Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovní řád a pracovní doba - maturitní otázka

Pracovní řád a pracovní doba - maturitní otázka


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě seznamuje s pracovním řádem a pracovní dobou. Vypisuje základní povinnosti zaměstnanců. Informuje o délce pracovní doby, podmínkách jejího rozvržení, přestávkách v práci, i práci přesčas.

Obsah

1.
Pracovní řád a pracovní kázeň
1.1.
Základní povinností zaměstnanců
1.2.
Další povinnosti vedoucích zaměstnanců
2.
Pracovní doba
2.1.
Délka pracovní doby
2.2.
Rozvržení
2.3.
Přestávky v práci
2.4.
Práce přesčas

Úryvek

"- v pracovním řádu, který může vydat každý zaměstnavatel, se podrobně rozvádějí ustanovení zákoníku práce podle zvláštních podmínek jednotlivých pracovišť
- pracovní řád musí být k dispozici všem zaměstnancům a všichni s ním mají být seznámeni
- pracovní kázeň je dobrovolné a uvědomělé plnění povinností, které vyplývají z obecných pracovněprávních předpisů, z pracovního řádu, z pracovní smlouvy a z pokynů nadřízených

- zaměstnanci mají tyto základní povinnosti:
 pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností
 plně využívat pracovní dobu a pracovní prostředky, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly
 dodržovat předpisy vztahující se k vykonávané práci, zejména technologické postupy, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k ochraně před požáry
 řádně hospodařit se svěřeným majetkem, střežit a ochraňovat jej před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele

- vedoucí zaměstnanci mají kromě uvedených základních povinností ještě další povinnosti, a to zejména:
 organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit výsledky jejich práce
 vytvářet příznivé pracovní podmínky, dbát o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 spravedlivě odměňovat práci jednotlivých zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce
 pečovat o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců

- zaměstnanci státních orgánů a organizací jsou povinni jednat a rozhodovat nestranně, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu svého zaměstnání, nepřijímat dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem zaměstnání, nezneužívat získaných informací ve prospěch vlastní nebo někoho jiného
- podle závažnosti porušení pracovní kázně může zaměstnavatel s provinilým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr a požadovat náhradu způsobené škody


Pracovní doba
- pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele"

Poznámka

Práce čerpá z nepřiznaného zdroje: http://lenka.jagu.cz/stahuj/Mo/Pr/prac_pr.doc..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b76b2169500c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_rad_kazen_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse