Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pragmatismus a strukturalismus

Pragmatismus a strukturalismus

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje pragmatismus a strukturalismus i s jejich představiteli.

Obsah

1.
Pragmatismus
2.
Strukturalismus

Úryvek

"PRAGMATISMUS
Název pochází z fieckého „pragma“ = jednání, ãin,
praxe. Mluvíme o filozofii ãinu a uÏitku.
Je povaÏován za první americk˘ pÛvodní pfiíspûvek
do dûjin filozofie. Vznikl v USA v druhé polovinû
19. století.
Pragmatismus má mnoho rÛzn˘ch forem, které se
mûní bûhem doby v souvislosti s politicko-ekonomick
˘m v˘vojem spoleãnosti.
Jeho promûny závisí také na jeho v˘znaãn˘ch pfiedstavitelích,
ktefií do nûj vná‰ejí prvky jin˘ch filozofick
˘ch systémÛ.
Navazuje na empirické a pozitivistické tradice, jeho
formování ovlivnila i moderní experimentální psychologie
a Darwinova evoluãní teorie.
¤e‰í filozofické problémy z hlediska jejich uÏiteãnosti
pro praktick˘ Ïivot ãlovûka.
Podle pragmatismu neexistují Ïádné v‰eobecnû
platné pravdy, protoÏe co je pro jednoho prospû‰-
né, mÛÏe druhému ‰kodit. Princip relativity a plurality
(existuje mnoho rÛzn˘ch názorÛ, pfi. názory
na svût).
Pravda je to, co ãlovûka efektivnû vede, co se nejlépe
hodí.
Zakladatelem pragmatismu byl americk˘ psycholog,
fyziolog a filozof WILLIAM JAMES.
CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914); americk
˘ matematik a logik. Dal první podnûty pro
vznik pragmatismu jako filozofického smûru.
Hodnota idejí není podle nûj v idejích sam˘ch, ale v
jejich praktickém uplatnûní.
„Nefie‰itelné“ filozofické problémy, t˘kající se pfiedev‰
ím transcendentna (prvotní pfiíãiny, duchovní
substance atd.), jsou zbyteãné, protoÏe nenesou
viditeln˘ uÏitek lidstvu.
WILLIAM JAMES (1842-1910); navázal na my‰lenky
Peirce, zaloÏil pragmatismus. Soubor jeho
pfiedná‰ek vy‰el pod názvem
• Pragmatismus
Otázka víry
Pfii úvahách nad úspûchem lidského jednání do‰el k
závûru, Ïe jak vûda, tak náboÏenství mohou poskytovat
uÏiteãné v˘hody.
Jednotlivé vynálezy nám mohou usnadÀovat Ïivot
(napfi. telefon, Ïárovka…).
Podobné je to s vírou - náboÏenství podobnû jako
lékafiství mÛÏe poskytovat du‰i klid a zároveÀ jako
vûda pfiedcházet nûkter˘m potíÏím.
Otázka po existenci Boha se mûní v otázku: Nakolik
je idea Boha uÏiteãná? (kdyÏ bude uÏiteãná,
pak bude i oprávnûná a pravdivá).
Teorie pravdy
Obecnû se za pravdu povaÏuje shoda „my‰lenky“ a
„pfiedmûtu“.
V pragmatismu se v‰ak mûfiítkem pravdy stává její
prospûch, uÏitek.
Co je uÏiteãné a úãelné pro mû, je pravdivé. V praktickém
jednání jdu za sv˘m úãelem, pokud se to
podafií, je to pravdivé (alespoÀ pro mû).
Pravda je podle nûj relativní (podmínûná na‰ím pfiístupem)
a pluralitní (rÛznorodá). KaÏdému ãlovûku
se odkr˘vá jinak s ohledem na jeho zámûry a
cíle.
James odmítá metafyzické spekulace usilující o „absolutnû“
pravdivé poznání.
Hypotézy o svûtû, poznání a o pravdû nejsou nikdy
ukonãeny, uskuteãÀují se aÏ v na‰em jednání.
JOHN DEWEY (1859-1952); zakladatel chicagské
‰koly pragmatismu. Pragmatismus uplatnil zejména
v pedagogice, ale i v sociální teorii a psychologii.
Za hlavní cíl Ïivota povaÏuje pokrok, neustál˘
vzrÛst, mûfiiteln˘ a viditeln˘ uÏitek.
Pfiíroda, vzdûlání, vûda, v˘roba, ideje - to jsou prostfiedky
pokroku (prostfiedek = „instrument“). Tato
koncepce b˘vá naz˘vána instrumentalismus.
V pedagogice byl zastáncem toho, Ïe je tfieba umût
ovládat metody - umût fie‰it obtíÏe vznikající pfii
zku‰enosti. Za nosné prvky vyuãování povaÏoval
praxi, ãinnost a individuální zku‰enost ÏákÛ.
„Vyuãování prostfiednictvím konání.“
STRUKTURALISMUS
Strukturalismus je zejména spojen s jazykovûdou,
estetikou a literární teorií. Je chápán jako jazyková,
literárnûvûdná metody, zkoumající jazyk a umûlecké
dílo jako systém (struktura) navzájem se
podmiÀujících nebo funkãnû souvisejících sloÏek.
Filozofick˘ strukturalismus dal mnohé podnûty pozdûji
postmoderní filozofii.
V˘chodiskem mu byl „lingvistick˘ strukturalismus“
‰v˘carského filozofa FERDINANDA DE SAUSSUR.
FERDINAND DE SAUSSURE (1857-1913); francouzsk
˘ lingvista. Základní jeho tezí je, Ïe jazykové
útvary (slova, hlásky…) jsou konvenãnû dohodnuté
znaky, které nemají Ïádn˘ vztah k tomu, co oznaãují.
K v˘znamu jednotliv˘ch jazykov˘ch v˘razÛ (pfi. slov)
se dostane teprve tehdy, kdyÏ urãíme jejich místo
ve struktufie jazyka jako celku. (pfi. slovo kolo - nevíme,
co oznaãuje, dokud nezjistíme jeho pozici ve
vztahu k ostatním slovÛm. Vyslovením vûty: „Koupil
jsem si nové horské kolo.“ zasadíme slovo „kolo“
do jazykové struktury a prokáÏe se jeho v˘-
znam.)
Saussurova my‰lenka byla brzy zobecnûna i na popis
nejazykov˘ch jevÛ.
Strukturalisté tvrdí, Ïe vlastnû kaÏdé jsoucno získává
své urãení jen díky tomu, na jakém místû struktury
v‰ech jsoucen se nalézá.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1908); belgiãan, aplikoval
strukturalismus na v˘zkum tzv. pfiírodních národÛ
- „primitivních kultur“ - v jejich pÛvodních podmínkách,
nezasaÏen˘ch v˘vojem západní civilizace.
Porovnal uspofiádání vûdeckého a m˘tického my‰-
lení. Ukázal svébytnost a sobûstaãnost pfiírodního
(m˘tického) my‰lení.
M˘tické my‰lení je v urãit˘ch ohledech bohat‰í a ucelenûj‰
í neÏ racionálnû-vûdeck˘ pfiístup.
M˘tus zahrnuje symboliku lidsk˘ch situací, mnohov
˘znamnost dûjÛ, chápání celku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse