr!!! Nelze tedy na tyto dohody uplatnit ustanovení o pracovním poměru
- existují 2 druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:
1. dohoda o provedení práce
 uzavírá se na práce, jejichž rozsah nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele
 za vykonanou práci přísluší zaměstnanci sjednaná odměna
 z odměny nad 10 000,- za měsíc se odvádí SP i ZP
 z odměny do 10.000 Kč měsíčně (kdy poplatník nepodepsal Prohlášení k dani) se sráží srážková daň 15 %
 odpracovaná doba se započítává do důchodů a do praxe studentů k přiznání podpory v nezaměstnanosti

2. dohoda o pracovní činnosti
 rozsah prací nesmí překročit v poměru polovinu sjednané týdenní pracovní doby
 podstatné náležitosti:
a) sjednané práce
b) sjednaný rozsah pracovní doby
c) doba, na kterou se dohoda uzavírá
 nepodstatné náležitosti: odměna
 z odměny od 2 500,- se odvádí SP i ZP
 z odměny do 5 000,- měsíčně (kdy poplatník nepodepsal Prohlášení k dani) se sráží srážková daň 15%
- platí pro obě dohody:
 musí být písemně
 při skončení zaměstnavatel musí vydat zápočtový listopad"

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53cd45a28095b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_pravo_23.7..doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse